Home » İş Hukuku » Ücret alacağı – İşyeri uygulaması – Yargıtay kararları

Ücret alacağı – İşyeri uygulaması – Yargıtay kararları

…Davacı servis ücreti ödenmediğini belirterek servis ücretinde bulunmuştur.
Dosyada bulunan son üç aya ait ihale sözleşmesinde çalışanlara servis sağlanacağına ilişkin bir hüküm yoktur. Davacının hizmet akitleri de dosyada mevcut değildir. Davacı tanık anlatımlarından diğer çalışanlara servis sağlanıp sağlanmadığı da anlaşılamamaktadır.
Davacının servis ücretine hak kazanabilmesi için bu konuda yazılı bir hüküm olması veya davacı konumundaki çalışanlara servis sağlanması ya da yol ücretinin ödenmesinin iş yeri uygulaması haline gelmesi gerekir.
Bu konudaki deliller toplanmadan ve belirtilen koşulların oluştuğu saptanmadan davacıya tüm hizmet süresi için servis ücreti kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
9. HD. 2010/17717 E. 2012/25408 K. 02.07.2012

…Taraflar arasında düzenlenen sözleşmede, davacıya giyim yardımı yapılacağına dair işverenin bir taahhüdü mevcut değildir. İşyerinde, işyeri uygulaması haline gelmiş, giyim yardımı yapıldığı kanıtlanmış değildir. Önceki yıllarda üst düzeyde yöneticilere bir kez giyim yardımı yapılmış olması da sonuca etkili değildir.
Bu nedenlerle giyim yardımı, alacağı isteğinin reddi gerekirken kabulü bozma nedenidir.
9. HD. 2006/1567 E. 2006/20758 K. 12.07.2006

…Somut olayda, davacının davalı işyerinde 24 saat çalışıp 24 saat dinlenerek çalıştığı hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır.
Mahkemece davacının çalışmadığı günlerde hafta tatilini kullandığı, ancak davalı işveren tarafından sunulan ve davacı tarafından imzası inkar edilmeyen 20.12.2004 tarihli ücret bordrosundan 2004 yılı 12. ayından itibaren hafta tatili ücretlerinin tahakkuk ettirilerek ödenmesi nedeniyle davalı işyerinde hafta tatili ücreti ödemesinin işyeri uygulaması haline dönüştüğü gerekçesiyle hafta tatili ücreti hüküm altına alınmıştır.
Davacının çalışma sistemi itibariyle dönüşümlü olarak bir hafta 4 gün takip eden haftada 3 gün çalıştığı hususu sabittir. Bu durumda davacı hafta tatili iznini kullandığından hafta tatili ücretine hak kazanamaz. 2004 yılı 12. ayından itibaren hafta tatili ücretlerinin tahakkuk ettirilerek işverence ödenmesi işyeri uygulaması olarak yorumlanamaz. Ancak o tarih itibariyle hafta tatili ücretlerinin ödeme sebebiyle hesaplama dışı tutulmasını gerektirir.
Saptanan bu durum ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular karşısında davacının çalışma sistemi itibariyle hafta tatili ücretine hak kazanmadığı anlaşıldığından bu isteğin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
9. HD. 2009/41392 E. 2012/4415 K. 16.02.2012

…Müfettiş yardımcısı olarak görev yapmış olan davacı tarafından, işverence harcırah adı altında ödemenin vergi istisnasından yararlanmak amacıyla sürekli olarak yapıldığı iddia edilerek, fark kıdem ve ihbar tazminatı talep edilmiştir.
Dosyaya sunulan bordrolarda iddia edildiği gibi harcırah adı altında bir ödemenin tüm çalışma süresinde yapıldığına ilişkin tahakkuk bulunmadığı gibi, davacı iddiasında yer alan müfettiş çekleri de sadece 2000 ve 2001 yıllarında üç aya ilişkindir. Davacı tanıklarından bir tanesi ücret ve harcırahı devamlı birlikte aldıklarını, bunun temmuz 2001 ayından itibaren 20 milyon TL.günlük olarak ödendiğini beyan etmiştir.
Mahkemece yapılacak iş, harcırah ödemesinin seyahat koşuluna bağlı süreklilik arz edip etmediği tereddüde mahal vermeyecek şekilde araştırılarak, süreklilik arz ettiğinin anlaşılması halinde şimdiki gibi taleplerin kabulü, aksi halde davanın reddedilmesidir.
9. HD. 2006/5482 E. 2006/27187 K. 16.10.2006

…Davalı işyerinde 10 yıllık kıdemini dolduran işçilere 10.yıl altını verilmesinin işyeri uygulaması olduğu anlaşılmaktadır. Davacının iş akdi lO.yılını doldurmadan feshedilmiş ise de fesih, işçinin kusurundan kaynaklanmayıp işe iade kararı sonrası 4 aylık süre eklendiğinde davacının kıdemi 10 yılı geçtiğinden Mahkemece lO.yıl altını talebinin kabulüne karar verilmesi doğrudur. Davalı tarafça lO.yıl altınının 22 ayar 33 gram olduğu bildirilmiş olup Mahkemece davacının talebi de göz önünde bulundurularak
lO.yıl altınının aynen veya ödeme günündeki değeri üzerinden ödenmesine karar verilmesi gerekirken 6.7.2009 tarihindeki değeri üzerinden yapılan hesaplamaya itibarla hüküm kurulması hatalıdır.
7. HD. 2013/9141 E. 2013/19175 K. 14.11.2013

…Somut olayda, davacı tarafından, elektrik ve su bedeli olarak ödenen yardımların 3 aydır ödenmediğinden ve 750,00 TL elektrik ve su bedelinin ödenmediğinden bahisle tahsilini istemiştir. Mahkemece bu miktarların kabulüne karar verilmiştir. Taraflar arasındaki belirsiz iş akdinde elektrik ve su parasının ödeneceğine dair bir hüküm bulunmamakla birlikte, tanık beyanları ve dosyaya sunulan ödeme belgeleriyle bu hususun işyeri uygulaması haline geldiği sabit olmuştur. Ancak, hesaplama yapılırken sadece tanık beyanlarına itibarla hesap yapılması hatalı olmuştur. Yapılacak iş, davacıya talepte bulunduğu son 3 aylık elektrik ve su faturalarını dosyaya sunması için kesin önel vermek, sunulan faturaların işverence ödenip ödenmediğini de işyeri kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırmak suretiyle belirlemek ve çıkacak sonuca göre bir karar vermektir. Eksik inceleme ile verilen karar hatalı olup bozulmalıdır.
7. HD. 2013/24511 E. 2014/6137 K. 17.03.2014

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*