Home » Tag Archives: kıdem tazminatı

Tag Archives: kıdem tazminatı

Kıdem tazminatında bir yıllık süre nasıl hesaplanır?

İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde, işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya “kıdem tazminatı” denilmektedir. Kıdem tazminatının koşulları, hesabı ve ödeme şekli doğrudan İş Kanunlarında düzenlenmiştir. Kıdem tazminatı, feshe ...

Read More »

Yol ücretinin kıdem tazminatına eklenmesi usulü

Yol- servis ücretleri, kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin tespitinde hesaplamaya dahil edilecek kalemlerdendir. Yol masrafının işverence karşılandığı durumlar, üç farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır; 1- İşçiye, işverence araç tahsis edilmesi 2-Mavi kart bedeli verilmesi 3-Servisin işveren tarafından sağlanması Yol ücreti konusunda işveren ile işçi arasında uyuşmazlık bulunuyor ise; Gerek işçiye araç tahsis edildiği, gerekse aylık mavi kart bedeli verildiği durumlarda, yol ...

Read More »

İşçinin yemek ücretinin kıdem tazminatı hesabına etkisi

İşçiye verilen yemek yardımı, kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin tespitinde hesaba katılması gereken kalemlerdendir. Yemek yardımı kaç gün veriliyor ise, hesaplama da buna göre yapılmalıdır. Örneğin haftanın 6 günü çalışılan ve yemek / ücreti verilen işyerinde, çalışma, 30 gün değil, 26 gün olacağından, günlük yemek bedeli hesaplanırken, günlük bedel 26 ile çarpılıp 30 a bölünmek suretiyle günlük yemek ücreti tespit ...

Read More »

İşçiye yapılan özel sağlık sigortasının kıdem tazminatının hesabına etkisi

Özel sağlık sigortası da, kıdem tazminatı hesaplamasına dahil edilmesi gereken kalemlerden biridir. Sigorta primleri eğer işveren tarafından yatırılıyor ise, sağlık sigorta bedelinin bir yıllık ortalaması üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin tespitinde, sağlık sigortasının son bir yıllık prim toplamının 365 e bölünerek ücrete eklenmesi gerekmektedir. “…Somut olayda davacı, özel sağlık sigortası primlerinin işveren tarafından ödendiğini savunmuş ve prim ...

Read More »

İşçinin çıraklık döneminin hizmet süresi ve kıdem tazminatı hesabına etkisi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 4/f. maddesi gereğince çıraklık dönemindeki çalışmalar bir mesleği öğrenme amacına yönelik olduğundan, işçinin, bu dönemde işçi olarak çalıştığı kabul edilmemektedir. Başka bir ifade ile, çıraklık döneminde geçen dönemdeki çalışma bir iş sözleşmesine dayanmadığından kıdem tazminatı talep edilemez. Kıdem süresine de eklenemez. Çıraklık döneminin, kıdem tazminatı ve hizmet süresinin hesabında dışlanması gerekmektedir. 18 yaşını bitirdiği tarihe kadar işçi hakkında iş ...

Read More »

Hukuk Genel Kurulu Kararı – İşçilikten memuriyete geçenlerin kıdem tazminatı

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2011/9-760 KARAR NO:2011/779 TARİH: 14.12.2011 “…Taraflar arasındaki “kıdem tazminatı alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Diyarbakır 2. îş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 13.07.2010 gün ve 2009/367-2009/667 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 27.12.2010 gün ve 2010/42357- 2010/40708 sayılı ilamı ile; “Davalı işyerinde 233 sayılı KHK gereğince sözleşmeli olarak ...

Read More »

Mevsimlik işlerde kıdem tazminatı

Çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl boyunca çalışılmakla birlikte çalışmanın yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı işyerlerinde yapılan işler mevsimlik iş olarak tanımlanabilir. Söz konusu dönemler işin niteliğine göre uzun veya kısa olabilir. Her zaman aynı miktarda işçi çalıştırmaya elverişli olmayan ve işyerinde yürütülen faaliyetin niteliğine göre işçilerin her yıl belirli sürelerde yoğun olarak çalıştıkları ve fakat yılın ...

Read More »

İşçinin işyeri açmasının kıdem tazminatına etkisi nedir?

İşçinin fesihten önce kendisine ait işyeri açtığının anlaşıldığı durumlarda, işçi feshi haksızdır. Yargıtay, işçinin, işyerinden ayrıldıktan 5 gün sonra vergi mükellefi olmasınının,  işçinin, işyeri açmak için işten ayrıldığının göstergesi, olamayacağı kanaatindedir. İşçinin, haklı fesihten sonra işyeri açması için yasal bir engel de bulunmamaktadır. Dolayısı ile, bu tür durumlarda, işçinin, işyerini fesihten önce mi yoksa sonra mı açtığı hususu önem kazanmaktadır. Konu ...

Read More »

Güvene dayalı istifa – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2010/9-39 E. Karar No: 2010/71 K. Tarih: 10.02.2010 İşverenin kıdem tazminatını ödemeyi taahhüt etmesi, Güvene dayalı istifa Hayatın olağan akışı “…Davacı dava dilekçesinde, F.Büyükelçiliği Silahlanma Ataşeliğinde tercüman olarak çalıştığım işveren temsilcisinin fesihten üç-dört ay önce kadro azaltılmasına gidileceğini ve işten çıkarılacağını, bu arada iş aramasını, kıdem tazminatı ödeneceğini belirttiğini; bunalıma girdiğini bu sebeple ...

Read More »

Yargıtay: Terör örgütü mensuplarına kıdem tazminatı yok!

İşçinin, işyeri dışında gerçekleşen bir eylem nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklanması durumunda, işverenin, devamsızlığın İş K. m. 17’deki bildirim sürelerini aşması halinde iş sözleşmesini,  kıdem tazminatını ödeyerek bildirimsiz feshetme hakkı mevcut. Tutuklama veya gözaltına alınma işyerinde işlenen bir suç nedeniyle gerçekleşmiş ise, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış nedeniyle sözleşme, işverence haklı olarak feshedilmekte ve bu halde ise işverence kıdem tazminatı ödenmesi ...

Read More »