Home » Tag Archives: hesaplama

Tag Archives: hesaplama

Brüt ücret – Net ücret hesaplaması – Yargıtay kararları – İstanbul

Mahkemece davacının ücreti brüt 1050 TL olarak kabul edilmiş ise de gerekçede belirtildiği üzere emsal ücret araştırması kapsamında makina mühendisleri odasından gelen cevabi yazıdaki miktarın net mi brüt mü olduğu belirtilmemiştir. Bu durumda ilgili meslek odasından bildirilen ücretin net mi brüt mü olduğu hususu sorularak, dosya içindeki tüm diğer deliller ile birlikte değerlendirilerek sonucuna göre davacının ücretinin tespiti gerekirken eksik ...

Read More »

Ücret alacağı – Hesaplama – Yargıtay kararları

Mahkemece hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda davacının ücretinin müdür olarak çalıştığı dönem için brüt 1.923,61 TL ve müdür yardımcısı olarak çalıştığı dönem için brüt 1.734,82 TL olarak kabul edilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak 1.923,61 TL ücretten 15.01.2009-17.02.2009 dönemi için 32 günlük ücret alacağı hesaplanmış ve bu dönem ücret alacağının 4.412,90 TL olduğu belirtilmiştir. 32 günlük ücret alacağı hesaplanırken bir aylık ...

Read More »

Fazla çalışma ücretinin hesaplanmasına ilişkin Yargıtay kararları

4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirtilmiştir. Ancak tarafların anlaşması ile bu normal çalışına süresinin, haftanın çalışılan günlerine günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği ilkesi benimsenmiştir. Yasanın 41 inci maddesine göre fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar olup, 63 üncü madde hükmüne göre ...

Read More »

Fazla mesai ücreti hesaplama yöntemi

Hesaplamalarında en çok hata yapılan, içtihatları yanlış yorumlanmaya uygun alacak türüdür. 4857 Sayılı Yasa md. 41 uyarınca fazla süreli çalışma ücretinin %25, fazla mesai ücretinin %50 zamlı ödenmesi gerekir. Kuşkusuz saat ücretinin %50 zamlı kısmından bahsedilmektedir. Saat ücretinin bulunması değişkenlik gösterir. Taraflar arasında sözleşme ile başkaca bir ödeme kararlaştırılmamış ise saat ücreti; Aylık maktu ücret / 30 / 7,5 şeklinde ...

Read More »

İhbar tazminatı hakkında bilinmesi gerekenler

4857 Sayılı İş Kanunu Süreli Fesih başlıklı 17.maddesine göre; Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta ...

Read More »

Brüt ve net İhbar tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?

İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca;   İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı ...

Read More »

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacak ücret ve yardımlar nelerdir?

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin aldığı net ücret değil, giydirilmiş ücret esas alınır. Giydirilmiş ücretin hesaplanmasına ise, bir kısım ücret ve yardımlar hesaplamaya dahil edilirken, bir kısmı dahil edilmez. buna göre, İşverence işçiye ödenen ücret ve yardımlardan; Hafta tatili ücretleri, Yıllık izin ücretleri, Genel tatil ücretleri, Fazla mesai ücretleri, Transfer ücretleri, AGİ (Asgari Geçim İndirimi) ödemeleri, Devamlılık arzetmeyen prim ödemeleri, Bir kereye mahsus ...

Read More »

İşçinin kıdem hesabında dikkate alınacak ve alınmayacak süreler nelerir?

İşçinin, işe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlayacak kıdeme esas sürede; -Deneme süresi, -Ücretli izinde geçen süreler, – Dinlenme süresi, hesaplamaya dahil edilir. Buna karşılık; -İşçinin grev ve lokavtta geçen süreleri, -İş akdinin askıda olduğu süreler, -İşçinin bir defada 6 haftayı aşan istirahat raporu aldığı süreler, -çıraklıkta geçen süreler, – Tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler, -Ücretsiz izinde geçen süreler kıdemden sayılmaz. ...

Read More »

Fazla çalışma karşılığı olarak zamlı ücret nasıl hesaplanır?

İş Kanununa göre, her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir (m. 41/I1). Fazla süreli çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir (m. 41/III). Saat ücreti dışındaki gündelik, haftalık, aylık olarak zamana göre belirlenen öteki ücret ...

Read More »

İşçinin hafta tatil ücretine hak kazanabilme koşulları ve ücretin hesaplanması

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63. maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir (İş K, m. 46/1) Yargıtaya göre, hafta tatili bölünerek kullandırılamayacağından 24 saatten az kullandırılması halinde hiç kullandırılmamış sayılır. Ayrıca, 12 saat çalışıp 24 saat dinlenme şeklinde ...

Read More »