Home » Tag Archives: fazla çalışma ücreti

Tag Archives: fazla çalışma ücreti

Fazla çalışma ücretinin hesaplanmasına ilişkin Yargıtay kararları

4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirtilmiştir. Ancak tarafların anlaşması ile bu normal çalışına süresinin, haftanın çalışılan günlerine günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği ilkesi benimsenmiştir. Yasanın 41 inci maddesine göre fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar olup, 63 üncü madde hükmüne göre ...

Read More »

Fazla çalışma ücreti ödemeleri – Yargıtay kararları

…Davalı tarafça, işçilik alacaklarının davacıya banka kanalıyla ödendiği savunulmuş ve buna ilişkin banka kayıtları dosya içine sunulmuştur. Ödeme, hukuki niteliği itibariyle bir itiraz olup, borcu sona erdiren bir vakıadır. Dolayısıyla her itiraz gibi bu itirazında mahkeme tarafından resen nazara alınması gerekir. Mahkemece, davacı işçiden, davalının ödemeye ilişkin savunmasına ve sunulan belgelere diyecekleri sorulup, ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılmadan, eksik inceleme ile ...

Read More »

Fazla mesai alacağı – Yargıtay Kararları

“…Somut olayda davacının fazla çalışma ücretleri davacıya ait “Yurt Dışı Hizmet Akdi “ başlıklı iş sözleşmesinin ekindeki “ Çalışma Düzeni ve Tarifeleri” başlıklı belgeye göre hesaplanmış ise de bu belgede belirtilen “ Toplam çalışma hafta içi 6 gün, 48 saattir “, “ 8 saat normal mesaidir. 8 saat normal mesainin üstüne yapılacak olan 2 saatlik mesai normal ücretinin saat başına ...

Read More »

Fazla çalışma ücretinde faiz, zamanaşımı ve hakkaniyet indirimi

Fazla çalışma ücreti geniş anlamda ücret niteliğinde olup, 4857 sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesi gereğince, gününde ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. İşverenin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda, istekle bağlı olarak temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir. Bunun dışında kısmi dava açılması halinde dava veya ıslah tarihlerinden itibaren talep edilen miktarlarla sınırlı olarak faize karar ...

Read More »

Fazla mesai ücreti hesaplama yöntemi

Hesaplamalarında en çok hata yapılan, içtihatları yanlış yorumlanmaya uygun alacak türüdür. 4857 Sayılı Yasa md. 41 uyarınca fazla süreli çalışma ücretinin %25, fazla mesai ücretinin %50 zamlı ödenmesi gerekir. Kuşkusuz saat ücretinin %50 zamlı kısmından bahsedilmektedir. Saat ücretinin bulunması değişkenlik gösterir. Taraflar arasında sözleşme ile başkaca bir ödeme kararlaştırılmamış ise saat ücreti; Aylık maktu ücret / 30 / 7,5 şeklinde ...

Read More »

Fazla çalışma ücretine ilişkin zamlı oranın, sözleşmeyle değiştirilmesi mümkün müdür?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, fazla ça­lışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde elli fazlasıdır. İşçiye fazla ça­lışma yaptığı saatler için normal çalışma ücreti ödenmişse, sadece kalan yüzde elli kısmı ödenir. Kanunda öngörülen yüzde elli fazlasıyla ödeme kuralı nispi emredici nitelikte­dir. Tarafların sözleşmeyle bunun altında bir oran belirlemeleri mümkün değilse de, daha yüksek bir ...

Read More »