Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Puantaj kayıtları – Fazla çalışma – Yargıtay kararları

Puantaj kayıtları – Fazla çalışma – Yargıtay kararları

“…Somut olayda, davacı dava dilekçesinde hastanede 24 saat çalışıp 48 saat dinlenerek çalıştığını iddia etmesine rağmen, bizzat kendisinin ibraz ettiği puantajlardan ve emsal gösterdiği dava dosyasından çalışma şeklinin her zaman bıı şekilde olmadığı anlaşılmaktadır.
Böyle olunca öncelikle saal yazan çizelgelere ait dönemlerde, bu çizelgelerde belirtilen saatlerde çalıştığı kabul edilmeli, ancak çizelge bulunmayan dönemlerde tanıkların ifadesiyle de doğrulandığı şekilde 24 saat çalışıp 48 saat dinlenme şeklinde çalıştığı kabul edilmelidir.
Fiili çalışma hesaplanırken de; 11 saat süren çalışmalarından bir, 11 saati geçen çalışmalarından 1.5 ve 24 saat süren çalışmasında da HGK.na atıf yaparak 14 saat fiili çalışma süresine göre fazla çalışma süresi hesaplanmalıdır.
Diğer taraftan puantajlara dayanan fazla çalışma alacak miktarlarından bir indirim yapılmamalı sadece tanık ifadelerine dayanan dönemlerin fazla çalışma alacak toplamından makul bir oranda takdiri indirim yapılmalıdır. Toplam miktardan % 50 oranında indirim yapılması yerinde değildir.”(9. HD. 2009/41200 E. 2012/3496 K. 13.02.2012)

“…Somut olayda, Mahkemece davacının 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında tanık anlatımlarına itibar edilerek fazla çalışma yaptığı kabul edilmiş ise de, dosya ya sunulan davacının imzası bulunan 2010 yılının tüm aylarını kapsayan “personel imza ve devam cetveli” belgelerinde davacının çalışma saatlerinin gösterildiği görülmektedir. Söz konusu kayıtlarda gerekli inceleme yapılmadan tanık beyanlarına dayanılarak isteklerin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.
Söz konusu belgeler üzerinden inceleme yapılarak, bu kayıtlar bir değerlendirmeye tabi tutulmadan eksik araştırma ve inceleme ile tanık beyanlarına göre fazla mesai ücreti belirlenerek sonuca gidilmesi hatalıdır.”(7. HD. 2013/15319 E. 2014/427 K. 16.01.2014)

“…Somut olayda, davalı vekili bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi ekinde işyerine giriş-çıkışı gösteren puantaj kayıtlarını sunmuş olup mahkemece bu husus dikkate alınmamıştır. Fazla çalışmanın belirlenmesi bakımından puantaj kayıtlarının olduğu bu dönem için bu kayıtlar, olmadığı dönem ise tanık beyanları gözetilerek hesaplama yapılmalıdır. Anılan yön gözetilmeksizin verilen karar usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir”(7. HD. 2013/22877 E. 2014/7398 K. 03/04/2014)

“…Somut olayda; davacı taraf dosyaya bir kısım nöbet çizelgeleri sunmuş, ayrıca dava dilekçesinde davalı işyerinde işe giriş ve çıkış kayıtlarına delil olarak dayanmış, dilekçe içeriğinde de işe giriş çıkışlarda 2011 yılına kadar imza dosyası, 2011 ila 2012 yılları arası ise parmak basma cihazı olduğunu açıklamıştır. Ne varki mahkemece davacının delil olarak dayandığı işyeri işe giriş ve çıkış kayıtları konusunda imza foyü veya parmak basma cihazı ile alınan işe giriş çıkış saatlerine ilişkin döküm ve belge getirilmeden karar verilmiştir.
Yapılacak iş davalı işyerine yazı yazılarak davacının işe giriş ve çıkış saatleri ve günlerini gösterir imza föyü, nöbet çizelgeleri ile başkaca bir bilgi veya belge bulunup bulunmadığı, ayrıca davalı işyerinde parmak basma cihazı olup olmadığı var ise bu cihaza ait işe giriş ve çıkış saatleri ile yukarıda açıklanan nöbet çizelgeleri ve giriş çıkış kayıtları getirtmek, gerekirse yeniden uzman bir bilirkişi aracılığı ile inceleme yapılarak davacının fazla çalışma ve hafta tatili alacağı bulunup bulunmadığı, var ise miktarı hesaplatılmak suretiyle yeniden değerlendirme yapılarak sonucuna göre bir karar vermektir.”(7. HD. 2013/26704 E. 2014/4133 K. 19.02.2014)

