Tatiller

Genel tatil ücreti alacağına ilişkin Yargıtay kararları

…Mahkemece davacının fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti talepleri kabul edilerek hüküm altına alınmış ise de, bu talepleri ispat yükü davacı işçiye ait olup, davaeının dinlettiği tanıkların söz konusu çalışmaların yapıldığına ilişkin beyanları olmamıştır. Dosyada bu çalışmaların olduğunu gösterir bilgi ve belge de bulunmamaktadır. Bu durumda sabit olmayan bu taleplerin reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm altına ...

Read More »

Ulusal bayram ve resmi tatil alacağı talepli davalarda sık karşılaşılan hatalar

İşçi açısından: Alacağın net veya brüt olarak talep edildiğinin yazılmaması Husumeti bulunan tanıklar gösterilmesi Tüm dönem değil kısa süre çalıştığı tanıkların gösterilmesi İşkur şikayetinde, dava dilekçesi, noter ihtarnamelerinde farklı günler bildirilmesi Rapora süresinde itiraz edilmemesi Resmi işyerlerinde ispatta tanık beyanlarının yeterli olmayabileceğinin dikkate alınmaması Tanıkların ifadesi alınırken çalışma günleri konusundaki beyanlarına karşı usulü itiraz ve işlemlere dikkat edilmemesi Yazılı belge ...

Read More »

Ulusal Bayram ve Genel Tatil (Resmi tatil) ücreti hakkında bilinmesi gerekenler

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde ise, resmi vc dini ...

Read More »

Hafta tatili alacağı – Yargıtay kararları

…Mahkemece davacının fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti talepleri kabul edilerek hüküm altına alınmış ise de, bu talepleri ispat yükü davacı işçiye ait olup, davacının dinlettiği tanıkların söz konusu çalışmaların yapıldığına ilişkin beyanları olmamıştır. Dosyada bu çalışmaların olduğunu gösterir bilgi ve belge de bulunmamakladır. Bu durumda sabit olmayan bu taleplerin reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm altına ...

Read More »

Hafta tatili alacağı talepli davalarda sık karşılaşılan hatalar

Mahkeme açısından: Bilirkişi raporu gibi hüküm kurulması kabule götüren sebeplerin açıklanmaması Bilirkişinin yapacağı hesaplamaların herbirine dikkat edilip denetlenmemesi Çalışılmayan sürelerin raporda denetime elverişli gösterilip gösterilmediğine dikkat edilmemesi Deliller tamamlanmadan rapora erken göndererek ek raporlar alınmasına sebebiyet vermek Dosyaya sunulan kayıt ve ödeme belgelerine karşı davacıdan diyeceklerinin sorulmaması Faiz talep ve tarihlerine dikkat edilmemesi Hafta tatili, fazla çalışma çakışmasına dikkat edilmemesi Hakkaniyet ...

Read More »

Hafta tatili ile ilgili bilinmesi gerekenler

4857 sayılı İş Kanununun 46 ncı maddesinde, işçinin tatil gününden önce aynı Yasanın 63 üncü maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, yedi günlük zaman dilimi içinde yirmidört saat dinlenme hakkının bulunduğu belirtilmiş, işçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağı da 46 ncı maddenin ikinci fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Hafta tatili izni kesintisiz ...

Read More »

Ulusal Bayram ve Genel Tatillerin işçilik alacaklarına etkisi

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödenmesi gerektiği hükme bağ­lanmıştır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde ise, resmi ve dini ...

Read More »

Hafta tatili ücreti

4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde işçinin, tatil gününden önce aynı Kanun’un 63. maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması şartıyla yedi günlük zaman dilimi içinde 24 saat dinlenme hakkının bulunduğu açıklanmıştır. İşçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kaza­nacağı da 46. maddenin 2. fıkrasında ifade edilmiştir. Buna göre, çalışılmayan hafta tatili günü için bir ...

Read More »

Tatil ücretine girmeyen kısımlar nelerdir?

Kanunda, fazla çalışma ücretleri, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımların tatil ücretinin tespitinde hesaba katılmayacağı belirtilmiştir (m. 50). Eski Kanundan aynen alınan bu madde ile tatil ücretine girmeyen ödemeler sayılmış ve sınırlandırılmış gibi görünmektedir. Bunun sonucu olarak, belirtilenlerin dışında kalan ek ücret ödemelerinin ...

Read More »

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyeri kapatılmak zorunda mıdır?

Kanuna göre, 29 Ekim ulusal bayram günü resmî ve özel bütün yerlerin kapatılması zorunludur. Öteki günlerde ise, sadece resmi daire ve kuruluşlar tatil edilirler (2429 s.lı K, m. 2). Görüldüğü gibi, bu Kanunda 29 Ekim gününde bütün işyerlerinin kapatılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bu hüküm işin niteliği gereği devamlı olarak çalışmak zorunda olan işyerlerinin durumunu zorlaştırmış olmakta ve ancak yorum yolu ...

Read More »