Home » Hizmet Tespiti

Hizmet Tespiti

Hizmet tespiti davaları ile ilgili Yargıtay kararları

6552 sayılı Kanunun 11.09.2014 günü yürürlüğe giren 64. maddesiyle 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7. maddesine eklenen 4. fıkrada, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, davanın Kuruma resen ihbar edileceği, ihbar üzerine davaya davalı yanında feri müdahil olarak katılan Kurumun, yanında katıldığı taraf başvurmasa dahi kanun yoluna başvurabileceği belirtilmiştir.     Dosyadaki ...

Read More »

Hizmet tespiti davaları ile ilgili bilinmesi gerekenler

Sosyal sigortalar, özel sigortalardan  farklı olarak, ihtiyari değil, zorunludur. Sigortalı olmak, çalıştırılan açısından bir hak olduğu gibi, aynı zamanda bir yükümlülüktür. 5510 Sayılı Kanun’un “Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası”  başlıklı 92. maddesine göre; MADDE 92- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/55 md.) Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık ...

Read More »

Hizmet yardım ilişkisi – Yargıtay kararları

…Somut olayda, davacının eşi ile birlikte davalı şirketin faaliyette bulunduğu iş hanının üst katında davalı şirketin sorumluluğunda şirket ve iş hanı çalışanlarına öğle yemeği verdiği anlaşılmaktadır. Temel tartışma davacının bu çalışmalarının aynı yerde aşçı olarak çalışan eşine yardım kapsamında olup olmadığı noktasındadır. Mahkemece işyerinde keşif yapılmış ise de, davaya konu dönem içinde iş hanında çalışan ve öğle yemeği yiyen işçi ...

Read More »

Kamu işyerinde geçen çalışmada sürelerin birleştirilmesi

İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde, işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya “kıdem tazminatı” denilmektedir. Kıdem tazminatının koşulları, hesabı ve ödeme şekli doğrudan yasalarla düzenlenmiştir. Kıdem tazminatı, feshe bağlı haklardan ...

Read More »

Hizmet tespiti davalarının, işçilik alacaklarına ilişkin davalara etkisi nedir?

Sigorta bildirimi yapılmadan çalışan işçilerin, sigortasız geçen bu sürelerini sigortalı hale getirebilmek için  açtıkları davalar, hizmet tespiti davası olarak adlandırılmaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda dava çeşitleri 105. ila 113. maddelerinde düzenlenmiş, eda davası (m. 105), tespit davası (m. 106) ile belirsiz alacak ve tespit davası (m. 107) ayrı ayrı maddelerde gösterilerek farklılıkları belirtilmiştir. Yine, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri ...

Read More »

Ücretli Öğretmen ile Vekil Öğretmen Farkı Yargıtay Kararı

Yargıtay Ücretli öğretmen ve vekil öğretmen ayrımını yaparak, sigortalılık durumlarının ne şekilde yapılacağı hususunda karar verdi.  Yargıtay 10. Hukuk Dairesi verdiği karar özetinde, “Davacı 1985 ve 1986 öğretim yıllarında vekil ve müdür öğretmen olarak çalıştığını iddia etmekle; davacının öncelikle vekil öğretmen mi ücretli öğretmen mi olarak çalıştığı belirlenmeli, vekil öğretmen olarak çalışıyorsa yargı yeri nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verilmeli, ...

Read More »

Hizmet tespiti davalarında ücret nasıl belirlenir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 7. maddesi uyarınca davanın yasal dayanağını, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79/10. maddesi teşkil etmektedir. Anılan maddede “Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık ...

Read More »

Hizmet tespiti davası açtığı için iş akdi feshedilen işçi kötüniyet tazminatı talep edebilir mi?

İşçinin hak arama talebi üzerine, işverence iş akdinin feshedilmiş olması durumunda, işverenin kötüniyetli olduğundan bahsetmek mümkün olacağından, bu tür durumlarda işveren aleyhine kötüniyet tazminatına hükmedilmesi gerekir. Nitekim, Yargıtay’ın  güncel kararları bu doğrultudadır. ( Örneğin Yargıtay 9.HD. 16.09.2013 gün, 2011/25455 E, 2013/22603 K)

Read More »