Home » Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku

İşsizlik sigortası (işsizlik ödeneği) ile ilgili Yargıtay kararları

İşsizlik ödeneği haksız feshin tespiti ile İşkur’dan talep edilebilir olduğundan işveren sorumlu tutulamaz. İşsizlik sigortası için 30 gün içinde İşkur’a başvurulmalıdır. Süresinde başvurulmamışsa, gecikmeden işveren sorumlu tutulamaz. İkale, haksız fesih niteliğinde olmadığından, iş sözleşmesi ikale ile son bulan işçi, işsizlik ödeneği alamaz. İşsizlik sigortası için işçinin iradesi dışında sözleşme feshedilmiş olmalıdır. Emeklilik nedeniyle fesihte, kendisi feshettiğinden işçi, işsizlik ödeneği alamaz. ...

Read More »

İşsizlik ödeneği (İşsizlik sigortası) hakkında bilinmesi gerekenler

İşsizlik sigortasından faydalanabilmek için: 1-İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışılmalıdır. 2-Kendi istek ve kusuru dışında iş kaybedilmelidir. 3-Fesihten önceki son 120 gün içinde prim ödenmiş olmalı ve aynı zamanda sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır. 4-Fesihten sonraki 30 gün içinde İşkur’a başvurulmalıdır. 30 günlük süre geçirilirse gecikilen ...

Read More »

İşsizlik sigortası nedir?

Birleşmiş Milletler tarafından 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesine göre herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi denetimi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir. İşçinin, işsiz kaldığı dönemde, yeni iş bulabilmek için süreye ihtiyacı olduğu, gelir kaybı yaşadığı bu dönemde, devletçe, işçiye sosyal yardım yapılarak, işçinin içinde bulunacağı maddi sıkıntıların bir nebze de olsa ...

Read More »

İşverence, iş kazasının kuruma bildirilmemesinin yaptırımı nedir?

5510 sayılı Kanun’un 21. maddesine göre, iş kazasının 13. maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir (f.2). Kanunda, bağımsız çalışan sigortalıların iş kazasını geç bildirmeleri de bir yaptırıma bağlanmıştır. İş kazasının, kanunda belirtilen süre içinde Kuruma bildirilmemesi durumunda, sigortalıya yapılacak iş ...

Read More »

İşverenin, iş kazasını SGK’ya bildirme yükümlülüğünün tanımı ve kapsamı nedir?

506 sayılı Yasanın 27. maddesi, işvereni, iş kazasını o yer yetkili zabıtasına derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlü tutmaktaydı. Aynı konu, 5510 sayılı Yasanın 13. maddesinde, belirli ayırımlar yapılarak düzenlenmiştir. Gerçekten, anılan maddenin ikinci fıkrasına göre, iş kazasının 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5. madde kapsamında bulunan sigortalılar açısından ...

Read More »

İşçinin, şirket aracıyla işe gidip gelirken geçirdiği kaza, iş kazası mıdır?

506 sayılı Kanunda,sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri” sırasında gerçekleşen kaza, iş kazası olarak kabul edilmişken, 5510 sayılı kanunun aynı konuyu düzenleyen 13/1,e maddesi, toplu olarak götürülüp getirilme şartını kaldırmış ve böylece sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla münferit olarak işe götürülüp getirilmeleri sırasında maruz kaldıkları kazaları da  iş kazası olarak kabul etmiştir Örneğin, sürücü dışında tek kişinin taşınmasında olduğu ...

Read More »