Home » İş Hukuku » Ücret alacağından hakkaniyet indirimi – Yargıtay kararları

Ücret alacağından hakkaniyet indirimi – Yargıtay kararları

…Mahkemece dava konusu yapılan ücret alacağı miktarından % 40 oranında indirim yapılmış bu yönde herhangi bir gerekçede gösterilmemiştir.
İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için en temel borçtur. 4857 sayılı İş Kanununun 32 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, ücretin en geç ayda bir ödeneceği kurala bağlanmıştır. 5953 sayılı Basın İş Kanununun 14 üncü maddesinin aksine. 4857 sayılı Yasada ücretin peşin ödeneceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Buna göre, aksi bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılmadığı sürece işçinin ücreti bir ay çalışıldıktan sora ödenmelidir.
Ücreti ödenmeyen işçinin, bu ücretini işverenden dava ya da icra takibi gibi yasal yollardan talep etmesi mümkündür.
Davalı işveren davacının imzasını taşıyan bir belge veya banka kaydı ile davacıya çalışma süresi boyunca tüm ücretlerinin ödendiğini kanıtlayamamış, aksine davacının davalı apartmanda kiracı olduğunu savunmuştur.
Hal böyle olunca ödendiği kanıtlanamayan ücret alacağının tamamının hüküm altına alınması gerekirken hiçbir yasal dayanağı olmadan alacağından indirim yapılması bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2012/21794 F.. 2012/24042 K. 21.06.2012

…Somut olayda, talep edilen ücret alacağının ödendiği kanıtlanamamıştır.
Karara esas alınan bilirkişi raporunda, zamanaşımı dikkate alınarak ve ödemeler mahsup edilerek kalan ücret alacağı belirlenmiştir.
Mahkemece, belirlenen ücret alacağında yarı oranında takdiri indirim yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarda açıklanan ilkeler gereğince, ücret alacağında takdiri indirim uygulamasının hiç bir yasal dayanağı bulunmamakladır. Bu nedenle Mahkemece ücrcl alacağında indirim yapılması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2009/18259 E. 2011/22330 K. 06.07.2011

…Somut olayda davacı işçinin 2009 yılı Ocak- Şubat- Mart- Nisan- Mayıs- Haziran- Temmuz- Ağustos- Eylül ayı ücretlerinin ödendiği hususu davalı işveren tarafından ispat edilemediği mahkemenin kabulündedir. Bu durumda söz konusu aylara ilişkin ücretin tamamı yerine 1/3 oranında indirim yapılarak hüküm altına alınması hatalı olmuştur.
7. HD. 2013/7752 E. 2013/16622 K. 10.10.2013

Somut olayda davacı gazetecinin 4 aylık boşta geçen süre için hesaplanan günlük yüzde beş fazla ödemeye dair alacaklarından önce 1/3 ardından % 90 oranında indirime gidilmiştir. Yüzde beş fazla ödemeye dair alacaklardan 1/3 oranında ilk indirim yapılmasının yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Fazla çalışma ve benzeri alacaklarından yapılan taktiri indirim oranı kadar yüzde beşlerden indirim yapılmasının nedeni, yüzde beşler yönünden hesaba esas gerçek alacak rakamını belirlemektir. Oysa dört aylık boşta geçen süre ücreti asıl alacaklarından taktiri indirim yapılmamaktadır. Bu durumda gerçek alacak miktarına göre belirlenmiş olan yüzde beş fazla ödeme tutarından 1/3 indirime gidilmesi yerinde değildir. Yüzde beş fazla ödemeye dair alacaklardan % 90 indirimle yetinilmeli sonucuna göre bir karar verilmelidir.
9.HD. 2012/23482 E. 2012/30243 K. 18.09.2012

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*