“…Somut olayda davalı işveren tarafından kartlı puantaj kayıtları ibraz edilmiştir. Mahkemece dinlenen tanıklara, işyerinde kartlı puantaj uygulanıp uygulanmadığı sorulmamıştır.
Mahkemece işyerinde kartlı puantaj uygulanıp uygulanmadığı usulünce araştırılmalıdır.
Kartlı puantajın uygulandığının tespiti halinde puantaj ibraz edilen dönem için puantaj kayıtları, ibraz edilmeyen dönem için ise tanık beyanları değerlendirmeye tabi tutularak davacının fazla çalışma alacağı konusunda yeniden bir karar verilmelidir.
Eksik inceleme ile davacının fazla çalışma alacağının kabulü isabetsizdir.”(9. HD. 2010/4016 E. 2012/13477 K. 18.4.2012)

“…Davalı tarafça temyiz dilekçesinin ekinde puantaj kayıtları ibraz edilmiş olmakla davacının alacaklarının hesaplanmasında bu belgelerin dikkate alınması gerekmekte olup, ilgili belgelerin geç ibraz edilmesi nedeniyle şu ana kadar olan tüm yargılama giderlerinin davalıdan alınmasına karar verilmeli ve kayıtlar incelenerek sonucuna göre karar verilmelidir. Kararın bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.”(7. HD. 2013/19294 E. 2014/4220 K. 20.02.2014)

“…Somut olayda davacı fazla çalışma yaptığını ileri sürerek fazla çalışma ücret alacağını istemiştir. Davalı tarafından davalı işyerine ait giriş-çıkış kayıtları ibraz edilmiştir.
Bilirkişi tarafından düzenlenen raporda da “davalı tarafın sunduğu mesai çizelgesine itibar edilmesi halinde davacının fazla çalışma yapmadığı” belirtilerek çizelgelerin yeterli görülmemesi görüşünün benimsenmesi haline göre davacının fazla çalışma ücreti tanık beyanlarına göre hesaplanmıştır.
Mahkemece davacının fazla çalışma yaptığı kabul edilerek hüküm kurulmuştur.
Davalı işyeri bir kamu kuruluşu olup çalışanlarla ilgili puantaj kayıtları tutulduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar davacı tanıkları davacının fazla çalışma yaptığım belirtmişlerse de iş yerindeki çalışmaların puantajla düzenlendiği gözönünde bulundurularak tanık beyanları ile sonuca gidilmesi yerinde değildir. Bu nedenle puantaj kayıtlarına itibar edilerek davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2009/36235 B. 2012/3451 K. 13.02.2012)

“…Somut olayda, dosyaya ibraz edilen ve imza itirazına uğramayan puantaj kayıtlarına göre davacının günlük çalışma süresinin yasal çalışma süresini aşmadığı, bunun aksinin ancak eş değer belge ile kanıtlanabileceği gözetilmeksizin, fazla çalışma ücreti alacağının reddi yerine hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2011/19364 E. 2013/18632 K. 17/06/2013)

“…Somut olayda; bilirkişi raporunda davalı tarafından ibraz edilen imzalı puantaj kayıtlarına göre, davacının haftanın 6 günü günlük 7,5 saat toplam 45 saat çalıştığı yönünde tespit yapılarak, mahkemenin tanık beyanlarını nazara alması halinde takdiri mahkemeye bırakarak alternatifli hesaplama yoluna gidilmiştir. Mahkemece puantaj kayıtlarına itibar edilmeksizin tanık beyanlarına itibar edilerek fazla çalışma alacağı belirlenmiştir. İşveren tarafça ibraz edilmiş puantaj kayıtları incelendiğinde ise, davacının yasal 45 saat; geçen çalışması bulunmamaktadır. İmzalı puantaj kayıtlarının aksinin ancak yazılı delille ispat edilebileceği gözetilmeden mahkemece imzalı puantaj kayıtlarına itibar edilmeksizin, sadece tanık beyanlarına dayalı olarak çalışma saatlerinin belirlenerek fazla çalışma alacağının kabulüne karar verilmiş olması hatalı olmuştur.”(7. HD. 2013/8777 E. 2013/17198 K. 23/10/2013)

