Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Radyaloglarda fazla çalışma – Yargıtay kararları

Radyaloglarda fazla çalışma – Yargıtay kararları

Radyologlar günde 5 saatten fazla çalışamayacaklarından her gün için günlük 5 saati aşan kısım fazla çalışmadır. Ancak 2010 yılında yapılan değişiklikle haftalık 35 saate çıkarılmıştır. 2010 yılı öncesi günlük 5 saati aşan 2010 sonrası haftalık 35 saati aşan kısım fazla çalışmadır.

3153 sayılı Kanun’a dayanılarak. Bakanlar Kurulunun 2/10857 sayı 27.04.1939 tarihli Kararnamesiyle yürürlüğe konulan, 06.05.1939 tarih 42013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Radyoloji. Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname 21. maddesinde “Röntgen ve radyom ile daimi olarak günde beş saatten fazla çalışılamaz. Röntgen muayenehanelerinde pazardan maada ayrıca bir gün daha öğleden sonra tatil yapılmalıdır.” hükmü; 24. maddesinde, “Bu gibi müesseselerde, her röntgen mütahassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapılması mecburidir.” hükmü düzenlenmiştir.
30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesiyle, 3153 sayılı Kanuna eklenen, ek madde 1 hükmünde “İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

…Somut olayda, nöbet tarihlerinden sonra izin kullanıldığı ancak ne kadar kullanıldığının bilinmediği ortak tanık tarafından beyan edilmiş olup, kullanılan bu izin süresi tesbit edilerek sonucuna göre fazla çalışma ücreti alacağının belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.
Öte yandan, 30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazete>de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesiyle, 3153 sayılı Kanuna eklenen, ek madde 1 hükmünde, İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saat olarak düzenlenmiş olup, 30.01.2010 tarihinden sonraki süreler için fazla çalışma ücreti hesabının buna göre yapılması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirir.
22.HD. 2012/11042 E. 2013/1522 K. 01.02.2013

…Somut olayda 01/03/2007-01/06/2011 tarihleri arasında radyoloji teknisyeni olarak çalışan davacının fazla mesai alacağı hesaplanırken hükme esas alman bilirkişi raporunda, 3153 sayılı Kanun’a 5947 sayılı Kanun’la 30.01.2010 tarihinde yapılan değişiklikle getirilen ek 1. madde dikkate alınmaksızın, çalıştığı tüm süre için yukarıda anılan nizamnamenin 21. maddesine göre fazla çalışma hesaplaması yapıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu kanun yürürlüğe girmeden önceki çalışma dönemi için günlük beş saati aşan çalışmalara göre, anılan kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki dönem için ise kanunun ek 1. maddesi uyarınca haftalık 35 saati aşan çalışmalara göre fazla mesai alacağı hesaplanması gerekmektedir. Eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi hatalıdır.
22.HD. 2012/28685 E. 2013/27651 K. 02.12.2013

…Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.
Bu genel açıklamalardan sonra belirtmek gerekir ki, 06.05.1939 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamemin 21. maddesinde, tüzük kapsamında çalışan kişilerin günlük çalışma süresinin beş saat olduğu, ayrıca haftada beş buçuk gün çalışılabileceği ifade edilmiştir. Bununla birlikte, Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’un, 30.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren ek birinci maddesine göre de “İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir”.
İnceleme konusu davada, mahkemece, fazla mesai ücreti isteminin reddine karar verilmiş ise dc, karar, dosya içeriğine uygun düşmemektedir. Somut olayda, dosya kapsamı, iş sözleşmesi ve şahit beyanları karşısında, davacının haftalık toplam çalışma süresinin kırkiki saat olduğu sabittir. Açıklanan maddi vc hukuki olgular karşısında, mahkemece, 30.01.2010 tarihine kadar günlük beş saat üzerinden haftada beş buçuk gün çalışılabileceği, belirtilen tarihten sonra ise haftalık çalışma süresinin otuzbeş saat olduğu kabul edilerek fazla mesai ücretinin belirlenmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22.HD. 2013/27399 E. 2014/35490 K. 15.12.2014

