Home » Tag Archives: ispat yükü

Tag Archives: ispat yükü

İşe iade davası sonrası işe başlatmama halinde ispat yükü

İşe iade sonrası 10 günlük sürede iade başvurusu yaptığını işçi her türlü delil ile ispatlayabilir. İşverenin başvuruyu inkar etmediği durumlar açısından sorun olmayacaktır. Ancak uygulamada genelde noter aracılığı ile ihtarname gönderilmektedir. Yazılı telefon mesajı, faks, telgraf, iadeli taahhütlü mektup, e-mail, komşu işyeri sahipleri veya birlikte gittiği ancak başlatılmadığını bilen ve tutanakta imzası bulunan tarafsız tanıklarla ispat da kabul edilebilir. Davalı ...

Read More »

Yargıtay: Dosyada ücret alacağının hesaplanması için yeterli evrak yok diye talep reddedilemez.

Yargıtay 9. HD. 17.02.2014 gün, 2012/533 E, 2014/4780 K. Davacı İsteminin Özeti: Davacı, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin, fon, ücret ve vegi iadesi alacakla­rının tahsili için başlattığı icra takibine karşı ileri sürülen itirazın iptaline ve icra in­kar tazminatına karar verilmesini istemiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davanın reddine karar verilmesini ...

Read More »

Sendikal nedene dayanan işe iade davalarında ispat yükü kimdedir?

Sendikal tazminat,  2821 sayılı Sendikalar Ka­nununun 31 inci maddesinde düzenlenmiş, işçilerin işe alınmalarının, belli bir sendi­kaya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki üyeliği korumaları veya üyelikten istifa etmeleri şartına bağlı tutulamayacağı ilk fıkrada hükme bağlanmıştır. Sözü edilen maddenin üçüncü fıkrasında ise, işverenin, sendika üyesi olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, işin sevk ...

Read More »

Fazla çalışma alacağının ispat yükü kimdedir, ispat araçları nelerdir?

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı ...

Read More »