“…Somut olayda; mahkemece karara esas alınan bilirkişi raporunda fazla çalışma alacağı belirlenirken, işveren tarafça ibraz edilmiş olan imzalı puantaj kayıtlarında davacının çalıştığı günler ve çalışma şifti gösterilmiş ise de, çalışma saatlerinin gösterilmemiş olduğu belirtilerek, puantaj kayıtlarından çalışma saatlerinin anlaşılamadığı gerekçesi ile puantaj kayıtlarına itibar edilmeksizin tanık beyanlarına itibar edilerek fazla çalışma alacağı belirlenmiştir. İşveren tarafça ibraz edilmiş puantaj kayıtları incelendiğinde, kayıtların davacı tarafça imzalanmış olduğu, davacının çalışma günleri olarak haftalık 6 gün (A) şifti ile çalışması gözüktüğü, puantaj kaydının alt kısmında (A) şiftiniıı 08:00- 16:00 saatleri arası olduğu dipnot olarak düşüldüğü, (B) ve (C) şiftlerinin ise diğer vardiyaları gösterdiği ve tablolarda çoğunluk çalışma vardiyasının (A) şifimde gözükmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bilirkişi raporunda anılan puantaj kayıtlarında çalışma saatlerinin aıılaşılamadığı belirtilmiş ise de, (A) şifimdeki çalışmanın 08:00-16:00 saatleri arası olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre imzalı puantaj kayıtlarına itibar edilmeksizin, sadece tanık beyanlarına dayalı olarak çalışma saatlerinin belirlenmesi hatalı olmuştur. Yapılacak iş, imzalı puantaj kayıtlarına göre davacının fazla çalışmasının söz konusu olup olmadığı ve fazla çalışma alacağının bulunup bulunmadığı belirlenerek buna bağlı olarak davacı feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı açıklığa kavuşturularak çıkacak sonuca göre bir karar vermektir.”(7. HD. 2013/15259 E. 2014/415 K. 16.01.2014)

Davacı işçi fazla çalışma ücreti ücretlerini talep etmiş, mahkemece isteğin kısmen kabulüne dair karar verilmiştir. Davalı kamu kurumu olmakla yapılan çalışmaların puantaj kayıtlarına aktarıldığı görülmektedir. Hükme esas alınan bilirkişi raporlarında puantaj kayıtlarının saat içermediğine dikkate çekilerek tanık beyanlarına göre hesaplama yapılmıştır.
Davacı tanıklarının anlatımları fazla çalışma yönünden ispata da elverişli değildir. Tanıklar davacı ile aynı konumda çalışmışlardır. İşverene karşı dava açtıkları ileri sürülmüş olup, davacı ile menfaat birliği içinde oldukları açıktır. Kamu kurumu niteliğinde olan işyerinde puantaj kaydı tutulduğu da dikkate alındığında fazla çalışma yapılması halinde bu çalışmaların kayıtlarda gösterilmesi gerekirdi. Soyut nitelikteki tanık beyanlarına değer verilerek fazla çalışma hesabı ile isteğin kabulü hatalıdır.”(9. HD. 2011/46314 E. 2012/43643K. 21.12.2012)

“…Davalı belediye bir kamu kuruluşu olup, ibraz edilen belgelerin incelenmesinde tüm çalışmaların kayıt altına alındığı, çalışılan hafta tatili, genel tatil günlerinin işaretlendiği görülmektedir.
İşyerinin özelliği dikkate alındığında puantaj kayıtlarında davacı işçinin imzasının bulunmaması sonuca etkili değildir.
19.10.2011 tarihli bilirkişi raporunda söz konusu kayıtlar incelenmiş olup davacının fazla çalışma, genel tatil, gece çalışması yapmış olduğu dönemler tespit edilmiştir. Değinilen rapora göre davacının kayıtlara göre tahakkuk eden alacağı dışında söz konusu alacak kalemlerine ilişkin başka alacağı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında davacının belirtilen alacaklarının reddi yerine soyut tanık anlatımlarına dayanılarak hesaplama yapılan bilirkişi raporuna itibar edilerek davacının fazla çalışma, genel tatil, gece çalışma alacaklarının kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.”(9. HD. 2012/18021 E. 2012/32780 K. 03.10.2012)