…3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi vc Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun olan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizaınmenin 21. maddesi “Röntgen ve radyom ile daimi olarak günde beş saatten fazla çalışılamaz. Röntgen muayenehanelerinde pazardan maada ayrıca bir gün daha öğleden sonra tatil yapılmalıdır” hükmünü içermektedir.
30.01.2010 tarihinde Resmi Gazete’dc yayınlanan 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına vc Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesi ile 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanuna eklenen ek 1 maddede “İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışına süresi 35 saattir” hükmünü içermektedir.
Somut olayda 28.07.2007-22.08.2011 tarihleri arasında röntgen teknisyeni olarak çalışan davacının fazla mesai alacağı hesaplanırken hükme esas alman bilirkişi raporunda, 3153 sayılı Kanun’a 5947 sayılı KanunTa 30.01.2010 tarihinde yapılan değişiklikle getirilen ek 1. madde dikkate alınmaksızın, çalıştığı tüm süre için yukarıda anılan nizamnamenin 21. maddesine göre fazla çalışına hesaplaması yapıldığı anlaşılmakladır. Söz konusu kanun yürürlüğe girmeden önceki çalışma dönemi için günlük beş saati aşan çalışmalara göre, anılan kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki dönem için ise kanunun ek 1. maddesi uyarınca günlük yedi saati aşan çalışmalara göre fazla mesai alacağı hesaplanması gerekmektedir. Eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22.HD. 2012/19742 E. 2013/7411 K. 05.04.2013

…Somut olayda röntgen teknisyeni olarak çalışan davacının fazla mesai alacağı hesaplanırken hükme esas alınan bilirkişi raporunda, 3153 sayılı Kanun’a 5947 sayılı Kanun’la 30.01.2010 tarihinde yapılan değişiklikle getirilen ek 1. madde dikkate alınmaksızın, çalıştığı tüm süre için yukarıda anılan nizamnamenin 21. maddesine göre fâzla çalışma hesaplaması yapıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu kanun yürürlüğe girmeden önceki çalışma dönemi için günlük beş saati aşan çalışmalara göre, anılan kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki dönem için ise kanunun ek 1. maddesi uyarınca günlük yedi saati aşan çalışmalara göre fâzla mesai alacağı hesaplanması gerekmektedir. Eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22.HD. 2014/27443 E. 2014/36067 K. 18.12.2014

…Somut olayda; mahkemece, davacının çalıştığı süre içerisinde yapmış olduğu hizmetleri sırasında bulunduğu ortamda radyasyona maruz kalmayacağının tespit edilmesi sebebiyle davacının şua iznine hak kazanamayacağı kanaatine varılmış ve şua izninin reddi ne karar verilmiş ancak davacının fazla çalışma yaptığı sonucuna varılarak fazla mesai alacağı hüküm altına alınmıştır. 3153 sayılı Kanun’un 6. maddesi uyarınca Röntgen cihazlarının çalıştırılması radyoloji uzmanları veya onların nezareti altındaki personel tarafından yapılabilir. Buna göre Radyoloji uzmanı doktor veya Röntgen teknisyenliği konusunda mesleki eğitimi ve diploması olmayan şahısların radyasyon riski olan işlerde çalıştırılması mümkün değildir. Mahkemece yapılan keşif sırasında davacının görev yaptığı yerler olarak gösterdiği alanların röntgen cihazlarının kurulu olduğu vc radyasyon güvenliği yönetmeliğinde “denetimli alanlar” olarak tanımlanan radyasyona maruz kalma riski taşıyan yerler içerisinde olmadığı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Yine aynı keşifte adı geçen hastanede bulunan röntgen cihazlarının kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kurulmuş olduğu, radyasyon güvenliği yönetmeliğine uygun olarak korunma tedbirlerinin alınmış olduğu, TAEK tarafından incelendiği ve radyasyon güvenliği lisansı verildiği tespit edilmiştir. Bu sebeple, röntgen servisinde çalışmak veya çalışırken Röntgen cihazlarının “yakınında bulunmak” sureliyle radyasyonun zararlı etkilerine maruz kalmanın mümkün olmadığı da belirtilmiş ve davacının herhangi bir şekilde zararlı radyasyona maruz kaldığı veya bu nedenle sağlığının etkilendiğine dair delil bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Dosyada davalı iş yerinde yetkili bulunan Radyoloji Uzmanı doktorun yazısında, davacının çalışmaları sırasında aktif radyasyon alanı dışında, sekreterlik ve filmleri hastalara verme göreviyle çalıştığı belirtilmiştir.

