İkramiye

İkramiye alacağı ile ilgili Yargıtay kararları

…Dosya içeriğine göre davacı işçi A. Elektrik AŞ şirketine bağlı olarak çalıştığı sırada 2.4.2002 tarihinde işyeri davalı şirkete devredilmiştir. Devir kararında ve devir sözleşmesinde işçilerin kazanılmış haklarıyla devredileceği açıklaması yer almaktadır. Devir sözleşmesi, devreden ve devralan arasında yapılmış olup işçileri yönünden kazanılmış bir hak oluşturması düşünülemez. Gerçekten işyerinin davalı tarafından devralınmasının hemen ardından davacı işçi ile 3 ay süreli iş ...

Read More »

İkramiye alacağı ile ilgili bilinmesi gerekenler

İkramiye, İş Kanunu’nda açıkça düzenlenmemiş olsa da, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 405 inci maddesinde, karşılıklı anlaşma veya çalışma koşulları ya da işverenin tek taraflı taahhüdü ile ikramiye hakkının doğabileceği öngörülmüştür. 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinin ilk fıkrasına göre, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar ...

Read More »

İşçiye ödenen primlerin kıdem tazminatına dahil edilmesi usulü

Prim, işçinin mal veya hizmet üretiminde daha istekli hale gelmesi ve başarısının artması için işverence ödül niteliğinde verilen ek ödemeler şeklinde tanımlanabilir. Prim ödemesinden amaç, işçinin dava verimli bir şekilde çalışmaya özendirilmesidir. Pirimin kişiye özgü olması sebebiyle ikramiyeden farklı olarak prim ödemelerinin genel bir nitelik taşıması gerekmez. Bununla birlikte, işveren tarafından ayrımı haklı kılan geçerli nedenler olmadığı sürece pirim uygulaması ...

Read More »

Kıdem tazminatı hesabında ikramiyenin etkisi nedir?

İşyerinde ikramiye uygulaması mevcutsa, ihbar ve kıdem tazminatının hesabında, ikramiye, 365 e bölünerek bir güne düşen miktar belirlenmelidir. Özetle, kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin hesabında ikramiye ve benzeri parasal hakların fesihten geriye doğru bir yıl içinde ödenen miktarlarının tespit edilerek toplanması, sonra 365’e bölünerek bir güne düşen miktarının bulunması gerekir. Eğer ikramiye, maaşa dahil edilerek ödeniyorsa, giydirilmiş ücret adı altında ikramiyenin ...

Read More »

İşçinin aldığı bahşişler, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır mı?

Bahşişler kıdem tazminatı hesabına dahil edilmelidir. Bahşişler kıdem tazminatı hesabına brüt olarak dahil edilemez. Kesintiler bu miktardan yapılacağından ele geçen bahşiş zaten brüttür. Konuya ilişkin emsal Yargıtay karar örnekleri aşağıda sunulmuştur. “…Taraflar arasında ücret miktarı uyuşmazlık konusudur. Davacı, asgari ücret kışını bankaya yatırılmak üzere, bahşiş ve masa hesabının % 3,5’i toplamı aylık 3.500,0 TL aldığını iddia etmiş davalı işçinin asgari ücret, prim ...

Read More »

Yargıtay: İşyerinde ikramiye uygulaması olduğu, salt husumeti olan tanık beyanıyla ispatlanamaz.

Yargıtay 22. HD. 02.06.2014 gün, 2013/13607 E, 2014/15403 K “…..Davacı, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları kıdem ve ihbar tazminatı ile manevi tazminat, izin, fazla çalışma, genel tatil, ücret, maaş zammı farkı, kasa farkı, banka farkı, baş kasiyer far­kı ve ikramiye alacaklarını istemiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davacının işi terk ederek ayrıldığını savunarak, davanın ...

Read More »

İkramiye uygulaması, işverence, işçi aleyhine değiştirilebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunumun “Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesi­nin Feshi” başlıklı 22. maddesinde iş yeri koşullarında yapılacak esaslı değişiklikle­rin yapılabilme koşulları düzenlenmiştir. İK’nun 22. maddesinde : “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yö­netmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşulla­rında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle ya­pabilir. Bu şekle ...

Read More »

İşçinin ikramiye alacağı hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinin ilk fıkrasına göre, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. Yasada ücretin eklerinin neler olduğu ınüstakilen düzenlenmemiş olmakla birlikte, değinilen maddenin ikinci fıkrasındaki “…banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istih­kakının..” ibaresi gereğince, ücretin yanı ...

Read More »