“…Somut olayda dosyada işyerinde yapılan çalışma saatlerine ilişkin aylık puantaj kayıtları bulunmaktadır.
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı işverenlikçe düzenlenen aylık puantaj kayıtları davacının imzasını taşımadığından davacı tanıklarının beyanlarına göre hesaplama yapılmıştır.
Davalı işyeri resmi bir kurum olan belediyeye ait olup puantaj kayıtlarının imzasız olması sözkonusu puantaj kayıtlarını geçersiz kılmaz.
HUMK.nıın 290. maddesi uyarınca resmi belge olan puantaj kaydının aksinin aynı kuvvete haiz bir başka kayıt ve belgeyle kanıtlanması gerekir.
Mahkemece resmi bir kurum olan davalı Belediyeden işyerindeki çalışına düzenine ilişkin belediye encümen kararı, nöbet listesi, gibi kayıt ve belgeler celp edilerek davacının fazla çalışına ve hafta tatili ücreti talepleri hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
Kabule göre de davacı vekili kısmi dava için talep artırımına yönelik
19.11.2008 tarihli ıslah dilekçesinde ıslah ettiği miktar için faiz isteminde bulunmamıştır. Buna rağmen H.U.M.K.’nun 74. maddesine aykırı olacak şekilde ıslah ile artırılan miktarlara da faiz yürütülmesi hatalıdır.”(9. HD. 2009/4612 E. 2010/33812 K. 12.11.2010)

“(…Somut olayda dosyada işyerinde yapılan çalışma günlerine ilişkin aylık puantaj kayıtları bulunmaktadır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı işverenlikçe düzenlenen aylık puantaj kayıtları davacının imzasını taşımadığından davacı tanıklarının beyanlarına göre hesaplama yapılmıştır.
Davalı işyeri resmi bir kurum olan belediyeye ait olup puantaj kayıtlarının imzasız olması sözkonusu puantaj kayıtlarını geçersiz kılmaz. Kaldı ki delillerin bu yöndeki takdiri bilirkişiye değil mahkemeye aittir. Bilirkişi alternatif hesaplamayla puantaja itibar edilmesi veya edilmemesi ihtimallerine göre hesaplamayı gösterebilir. Bilirkişinin mahkeme hakimi yerine delil takdiri yapması, puantaj kayıtlarına itibar etmemesi yetki sınırlarının aşılması niteliğindedir.
HUMK’nun 290. maddesi uyarınca resmi belge olan puantaj kaydının aksinin aynı kuvvete haiz bir başka kayıt ve belgeyle kanıtlanması gerekir.
Mahkemece resmi bir kurum olan davalı Belediye yetkililerince onaylanmış ve düzenli tutulmuş puantaj kayıtları değerlendirilerek ulusal bayram genel tatil talebi hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.”(7. HD. 2013/18514 E. 2013/13327 K. 15.07.2013)

“…Somut olayda dosya da bulunan puantaj kayıtlarına Mahkemece imzasız olduğundan itibar edilmemiştir. Davacı tanıkları davacının 24 saat çalışıp 24 saat dinlendiğini iddia etmiş ise de puantaj kayıtlarına göre davacının günlük çalışma sistemi ile çalıştığı görülmüştür. Resmi işyerlerinde yönetim tarafından onaylanmış ve ücret ödemeleri ile uyumlu puantaj kayıtlarına davacının imzası olmasa da itibar edilmesi asildir. Mahkemece puantajlar ve bordro ödemeleri karşılaştırılarak sonuca gidilmesi gerekirken davalıya karşı davası olan ve menfaat birliği içinde hareket eden davacı tanıklarına itibar edilerek fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil alacağının kabulü hatalı olup bozma nedenidir.”(7. HD. 2014/703 E. 2014/8739 K. 22.04.2014)

“…Somut olayda, davacının 21.08.2006 ile 21.02.2007 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığı, bilirkişi raporu ve tanık beyanlarına göre çalışma saatlerinin ilk 2,5 aylık dönemde 08.00-21.00 arası, geri kalan dönemde ise 08-19.00 arası olduğu, davacı işçinin günlük 11 saatten fazla çalıştığı anlaşılmıştır.
Davalı vekil ince her ne kadar fazla mesai ücreti hesabının puantaj kayıtlarına uygun olmadığı ileri sürülmüşse de davacı işçinin çalışma dönemini kapsayan hiçbir puantajda davacının imzasının bulunmadığı açıktır.
Sonuç olarak yukarıdaki ilkeler doğrultusunda günlük 11 saat vc üzeri çalışması bulunan davacı işçinin fazla mesai ücretinin hesabında ara dinlenmesinin 1.5 saat olarak indirilmesi gerektiği gözetilmeden 1 saat olarak kabulü hatalıdır.”(9. HD. 2009/22427 E. 2011/37063 K. 12.10.2011.)

“…Somut olayda davacı fazla çalışma ücreti talep etmiştir.
Mahkemece puantaj kayıtları dikkate alınarak talep reddedilmiş ise de puantaj kayıtlarında işçinin imzası yoktur.
işçinin imzasını taşımayan puantaj kayıtlarının dikkate alınarak sonuca gidilmesi hatalı olup tanık beyanlarına göre sonuca gidilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddi bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2010/2760 E. 2012/8982 K. 19.03.2012.)