Davacı bu göreve rağmen haksız uygulamalarla röntgen filmi çekimi işi yaptırıldığı iddiasını ispatlayacak delil dosyaya sunmamıştır. Davacının çalışma saatleri değerlendirildiğinde 08:00-16:00 saatleri arası haftanın beş günü çalıştığı, bir saat ara dinlenme kullandığı zaman davacının fazla çalışma yapmadığı tespit edilmiştir. Mahkemece davacının şua iznine ilişkin alacağı, yapmış olduğu hizmetleri sırasında bulunduğu ortamda radyasyona maruz kalmayacağının tespit edilmesi nedeniyle hak kazanamayacağı kabul edilmişken fazla çalışma alacağının röntgen ve radyom ile daimi olduğu varsayılarak günde beş saatten fazla çalışmalarının fazla çalışma sayılması çelişki oluşturmuştur. Hal böyle olunca davacının, fazla çalışma yapmadığı anlaşıldığından fazla mesai ücretine ilişkin talebinin reddi yerine kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
22.HD. 2013/6451 E. 2014/5011 K. 06.03.2014

…Somut olayda; hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının fazla mesai alacağı hesaplanırken 5947 sayılı Yasanın 9. maddesi ile 3153 sayılı Yasaya eklenen ek madde dikkate alınmamış olup, söz konusu yasal düzenlemenin sadece kamuda çalışan Radyoloji Teknisyenlerine uygulanması gerektiği, kamuda çalışmayan Radyoloji Teknisyenleri bakımından ise yasa değişikliği öncesindeki düzenlemelerin uygulanması gerektiği belirtilmiş ve haftalık 35 saati değil, haftalık 27,5 saati aşan çalışmanın fazla çalışma olduğu kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. 2010 yılı Ocak ayında yürürlüğe giren 5947 sayılı Yasanın 9. maddesi ile 3153 sayılı Yasaya eklenen ek maddede kamu çalışanı yada kamu çalışanı olmayan aynmı yapılmaksızın, İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresinin 35 saat olduğu açıkça belirtilmiştir. Yasal düzenleme ile haftalık çalışma süresi 35 saat olarak açıkça belirlendiği halde, yasal düzenlemeye rağmen 27,5 saati aşan çalışmanın fazla çalışma olduğunun kabulü ve buna göre hesaplama yapılmış olması hatalıdır. 5947 sayılı Yasa ile getirilen düzenlemeye uygun olarak davacının fazla mesai alacağının hesaplanması gerekirken, yazılı şekilde hatalı değerlendirme ile yapılan hesaplamaya göre karar verilmiş olması bozma nedenidir.
7. HD. 2013/20580 E. 2014/5926 K. 13/03/2014

.
…16.07.1999 tarih ve 99/13116 kararname ekinde 12. madde “röntgen, radyum ve benzeri işlerde çalışan ve fiilen şuaya maruz kalan işçilere yılda otuz gün şua izni verilir” hükmünü içermektedir.
4201 sayılı radyoloji, radyum ve elektrikle tedavi müesseseleri hakkında nizamnamenin 24. maddesi “bu gibi müesseselerde her gün röntgen ve radyum ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman tatil yapması mecburidir.” hükmünü içermektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 103/son maddesi “hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir” hükmünü içermektedir.
Dayanağı 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun olan Radyoloji, Radyom ve Elektirikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizammenin 21. maddesi “Röntgen ve radyom ile daimi olarak günde beş saatten fazla çalışılamaz. Röntgen muayenehanelerinde pazardan maada ayrıca bir gün daha öğleden sonra tatil yapılmalıdır” hükmünü içermektedir.
3153 sayılı Kanun’a 5947 sayılı Kanun’la 30.01.2010 tarihinde yapılan değişiklikle getirilen ek 1. madde “İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir” hükmünü içermektedir.
Somut olayda davacı işçi, davalı işyerinde radyoloji teknikeri olarak çalışmaktadır. Karara esas teşkil eden bilirkişi raporunda, davacının fazla mesai ücretinin haftalık çalışma süresi 27,5 saat kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Oysa ki davacının yaptığı işe göre, 30.01.2010 tarihine kadar, haftalık çalışma süresi 27,5 saat, sonrası içinse 35 saat kabul edilerek hesaplama yapılması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
22.HD. 2013/5330 E. 2014/4245 K. 27.02.2014

