Home » Tag Archives: görevli mahkeme

Tag Archives: görevli mahkeme

İş hukukunda rekabet yasağı – Görevli mahkeme – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2012/9-854 KARAR NO:2013/292 K TARİH:27.02.2013 Özet: İşçi ile yapılan rekabet yasağı sözleşmesine dayalı cezai şart davasında görevli mahkeme Ticaret Mahkemesidir. “…Taraflar arasındaki “rekabet yasağı sözleşmesine dayalı cezai şart” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 13.İş Mahkemesince “görevsizlik nedeniyle davanın reddine,” dair verilen 20.12.2010 gün ve 2010/730 E-2010/964 K.sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, ...

Read More »

İşçinin imzaladığı senetten dolayı borçlu olmadığının tespiti davalarında görevli mahkeme neresidir?

Görev konusu kamu düzenine kaçak iddaa ilişkin olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınmalıdır. İş mahkemelerinin görev kaçak bahis alanını hakim, tarafların iddia ve savunmaları­na göre değil, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunıfnun 1. maddesini esas alarak be­lirleyecektir. İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde iş illegal bahisdavalarına bakmak üzere bir asliye iddaa siteleri hukuk mahkemesi görevlendirilir. İş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mah­kemesine açılan dava ...

Read More »

İşçi aleyhine, rekabet yasağına ilişkin açılacak davalarda görevli mahkeme neresidir?

İş sözleşmesinin doğası gereği akdin devamı müddetince işçi yanında çalıştığı işveren ile rekabet yapamaz. İşçi tarafından işverenle rekabet etme anlamı taşıyabi­lecek davranışlarda bulunması 4857 sayılı Kanunun 25. maddesine göre sadakat borcunun ihlali olarak değerlendirilir. İşçinin sadakat borcu iş sözleşmesinin kurul­masıyla birlikte doğar, sözleşmenin sona ermesine kadar devam eder ve iş sözleşme­sinde sadakat yükümlülüğü ile ilgili herhangi bir hüküm yer almasına ...

Read More »

Sendika şube delege seçimine yapılan itirazı incelemeye görevli mahkeme neresidir?

6356 sayılı Yasanın 16. maddesinde genel kurul dışında yapılan delege seçimle­rinin üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına ve tüzük hükümlerine göre yapılacağı, genel kurul dışında yapılan delege seçimlerine seçim sonuçlarının ilanından sonra iki gün içinde yapılacak itirazların, mahkeme tarafından kesin olarak karara bağlanacağı, delege seçiminin mahkeme tarafından iptal edilmesi halinde, seçimlerin on beş gün içinde ...

Read More »

Tasarrufu teşvik ve nema alacaklarına dair uyuşmazlıklarda görevli mahkeme neresidir?

Resmi Gazete’nin 14/10/2011 gün ve 28084 mükerrer sayısında yayımlanan Uyuşmazlık Mahkemesinin 20/12/2010 tarih ve 156-328 sayılı kararında da belirtil­diği üzere, tasarrufu teşvik kesintilerinin ilgililerin iradeleri dışında, idarenin kamu gücü kullanılarak yapılması, konunun kamu hukuku alanına ilişkin olması gözetildi­ğinde, tasarruf kesintisi, kurum katkısı ve nemaların tahsili istemiyle anılan idarelere karşı açılan davaların görülmesi ve çözümünde idari yargı yeri görevlidir. Görev hususu ...

Read More »

Memurun amiri hakkında mobbing iddiasına dayalı tazminat davası açabilir mi?

Anayasa’nın 129/5 maddesinde; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkile­rini kullanırken (görevlerini yaparken) işledikleri kusurlardan doğan tazminat dava­ları rücu edilmek kaydıyla kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine dava açılabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın (kişilerin uğradıkları zararlar başlıklı) 13. maddesinde; kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları za­rarlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil ilgili kurum ...

Read More »

5620 sayılı yasa kapsamında kadro tahsisi için iş mahkemesinde dava açılabilir mi?

5620 sayılı Kanunun 1. maddesinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçilerin sözleşmeli personel pozisyonlarına veya sürekli işçi kadrolarına geçi­rilme koşul ve yöntemi düzenlenmiştir. Buna göre maddede belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçinin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi için 2006 yılı içe­risinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle geçici işçi ...

Read More »

Tarım işlerinde çalışanların iş kanunu kapsamında olup olmadıkları nasıl belirlenir?

4857 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz. İşçi tarım ve orman işlerinin yapıldığı bir işyerinde çalışıyor ise, bu işçi ile işveren ararındaki uyuşmazlığın iş mahkemesi yerine görevli hukuk mahkemesine çözümlenmesi gerekir. Kanunda yer almadığı halde, Yargıtay uygulama­sında hayvancılık işinde çalışanlar ...

Read More »

Teknik direktör ile kulüp arasındaki alacak ihtilaflarında görevli mahkeme neresidir?

29.03.2011 tarihli 27903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Yasalarda Değişiklik Yapan 6215 sayılı yasanın 10., 11 ve 12. maddeleri ile 3289 sayılı Genç­lik ve Spor Genel müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda bazı de­ğişiklikler yapılmış, Spor Federasyonlarının oluşumu ve federasyon bünyesinde oluşturulacak kurullarla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunla uyuşmazlıkların çö­züm yeri ...

Read More »

Ev işlerinde çalışanlar, iş kanunu kapsamında mıdır?

4857 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, “ev hizmetlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. Ev hizmetle­rinde aşçı, uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışan işçi ile ev sahibi işveren arasındaki uyuşmazlığın iş mahkemesi yerine genel mahkemelerde çözümlenmesi gerekir. İş Kanunu kapsamı dışında bırakılan bu hizmetleri gören kimselerle bunları çalıştıran­lar arasındaki hukukî ilişkilerde Borçlar Kanununun hizmet akdine ilişkin ...

Read More »