Home » Tag Archives: iş akdinin feshi

Tag Archives: iş akdinin feshi

Yıllık iznin kullandırılmaması işçiye fesih hakkı verir mi?

Her ne kadar işveren hak edilen yılın sonuna kadar izin vermekte serbest ise de ancak bir yılı aşkın süreden sonra nedensiz izin vermeme halinde davacı işçinin fesih hakkı doğacağı gibi, işveren izin talebine muvafakat vermek zorundadır. Yıllık izin talep edilip de kullandırılmaması işçi açısından haklı fesih nedenidir. Mahkemece işçinin çalışma süresince yıllık izin kullanıp kullanmadığı belirlenmeli, yıllık izin hakkı hiç kullandırılmamışsa ...

Read More »

Eşin tayin edilmesi, işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturur mu?

Yargıtay’a göre eşin tayin edilmesi, işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturmaz. Eşinin tayini nedeniyle iş akdini fesheden işçinin, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bu konuda vermiş olduğu emsal karar aşağıdaki gibidir. “…Davacı iş akdinin haksız olarak feshedildiğini iddia etmiştir. Davalı işveren, Samsun bölge sorumlusu olan davacının 12,13,17/09/2007 tarihleri arasında mazeretsiz olarak işe ...

Read More »

İşçinin işyerinde zarara sebebiyet vermesi – Yargıtay kararları

“….Somut olayda mahkemece davacının iş sözleşmesinin feshine sebep olarak gösterilen olaya ilişkin kusur ve zarar araştırması yapılmamıştır. Davacı işçinin 26.05.2007 tarihinde 65 ton buğdayın yanma olayında kusurunun bulunup bulunmadığı ve ortaya çıkan zararın miktarının tespiti hususunda uzman bilirkişi vasıtasıyla mahallinde inceleme yapılarak bunun sonucuna göre iş sözleşmesinin işveren tarafından yapılan feshin haklı olup, olmadığı tespit edilerek sonucuna göre hüküm kurulması ...

Read More »

İşçinin, işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle iş akdinin feshi

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (ı) alt bendinde, işçinin isteği ile ya da işini ihmal etmesi sonucu işyerindeki işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi hali işverenin haklı fesih nedenleri arasında gösterilmiştir. İş güvenliği hükümleri, işçi sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik titizlikle uyulması gereken kurallardır. Bu konuda işverenin alınası gereken tedbirlerin yanında işçinin de yükümlülükleri vardır. İşçinin kasıtlı ...

Read More »

Hatırlatıldığı halde işçinin görevini yapmaması – Yargıtay kararları

“…Mahkemece davacının verilen işleri yapmak hususunda gerekli özeni göstermediği bu hususta direnç gösterdiği buna göre feshin haklı nedene dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Davacının iş sözleşmesinin telefonla bildirilen görevi trafik yoğunluğunu gerekçe göstererek yerine getirmemesi nedeni ile feshedildiği savunulmuş ise de. davacının verilen görevi yapmamakta ısrar etmediği görevin yapılmasını engelleyen trafik yoğunluğunu gerekçe gösterdiği, bilahare verilen görevi aynı ...

Read More »

İşçinin hatırlatıldığı halde görevini yapmaması nedeniyle iş akdinin feshi

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (h) alt bendinde, işçinin hatırlatıldığı halde görevlerini yapmamakta ısrar etmesi durumunda işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hükme bağlanmıştır. İş görme edimi işçi tarafından işverenin verdiği talimatlara uygun olarak yerine getirilmelidir. İşverenin talimatlarının, bireysel ya da toplu iş sözleşmesi ile getirilebilecek sınırlamalar ile işçinin eğitimi, yeteneği ve takati gibi hususlara aykırılık ...

Read More »

İşçinin işverene yalan söylemesi nedeniyle iş akdinin feshi – Yargıtay kararları

“…Somut olayda uyuşmazlık konusu davacının izin alıp işyerinden ayrı kaldığı süre yarım gündür. Davacı 3 yıldan fazla çalışan bir işçidir. Çocuğunun tedavisi için Karşıyaka Rehberlik Araştırma Merkezinden randevu aldığı ortadadır. Ortada şüpheli bir durum var ise de somut deliller davacının izninin çocuğunun tedavisi amacıyla alındığı ağır basmaktadır. Kaldı ki ölçülülük ilkesi gözönüne alındığında varılacak sonucun da davanın kabulü şeklinde olacağı ...

Read More »

İşçiyi uyurken yakalayan işveren, iş akdini haklı olarak feshedebilir mi?

Güvenlik ve bekçi olarak görev yapanların uyuma eylemi, işin güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi niteliğinde olduğundan işverene haklı nedenle fesih imkanı verir. Diğer çalışanların uyumak eylemi ise doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış niteliğindedir. Ancak Yargıtay, bekçi ve güvenlik görevlisi dışındaki işçilerin bir kere uyuması nedeniyle iş akdinin feshi arasında orantısızlık bulunduğu ve feshin haksız olacağı görüşündedir. “…Mahkemece vardiya amiri olan davacının uyurken yakalandığının ...

Read More »

Yargıtay, İşçinin, müşterinin unutulan gözlüğünü kullanması nedeniyle iş akdinin feshi ölçülü değildir.

“…Davalı 25.08.2008 tarihli noter marifetiyle gönderdiği ihtarnamede davacının 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2-e maddesini 01.05.2008,13.08.2008 ve 17.08.2008 tarihlerinde yapılan tespitlerle ihlal ettiğinden bahisle akdin feshedildiğini bildirmiştir. Dosya içeriğinde mevcut 25.08.2008 tarihli yazı ile davacıdan 13.08.2008 tarihinde müşterinin güneş gözlüğünü kullanması ile ilgili savunma istenmiş, davacı savunmasında; ürünün kasanın üzerinde olduğunu, alıp ofise götürürken gören personel H.nin “ S. hanım müşterinin ...

Read More »

İşyerinde mangal yakan aşçı işinden oldu

Mesai saatlerinde yemek saati dışında işyeri düzenini de bozacak şekilde mangal yakması nedeniyle işveren tarafından iş akdi feshedildi. İşyerinde aşçı olarak görev yapan işçi, işyeri sınırları içerisinde mangal yaktığının disiplin kuruluna bildirilmesi üzerine, savunmasında sadece ekmek arası peynir, domates yaptığı ve ayran içildiğini savundu. İşyeri disiplin kurulunun, et, domates, biber, baklava ve ayran ile fabrika sahasında mangal yapıldığından, işverenin güveni kötüye kullanıldığından ...

Read More »