…Somut olayda, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi sonucunda, davacının radyoloji teknikeri olarak çalıştığı ve fazla çalışma yaptığı anlaşılmaktadır. Hukuk Genel Kurulunca verilen 05.04.2006 gün 2006/9- I07E.2006/144 ve 14.06. 2006 gün vc 2006/9- 374E.. 2006/382K. sayılı ilamında ııyku ve sair ihtiyaçlar için geçen zaman çıkarıldığında günde 24 saat çalışan işçinin fiilen 14 saat çalıştığı kabul edilmiş, bu kural dairemizce dc benimsenmiştir.
Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, HGK kararma göre günlük 24 saat çalışma yapılan günlerde fiili çalışına süresi 14 saat olduğundan, davacının Pazar günü çalışmaları buna göre hesaplanmalıdır. Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Tüzüğün 21. maddesinde “röntgen ve radyom ile daimi olarak günde beş saatten fazla çalışılmaz ve pazardan başkaca ayrıca bir gün daha öğleden sonra tatil yapılmalıdır” hükmü bulunduğundan, günlük 5 saatin üzeri yapılan çalışmalar fazla çalışma süresi olarak hesaplanmalıdır.
Hukuk Genel Kurulu’nun yukarıda değinilen kararları uyarınca 4857 Sayılı Yasa döneminde yapılan günde 24 saat çalışmaların en fazla 14 saatle sınırlandırılarak somut olayda işçinin yaptığı iş açısından değinilen Yönetmelik hükmü gereğince, 5 saatten fazla olan kısım ( 9 saat ) fazla çalışma süresi olarak hesaplamada esas alınmalıdır.
9. HL). 2010/7251 E. 2012/14553 K. 26.04.2012
10. Radyologlar günde 5 saatten fazla çalışamayacaklarından aşan kısım fazla çalışmadır. (2010 sonrası haftalık 35 saatin aşılması gerekir)
Somut olayda, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi sonucunda, davacının radyoloji teknikeri olarak çalıştığı vc fazla çalışma yaptığı anlaşılmaktadır.
Hukuk Genel Kurulunca verilen 05.04.2006 gün 2006/9-107E.2006/144 ve 14.06.2006 gün ve 2006/9-374E. 2006/382K. Sayılı ilamında uyku ve sair ihtiyaçlar için geçen zaman çıkarıldığında günde 24 saat çalışan işçinin fiilen 14 saat çalıştığı kabul edilmiş bu kural dairemizce de benimsenmiştir.
Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, HGK kararına göre günlük 24 saat çalışma yapılan günlerde fiili çalışma süresi 14 saat olduğundan, buna göre hesaplama yapılmalıdır. Radyoloji, radyom ve elektrikle tedavi müesseseleri hakkında tüzükte ve 21 maddede “röntgen ve radyom ile daimi olarak günde beş saatten fazla çalışılmaz ve pazardan başkaca ayrıca bir gün daha öğleden sonra tatil yapılmalıdır hükmü bulunduğundan günlük 5 saatin üzeri, HGK kararma göre üst sınır 14 saat esas alınarak ve cumartesi günleri içinde 2,5 saatin üzeri fazla çalışıldığı kabul edilerek sonuca gidilmelidir.
9.HD. 2009/41244 E. 2012/6661 K. 01.03.2012

…Mahkemece itibar edilen bilirkişi raporunda fazla çalışma ücreti alacağı hesaplanırken; haftalık çalışma süresi 30 saat kabul edilmiş, 30 saatin üzerinde kalan 12 saatlik süre fazla çalışma kabul edilerek hesaplama yapılmıştır.
Ancak; 1939 tarihli “Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Nizamname” nin 21. maddesinde bu durumdaki kişiler için haftalık 27,5 saat çalışma öngörülmüştür.
Bu nedenle haftalık çalışma süresinin 27,5 saat yerine 30 saat olarak değerlendirilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2010/19447 E. 2010/41190 K. 28/12/2010

… Mahkemece itibar edilen bilirkişi raporunda fazla çalışma ücreti alacağı hesaplanırken; haftalık çalışma süresi 30 saat kabul edilmiş, 30 saatin üzerinde kalan 12 saatlik süre fazla çalışma kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Ancak; 1939 tarihli “Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Nizamname” nin 21. maddesinde bu durumdaki kişiler için haftalık 27,5 saat çalışma öngörülmüştür. Bu nedenle haftalık çalışma süresinin 27,5 saat yerine 30 saat olarak değerlendirilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2010/19433 E. 2010/41176 K. 28.12.2010

… Somut olayda 01.04.1999-30.04.2009 tarihleri arasında işyerinde kardiyoloji uzmanı olarak çalışan davacının talep ettiği alacakları alınan bilirkişi raporuna itibar edilerek hüküm altına alınmışsa da, davacının 3153 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığı hususunda araştırma yapılmamıştır. Mahkemece, öncelikle bilirkişi raporunda belirtilen denetimli-gözetimli alanda çalışma kavramlarının ne anlama geldiği Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ııdan sorulup açıklığa kavuşturulmalı, bundan sonra üniversite tıp fakültesi hastanelerinin radyoloji bölümünden seçilecek uzman bilirkişi heyetinden yeniden rapor alınmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22.1ID. 2013/5911 E. 2014/4920 K. 06.03.2014