“…Somut olayda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı tarafından ibraz edilen puantaj kayıtlarına göre 28.7.2008-28.3.2010 döneminde haftada 10 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Davacı mağaza müdürü olup ibraz ettiği bu puantajları bizzat kendisi oluşturmuştur. Bu belgelerin altında davalı işverenin başka yetkilisinin imzası bulunmamaktadır. Bu belge diğer işçiler açısından şirketi bağlayıcı olmakla birlikte müdür olan davacı açısından bağlayıcılığı yoktur. Davalı işveren tarafından bu döneme ilişkin ibraz edilen ücret bordrolarının tamamında fazla çalışma tahakkuku bulunmakta olup tamamı ihtirazi kayıt koyulmaksızın imzalanmıştır. Mahkemece davacının kendisinin oluşturduğu puantaj kayıtları yerine ihtirazi kayıt konulmadan imzalanan bu ücret bordrolarına itibar edilerek davacının fazla çalışma talebinin reddi gerekirken kabulü isabetsizdir.”(9. HD. 2011/42917 E. 2013/15210 K. 21.05.2013)

“…Davacı işçi fazla çalışma ücreti isteğinde bulunmuş, mahkemece istek doğrultusunda karar verilmiştir.
Davacının çalıştığı süre içinde fazla çalışma yaptığı yönünde yazılı bir delil bulunmamaktadır.
Bunun aksine, işyeri giriş ve çıkış saatlerini gösteren takip çizelgelerine göre fazla çalışma söz konusu değildir.
Bu konuda davacı tanıkları beyanlarına göre sonuca gidilmiş ise de, her iki tanığın somut olarak fazla çalışmalarla ilgili görgüye dayalı bilgisi bulunmamaktadır.
Öte yandan günlük çalışma saatlerini gösteren yazılı deliller mevcut olduğu halde bu konuda tanık beyanlarına göre sonuca gidilmesi de doğru olmaz. Mahkemece fazla çalışma ücreti isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken, kabulü hatalı olmuştur.”(9. HD. 2006/23515 E. 2006/27484 K. 17.10.2006)

“…Bunun dışında, davacı tarafından dosya içerisine ibraz edilin vardiya çizelgeleri 2009 yılma aittir. Bu belgelere itibar edilerek tüm çalışma süresi boyunca her yıl Nisan-Ağustos ayları arasındaki dönemde haftada üç gün bir saat daha fazla çalıştığının kabul edilmesi de mümkün değildir.
Bilirkişi raporunda yukarıda ifade edilen bu hususların dikkate alınmaması hatalıdır. Eksik incelemeye dayalı olarak hatalı bilirkişi raporu doğrultusunda karar verildiği anlaşıldığından, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.”(22. HD. 2013/1499 E. 2013/30171 K. 24.12.2013)

Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının fazla mesai ücretine hak kazandığı anlaşılmaktadır. Ancak, davalı vekili dosyaya 21.08.2008 -07.09.2009 dönemini kapsayan işe giriş çıkış kayıtlarını sunmuş ise de, bilirkişi bu belgedeki kaydın düzgün tutulmadığı, bazı günlere ait çıkış kayıtlarının bulunmadığı gerekçesiyle bu belgeye itibar etmeden, tanık beyanları doğrultusunda davacının fazla mesai ücret alacağını hesaplamıştır.
Söz konusu belge incelendiğinde, gerçekten de bir kısım günlerde işten çıkış kaydı bulunmamakta ise de. bunların belirli günlere mahsus olduğu, genel itibariyle işten çıkış saatlerinin gösterildiği anlaşılmakla, belgeye değer verilmemesi isabetli bulunmamıştır.
Mahkemece, yeniden bilirkişi raporu alınmalı ve bu belge dikkate alınmak suretiyle davacının fazla mesai alacağı hesaplanmalıdır.”(22. HD. 2012/15389 E. 2013/4486 K. 05.03.2013)

“…Dosyaya sunulan görev devir teslim defterindeki kayıtlar, fazla mesai, milli bayram ve genel tatil mesaisi bakımından yazılı delil niteliğinde olup kayıt bulunan dönem için fazla mesai, milli bayram ve genel tatil ücreti bu kayıtlara göre; kayıt bulunmayan dönem için tanık anlatımlarına göre hesaplama yapılmalı, kayda dayanan dönem bakımından hakkaniyet indirimi yapılmamalıdır. Yazılı şekilde hazırlanan rapora itibar edilmesi doğru olmamıştır.”(7. HD. 2013/7957 E. 2013/9969 K. 28.05.2013)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*