Home » Tag Archives: ihbar öneli

Tag Archives: ihbar öneli

İş arama izni verilmemesi ihbar önelinin geçerliliğini etkiler mi?

4857 sayılı İş Kanununun 27 nci maddesinde, “Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesinlisi yapmadan vermeye mecburdur. îş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isleyen işçi, bunu işten ...

Read More »

İhbar öneli, sözleşme ile en fazla ne kadar arttırılabilir?

Kanunda öngörülen ihbar önellerinin, taraflarca sözleşme ile arttırılması mümkün ise de, işçi aleyhine azaltılması mümkün değildir. Yapılacak arttırmada da bir kısım sınırlamalar sözkonusudur. İhbar önelinin üst sınırı, en fazla ihbar ve kötüniyet tazminatı top­lamı kadar (yasal ihbar önelinin 4 katı) olabilir. İhbar önelleri, fahiş şekilde ve yasal ihbar önelinin 4 katından fazla olarak düzenlenmiş olması durumunda, mahkemece, hakkaniyete uygun bir indirim yapılması ...

Read More »

İşçinin tutuklanması, işverene haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25. maddesinin 4. bendinde; İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması halinde, süresi belirli olsun veya olmasın işverenin,  iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre; Gözaltı veya tutukluluk süresi, bildirim önellerini aşmadıkça,  iş sözleşmesi, işverence derhal ...

Read More »

İhbar tazminatı miktarı sözleşme ile arttırılabilir mi?

İhbar tazminatı miktarının sözleşmelerle artırılıp artırılamayacağı uygulamada önem kazanmıştır. Yargıtayca, ihbar tazminatı miktarının sözleşmelerle artırılamayacağı, zira madde hükmünün kamu düzeni ile ilgili olup sözleşmelerle artırılabilecek hususun sadece fesih bildirimi sürelerinden ibaret bulunduğu görüşü kabul edilmişti. Bu görüşe katılmak olanaksızdı. Zira, İş Kanununun ihbar tazminatı hükmünün, sürelerin artırılabilmesine ilişkin üçüncü fıkrası gibi nispi emredici nitelikte olduğu ve tazminat miktarını bildirim sürelerini ...

Read More »