Home » Tag Archives: ihbar tazminatı

Tag Archives: ihbar tazminatı

İhbar tazminatı – İşe başlatmama tazminatı – Yargıtay kararları

“…Mahkemece önel verilerek gerçekleştirilen feshin geçersizliğine karar verilmesi ile önelin de geçersiz olduğu gerekçesi ile işe başlatılmayan davacı işçiye işe başlatılmadığı tarih esas alınarak ihbar tazminatı verilmesine karar verilmiştir. Geçersizliğine karar verilen fesihte verilen önelin geçerli olup olmadığı konusu gerek uygulamada ve gerekse doktrinde tartışmalı bir konudur. Dairemiz Hukuk Genel Kurulu tarafından da benimsenen ilk kararlarında ihbar tazminatının bölünmezliği ve ...

Read More »

İhbar tazminatında hakkaniyet indirimi nedir?

İş hukukunun temel amacı işçinin korunması olmakla birlikte, iş yasalarında yer alan her hükmün somut amacı, bu hukuk dalının genel amacına tercih edilmemelidir. İş yasalarındaki hükümler yorumlanırken getirilen her normun getiriliş amacı öncelikle ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Bu açıdan ihbar önellerinin yasaya alınma nedenine bakıldığında; işçi ile işveren arasındaki hizmet ilişkisinin taraflarca feshedilme ihtiyacının doğabileceği öngörülmüş, iş sözleşmesinin feshini talep ...

Read More »

İhbar tazminatı ile ilgili uygulamada en sık yapılan hatalar

İşçi açısından : • İşçi çalışma sürelerini bilen tanık gösterilmemesi • Çalışma tarihleri, işyeri devirleri konusunda dava dilekçesinde bilgi verilmemesi. • Faiz istem ve tarihlerine dikkat edilmemesi • Menfaat birliği veya husumeti veya akrabalık bağı olan veya işyeri dışından tanıkların dinletilmesi • Rapora ve hatalara ilişkin zamanında açık, anlaşılır itiraz ileri sürülmemesi. • Tanıkların tüm çalışma dönemi hakkında bilgi sahibi olmamaları. ...

Read More »

İhbar tazminatı hakkında bilinmesi gerekenler

4857 Sayılı İş Kanunu Süreli Fesih başlıklı 17.maddesine göre; Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta ...

Read More »

Yargıtay: Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi, kıdem tazminatı alırsa da ihbar tazminatı alamaz

“…Davacı askerlik öncesi çalışması için kıdem ve ihbar tazminatı isteğine bulunmuştur. İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Yine, işçinin 1475 sayılı yasanın 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ...

Read More »

İş arama izni verilmemesi ihbar önelinin geçerliliğini etkiler mi?

4857 sayılı İş Kanununun 27 nci maddesinde, “Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesinlisi yapmadan vermeye mecburdur. îş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isleyen işçi, bunu işten ...

Read More »

İhbar tazminatı nedir? hangi hallerde ihbar tazminatına hak kazanılır?

İş sözleşmesi taraflara sürekli olarak borç yükleyen bir özel hukuk sözleşmesi olsa da, taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini bozmak için karşı tarafa yönelt­tiği irade açıklamasıyla ilişkiyi sona erdirmesi mümkündür. Fesih hakkı iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran ve karşı tarafa yöneltilmesi gere­ken bir haktır. Maddede düzenlenen bildirimli fesih, belirsiz süreli iş ...

Read More »

İşe iade kararı halinde işçiye önceden ödenen ihbar tazminatının akıbeti ne olur?

İşçinin açmış olduğu işe iade davası sonunda, daha önce ihbar öneli tanınmış olan feshin geçersizliğinin tespit edilmesi, kararın kesinleşmesi ve işçinin işe başla­mak için başvurması halinde, işçiye tanınmış olan önceki ihbar önelinin bir değeri olmaz. İşçinin işe başlatılmaması halinde işe başlatmama tarihi fesih tarihi olduğun­dan, belirtilen fesih tarihine göre ihbar tazminatının ödenmesi gerekir. Geçersiz sayı­lan fesihte kullandırılan ihbar önelinin işe ...

Read More »

İhbar tazminatı için faiz başlangıcı nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17.maddesine göre ödenmesi gereken ihbar tazminatında faize hak kazanabilmek için kural olarak işve­renin temerrüde düşürülmesi gerekir. Bununla birlikte bireysel ya da toplu iş sözleş­mesiyle, iş sözleşmesinin feshi halinde ihbar tazminatının ödeme zamanıyla ilgili ola­rak açık bir hükme yer verilmişse, belirlenen ödeme tarihi faiz başlangıcı olarak esas alınır (Yargıtay 9.HD. 24.10.2008 tarih. 2008/30158 E, 2008/28418 K). İşe iade ...

Read More »

Yargıtay 9.HD. 2008/11880 E, 2009/32502 K İhbar tazminatı

İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin kanu­nun 24 ve 25. maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş ol­ması ve 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanın­mamış olması hâlinde ihbar tazminatı ödenmelidir. Yine haklı fesih nedeni ...

Read More »