Home » Tag Archives: haklı nedenle fesih

Tag Archives: haklı nedenle fesih

Ücrete zam yapılmaması – eksik zam nedeniyle fesih – Yargıtay kararları

…Davacı işyeri hekimi olup davalı iş yerinde emsali bulunmamaktadır. Davalı işveren tarafından sunulan kayıtlarda davacının ücretinde az da olsa artış yapıldığı görülmektedir. Dairemizin yerleşik uygulamasına göre hizmet akdinde zam yapılmasına ve zam oranına ilişkin açık hüküm bulunmaması durumunda zam yapılmamasının başlı başına davacıya haklı fesih imkanı tanımayacağı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenle davacının iş akdini feshi haklı nedene dayanmadığından kıdem tazminatı ...

Read More »

Ücretin ödenmemesi nedeniyle haklı fesih – Yargıtay kararları

…Ücretin ne zaman ödeneceği 4857 sayılı İş Kanunun 32. maddesinde belirtilmiş, gecikmenin yaptırımı da 34. maddede hüküm altına alınmıştır. Aksine sözleşme yoksa ücret hak edilen ayı takiben aybaşı itibarı ile ödenmek zorundadır. Ücretin zamanında ödenmemesi işçiye iş akdini fesih peşin hakkı vermektedir. İşçi dilerse iş akdini derhal bildirimsiz olarak fesheder, dilerse 34. maddedeki iş görme ediminden kaçınma hakkını kullanır. 34. ...

Read More »

Fazla çalışma ücretinin ödenmemesi – İş akdinin haklı feshi – Yargıtay kararları

…Somut olayda dinlenilen davalı tanıkları ve SSK kayıtlarından davacının davalıya ait iş yerinden kuruma çıkışının bildirildiği tarihin ertesi günü bir başka iş yerinde çalışmaya başladığı sabit ise de dava dilekçesinde davacı tarafça fazla çalışma ücretinin ödenmediğinin beyan edildiği ve ihbar tazminatı talep edilmediği anlaşılmaktadır. Tüm dosya kapsamı ile davacının iş yerinde fazla çalışma yaptığı ve ücretlerinin işveren tarafından ödenmediği sabittir. ...

Read More »

İş akdinin haklı feshinde hak düşürücü süreler

İşçi veya işveren bakımından haklı fesih nedenlerinin ortaya çıkması halinde, iş sözleşmesinin diğer tarafının sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisinin kullanılma süresi sınırsız değildir. Bu bakımdan 4857 İş Kanununun 26 nci maddesinde, fesih nedeninin öğrenildiği tarih ile olayın gerçekleştiği tarih başlangıç esas alınmak üzere iki ayrı süre öngörülmüştür. Bu süreler içinde fesih yoluna gitmeyen işçi ya da işverenin feshi, haklı bir ...

Read More »

İşyeri devri, işçiye, haklı nedenle fesih imkanı verir mi?

İşyeri devri fesih niteliğinde olmadığından, devir sebebiyle feshe bağlı hakların istenmesi mümkün olmaz. Aynı şekilde işyeri devri kural olarak işçiye haklı fesih imkanı vermez. “…Davacı, davalıya gönderdiği 08.06.2006 tarih ve 6593 yevmiye nolu fesih ihtarnamesinde, işyerinin devir edildiği 03.06.2006 tarihi itibariyle mesleği olan oto boyacı işini yapabileceği işyerinin kalmaması nedeniyle fiilen ve hukuken hizmet akdinin bu nedenle sona ermiş sayıldığını ...

Read More »

Haklı nedenle fesihte, işçinin savunmasının alınması gerekli midir?

İşverenin haklı nedenle feshinde işçinin mutlaka savunmasının alınması gerekli değildir. Konuya ilişkin emsal yargıtay kararı örnekleri aşağıdaki gibidir. “..Mahkemece, davacının davalıya ait işyerinde 02/08/2007-13/01/2010 tarihleri arasında asgari ücretle host olarak çalıştığı, iş sözleşmesinin işverence işe içkili geldiği iddiasıyla feshedildiği, bu iddia ile ilgili davacı hakkında soruşturma yapılmadığı, savunmasının alınmadığı bu sebeplerle iş sözleşmesinin feshinin haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne ...

Read More »

İş akdini haklı nedenle fesihte yazılı bildirim şartı var mıdır?

Haklı nedene dayanan fesih herhangi bir şekil şartına bağlı olmadığından sözlü olarak da gerçekleştirilebilir. Fesih sebebinin fesih bildiriminde yer almaması haklı feshi etkilememektedir. Hatta haklı fesihte yazılı bildirimde bulunulmasına dahi gerek yoktur. Ancak feshin haklı sebebe dayanıp dayanmadığı ve fesih hakkının altı işgünlük hak düşürücü süre içinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için, adı geçen tutanak tanıkları dinlenmeli, tutanakta yazan olayların doğru ...

Read More »

İşçinin ücretinin değiştirilmesi haklı nedenle fesih sebebi midir?

İşçinin ücretinin, işveren aleyhine değiştirilmesi, düşürülmesi gibi durumlar, İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir. Bu gibi durumlarda, iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Aşağıda, Yargıtay’ın bu konuda vermiş olduğu bir kısım emsal karar özetleri yer almaktadır. “….Davacının istifa dilekçesi vermesi, ücretinin düşürülmesi ve ihtisas olmayan tır sürücülüğü yapmaya zorlanmasından kaynaklanmaktadır. Sırf ücretin düşürülmesi ...

Read More »

Yargıtay: Yasak olduğu halde sigara ve çakmak taşımak, işyeri güvenliğini tehlikeye soktuğundan haklı fesih nedenidir.

Yargıtay 22. HD. 16.12.2011 tarih, 2011/4396 E, 2011/7592 K Davacı, boya atölyesi dolaplarında yapılan aramada sivil pantolonunda sigara bulunduğu için iş güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi nedeni ile iş sözleşmesinin feshedildiğini, aramanın hukuka aykırı olup, sigaranın tek başına patlayıcılık özelliği olmadığım ve özel eşyalarının aranmasının hukuka aykırı olduğunu, daha önce hiç­bir konuda uyarı da almadığını, feshin son çare olması ilkesine uyulmadığını, iş ...

Read More »

İşçinin, iş amaçlı bilgisayarda mesai saatlerinde müstehcen nitelikli internet sitelerine girmesi – Yargıtay kararı

Yargıtay 9.HD. 01.02.2012 gün, 2009/38310 E, 2012/2613 K. “…Davacı el yazısı ile düzenlediği savunmasında, geçici olarak görevlendirildi­ği 02.07.2007-06.07.2007 tarihlerinde işi ile ilgili olmayan bir kısım internet sitele­rine girdiğini kabul etmektedir. Somut uyuşmazlıkta, davacının iş amaçlı bilgisayarı mesai saatleri içerisinde müstehcen nitelikli internet sitelerine girmek için kullanmasının iş yerinde olumsuz­luklara yol açtığı, bu davranışının işverenin mesaisinden çalmak niteliğinde olduğu ve iş ...

Read More »