Home » İşçilik Alacakları » İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı – İşe başlatmama tazminatı – Yargıtay kararları

“…Mahkemece önel verilerek gerçekleştirilen feshin geçersizliğine karar verilmesi ile önelin de geçersiz olduğu gerekçesi ile işe başlatılmayan davacı işçiye işe başlatılmadığı tarih esas alınarak ihbar tazminatı verilmesine karar verilmiştir. Geçersizliğine karar verilen fesihte verilen önelin geçerli olup olmadığı konusu gerek uygulamada ve gerekse doktrinde tartışmalı bir konudur. Dairemiz Hukuk Genel Kurulu tarafından da benimsenen ilk kararlarında ihbar tazminatının bölünmezliği ve ...

Read More »

İhbar tazminatında faiz nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesine göre ödenmesi gereken ihbar tazminatında faize hak kazanabilmek için kural olarak işverenin temerrüde düşürülmesi gerekir. Bununla birlikte bireysel ya da toplu iş sözleşmesiyle, iş sözleşmesinin feshi halinde ihbar tazminatının ödeme zamanıyla ilgili olarak açık bir hükme yer verilmişse, belirlenen ödeme tarihi faiz başlangıcı olarak esas alınır (Yargıtay 9.HD. 24.10.2008 gün 2008/30158 E, 2008/28418 ...

Read More »

İhbar tazminatında hakkaniyet indirimi nedir?

İş hukukunun temel amacı işçinin korunması olmakla birlikte, iş yasalarında yer alan her hükmün somut amacı, bu hukuk dalının genel amacına tercih edilmemelidir. İş yasalarındaki hükümler yorumlanırken getirilen her normun getiriliş amacı öncelikle ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Bu açıdan ihbar önellerinin yasaya alınma nedenine bakıldığında; işçi ile işveren arasındaki hizmet ilişkisinin taraflarca feshedilme ihtiyacının doğabileceği öngörülmüş, iş sözleşmesinin feshini talep ...

Read More »

İhbar tazminatı ile ilgili uygulamada en sık yapılan hatalar

İşçi açısından : • İşçi çalışma sürelerini bilen tanık gösterilmemesi • Çalışma tarihleri, işyeri devirleri konusunda dava dilekçesinde bilgi verilmemesi. • Faiz istem ve tarihlerine dikkat edilmemesi • Menfaat birliği veya husumeti veya akrabalık bağı olan veya işyeri dışından tanıkların dinletilmesi • Rapora ve hatalara ilişkin zamanında açık, anlaşılır itiraz ileri sürülmemesi. • Tanıkların tüm çalışma dönemi hakkında bilgi sahibi olmamaları. ...

Read More »

İhbar tazminatı hakkında bilinmesi gerekenler

4857 Sayılı İş Kanunu Süreli Fesih başlıklı 17.maddesine göre; Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta ...

Read More »

Yargıtay: Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi, kıdem tazminatı alırsa da ihbar tazminatı alamaz

“…Davacı askerlik öncesi çalışması için kıdem ve ihbar tazminatı isteğine bulunmuştur. İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Yine, işçinin 1475 sayılı yasanın 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ...

Read More »

İşçinin, muvazzaf askerlik nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanma koşulları

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, iş­çinin muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshi halinde, kıdem taz­minatı talep hakkı doğacağı hükme bağlanmıştır. Muvazzaf askerlik hizmeti, yirmi yaşını doldurmuş olan her erkek Türk vatan­daşının zorunlu biçimde yapması gerekin bir vatandaşlık ödevidir. İşçinin muvazzaf askerlik ödevi ...

Read More »

İşçilik alacaklarında faiz

Gerek İş Kanununda, gerekse Borçlar Kanununda, kı­dem ve ihbar tazminatı alacakları için özel bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Uygulama ve öğretide kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına ilişkin davalar, hakkın doğumundan itibaren, Borçlar Kanununun 125 inci maddesi uyarınca on yıl­lık zamanaşımına tabi tutulmuştur. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borç­lar Kanunu’nun 146 ıncı maddesinde de genel zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmiş­tir. Fazla çalışma ...

Read More »

İhbar önelinin kısmen kullandırılması halinde ihbar tazminatının tenkisi mümkün müdür?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı ...

Read More »

Slow Müzik

  Slow müzik toplumsal ve siyasi içeriği olan muhalif bir müzik türüdür. Genelde egemen anlayışları eleştiren bu müzik türü lirik ve epik öğeleri kullanmaktadır. İnsanların içerisindeki isyan ve Slow duyguları harekete geçirmek için kullanılmıştır. Haksızlıklara karşı başkaldırmayı ve teslim olmamayı öğütler. Zalimlerin karşısında mazlumların yanında hareket etmek Slow müziğin en önemli özelliğidir. Ülkemizde kökeni geleneksel Halk Edebiyatındaki Pir Sultan Abdal, ...

Read More »