…Somut olayda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin yukarıda anili ilamı ile davacının davalı işyerinde röntgen filmlerinin dağıtım işinde çalıştığının kesin olarak tespit edildiği anlaşılmaktadır. Bozma ilamında, davacının Toplu İş Sözleşmesi’nin 45/2. maddesinden yararlanabilmesi için, röntgen mahalli olarak tecrit edilen yerlerde ve ayrıca radyum ve radyoterapi hizmetlerinde çalışması gerektiği ve çekilen filmlerin dağıtım işinin radyum ve radyoterapi işi olup olmadığının ve davacının röntgen mahalli olarak tecrit edilen yerde çalışıp çalışmadığının tespitinin uzman bilirkişi marifetiyle yapılması gerektiği belirtilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyulmuş ve Şişli Etfal Eğitim
Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. M.B.’tan rapor alınarak, mütalaa doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiştir. Ancak bahsi geçen bilirkişi raporu davayı aydınlatmaya yeterli görülmemiştir.
Mahkemece, öncelikle bilirkişi raporunda belirtilen denetimli-gözetimli alanda çalışma kavramlarının ne anlama geldiği Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan sorulup açıklığa kavuşturulmalı, bundan sonra üniversite tıp fakültesi hastanelerinin radyoloji bölümünden seçilecek bir akademisyen bilirkişiye mahallinde inceleme yapma yetkisi de verilmek suretiyle yeniden rapor alınmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.
22.H D. 2013/24153 E. 2013/21931 K. 22.10.2013

…Davacı röntgen teknisyeni olarak çalışmıştır. 3153 sayılı kanun uyarınca çıkartılan nizamname uyarınca 30.01.2010 tarihine kadar davacının günlük çalışması 5 saattir. 30.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5947 sayılı kanunun 9. maddesi uyarınca haftalık çalışma süresi 35 saattir. Bu durumda davacının fazla çalışma ücretine esas ücreti tespit edilirken 30.01.2010 tarihine kadar olan dönem için bordrodaki aylık ücretin günlük 5, aylık ise 150 saat çalışma karşılığı olup aylık 150 saate bölünerek bir saatlik ücreti tespit edilmelidir.
30.01.2010 tarihinden sonraki dönem için ise günlük çalışma süresi 7 saate çıkarıldığından bordrodaki ücret 210 saate bölünerek davacının bir saatlik ücreti tespit edilmelidir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda fazla çalışmaya esas saat ücreti iki seçenekli olarak hesaplanmış olup mahkemece aylık 150/210 saat esasına göre tespit edilen saat ücreti üzerinden yapılan hesaplamaya itibar edilmesi gerekir.
9.HD. 2013/7169 E. 2014/39583 K. 23.12.2014

…4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, fazla çalışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde elli fazlasıdır. İşçiye fazla çalışma yaptığı saatler için normal çalışma ücreti ödenmişse, sadece kalan yüzde elli kısmı ödenir.
Kanunda öngörülen yüzde elli fazlasıyla ödeme kuralı nispi emredici niteliktedir. Tarafların sözleşmeyle bunun altında bir oran belirlemeleri mümkün değilse de, daha yüksek bir oran tespiti olanaklıdır.
Davacının radyoloji teknisyeni olması sebebiyle Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkındaki Nizamnamenin 21. maddesi gereğince 30.01.2010 tarihinden önce günde beş saat çalışabileceği dikkate alınarak saat ücretinin hesabında günlük ücretin beş saate bölünmesi suretiyle günlük ücretin belirlenmeınesi isabetsiz olmuştur.
22.HD. 2013/12082 E. 2014/13366 K. 20.05.2014

…Somut olayda 07.03.2009-08.04.2012 tarihleri arasında radyoloji teknisyeni olarak çalışan davacının fazla mesai alacağı hesaplanırken hükme esas alınan bilirkişi raporunda, 3153 sayılı Kanun’a 5947 sayılı Kanun’la 30.01.2010 tarihinde yapılan değişiklikle getirilen ek I. madde dikkate alınmaksızın, 45 saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti 1,5 kat, 35 saati aşan çalışmalar için 1,25 kat saat ücreti ile çarpılarak fazla çalışma ücreti tespit edilmiştir. Söz konusu kanun yürürlüğe girmeden önceki çalışma dönemi için günlük beş saati aşan çalışmalara göre, anılan kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki dönem için ise kanunun ek 1. maddesi uyarınca haftalık 35 saati aşan çalışmalara göre fazla çalışma süresi tespit edilmeli, söz konusu süreyi aşan çalışmalar için fazla çalışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde elli fazlasıyla tespiti gerekmektedir. Eksik inceleme vc yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi hatalıdır.
22.HD. 2013/12082 E. 2014/13366 K. 20.05.2014

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*