Home » İşçilik Alacakları » Yıllık Ücretli İzin

Yıllık Ücretli İzin

Yıllık iznin hesaplanması ve uygulamada sık yapılan hatalar

Yasal düzenlemede ücretli izinlerin tarafların anlaşması ile 1475 sayılı Kanun döneminde 12 gün 4857 sayılı Kanun döneminde 10 günden az olmamak üzere bölünebileceği öngörülmüştür. Yıllık ücretli izin hakkı anayasal bir hak olup uluslararası sözleşmelerle korunmuştur. 1475 sayılı Kanunun 52/2.fıkrasında belirtilen şekilde 12 günden az, 4857 sayılı Kanunun 56/3. maddesindeki düzenlemeye aykırı olarak 10 günden aşağı verilen ücretli izinler işçinin dinlenme ...

Read More »

Yıllık izin alacaklarında zamanaşımı hakkında bilinmesi gerekenler

818 Sayılı Eski Borçlar Kanunun 126/3 maddesine göre yıllık izin ücreti 5 yıllık zamanaşımına tabidir.01.07.2012 tarihinden itibaren ise, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gereği yıllık izin alacağı için 10 yıllık zamanaşımı söz konusudur. Yıllık izin alacağı için  zamanaşımı fesihten başlar. Yıllık izin alacağına ilişkin açılan kısmi dava ile, talep edilen alacak açısından zamanaşımını kesilmekte ise de, bakiye kısım hakkında zamanaşımı ...

Read More »

Yıllık izin alacağına faiz nasıl uygulanır?

4857 sayılı İş Kanununun 59 uncu maddesinde, iş sözleşmesinin feshi halinde kullanılmayan izin sürelerine ait ücretlerin, son ücret üzerinden ödenmesi gerektiği kurala bağlanmıştır. Ancak, Yasada izin ücreti için kesin bir ödeme günü belirlenmemiştir. İş sözleşmesinin feshedildiği tarihle izin ücreti muaccel olur. Bununla birlikte, faiz başlangıcı bakımından işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekir. Yargıtayca, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş ...

Read More »

Yıllık iznin kullandırılmaması işçiye fesih hakkı verir mi?

Her ne kadar işveren hak edilen yılın sonuna kadar izin vermekte serbest ise de ancak bir yılı aşkın süreden sonra nedensiz izin vermeme halinde davacı işçinin fesih hakkı doğacağı gibi, işveren izin talebine muvafakat vermek zorundadır. Yıllık izin talep edilip de kullandırılmaması işçi açısından haklı fesih nedenidir. Mahkemece işçinin çalışma süresince yıllık izin kullanıp kullanmadığı belirlenmeli, yıllık izin hakkı hiç kullandırılmamışsa ...

Read More »

Şua izni ile ilgili bilinmesi gerekenler

KAMU GÖREVLİLERİNİN ŞUA İZNİ KULLANIMI Kamu kurumlarında çalışan sağlık personelinin genel olarak yıllık izin haklarını nasıl kullanacakları 657 sayılı Devlet Memurları Yasasında düzenlenmiştir. 657 sayılı Yasanın 103. maddesinde ve Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Tüzük’ün 23. maddesinde paralel bir biçimde radyoaktif ışınlarla çalışan devlet memurlarına yıllık izin haklarına ilaveten ayrıca her yıl bir aylık sağlık ...

Read More »

Mevsimlik işçilerde yıllık izin – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2013/9-343 E.  KARAR NO:2013/1042 K TARİH:10.07.2013 Özet: Mevsimlik işçinin izin hakkı yoktur. TİS ile kararlaştırılabilir. Ya da yılda 330 gün üzerinde çalışma varsa o yılı takip eden tüm yıllar için değil sadece o yıl için iş mevsimlik değildir. Yıllık izine hak kazanır. “…Taraflar arasındaki “yıllık izin ücreti alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Diyarbakır 2. İş ...

Read More »

Basın mensuplarının yıllık izinlerine ilişkin Yargıtay kararları

Basın çalışanlarıyla ilgili 5953 sayılı Yasanın 21 ve 29.maddelerinde gazetecinin yıllık ücretli izin hakkı düzenlenmiş ve anılan maddelerde izin alacağının son ücretten hesaplanacağına dair bir kurala yer verilmemiştir. 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6-21 ve 29 maddeleri gereğince basın işçisine kullanmadığı yıllık izin ücretinin fesih sırasında peşin olarak 2 katı olarak ödenmesi gerekir. Basın ...

Read More »

Yargıtay: “Yıllık izinde olan işçiyi, işveren işe çağıramaz”

“…Dosyada bulunan “L.Y.A.Koleji 2008-2009 öğretim yılı haziran ayı okul idaresi ve öğretmenlerin yapacağı iş ve işlemler” başlıklı planda, 17.08.2009 tarihi tatil dönüşü olarak kabul edilmiş ve anılan belge 10.06.2009 tarihinde davacıya tebliğ edilmiştir. Davacıya tebliğ edilmiş söz konusu belgeye göre kararlaştırılan yıllık izin dönüşü göreve başlama tarihi 17.08.2009 tarihidir. Ancak davalı işverence, yıllık izin süresinin kullanılmaya devam edildiği temmuz 2009 ...

Read More »

Yargıtay: “Okuma yazma bilmeyen işçinin imzası kendisini bağlar”

“…Somut olayda, davalı tarafça ibraz edilen yıllık izin defterinde davacının çalışma süresine göre hak kazandığı kırkiki günlük yıllık iznini kullandığına ilişkin imzaları bulunmaktadır. Davacının okur yazar olmadığı işverinin fesih öncesinde davacıya verdiği ihtar cezaları tutanakları içeriği ile de sabittir. Mahkemece 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 206. maddesinde öngörülen şartlar gerçekleşmediğinden yıllık izin defterindeki davacı imzalarının geçerli kabul edilemeyeceği kabul edilerek ...

Read More »

Yıllık izin talep formlarının, yıllık izinlerin kullandırılıp kullandırılmadığı açısından ispat gücü

“…Somut olayda davalı, davacıya yıllık izinlerinin kullandırıldığını savunarak dosyaya davacının imzasının bulunduğu bir kısım izin dilekçesi taleplerini sunmuştur. Davalı tarafından dosyaya sunulan izin talep dilekçelerinde izinde geçirilecek sürelerin belirtildiği ve belgelerde amir onayının bulunduğu anlaşılmaktadır. Hükme esas alman bilirkişi raporunda bu dilekçelerde yazılı süreler izin süresinden düşülmeden hesaplama yapılmıştır. Mahkemece, bu belgelerde yazılı tarihlerde davacının izin kullandığının kabulüyle izin süresi ...

Read More »