Home » İş Hukuku » İşçinin gerçek ücretinin tespiti – SGK hizmet dökümündeki ücret – Yargıtay kararı

İşçinin gerçek ücretinin tespiti – SGK hizmet dökümündeki ücret – Yargıtay kararı

Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir.

Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır. İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir.

…Somut olayda; taraflar arasındaki ücret miktarı çekişmeli olup davacı son aylık net ücretinin 950,00 TL olduğunu ileri sürmüş, davalı işveren ise davacının asgari ücretle çalıştığını, hafta tatili ve fazla mesai ücretlerinin ödendiğini savunmuştur. Davacı tanıkları ücret seviyesine ilişkin bir beyanda bulunmamış, davalı tanıkları ise işveren savunmasını doğrulamışlardır. Yerel mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda SGK’ya bildirilen kazançlar toplamı üzerinden ücret seviyesi belirlenerek 1.051,14 TL üzerinden hesaplama yapılmış ise de dosyada mevcut ücret bordrosuna göre bu ödemeler içinde ek mesai kazancı adı altında yapılan ödemeler de mevcut olup, prime esas kazançlar toplamının bu haliyle tazminat hesabında esas alınması mümkün değildir.
Mahkemece yukarıdaki esaslar dahilinde araştırma yapılıp elde edilecek sonuca göre tazminatın hesaplanması gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.
9. HD. 2012/9352 E. 2014/14696 K. 07.05.2014

Hükme dayanak bilirkişi raporunda davacının son aylık brüt ücretinin hizmet cetvelinde yeralan miktara göre belirlenmesi hatalıdır. Zira prime esas kazanç içinde giydirilmiş ücrete dahil edilemeyecek (fazla mesai, genel tatil, hafta tatili, asgari geçim indirimi gibi) unsurlar bulunmaktadır. Bu nedenle hesaplamaların davalı vekilinin bilirkişi raporuna itirazlarını sunduğu 11/10/2011 tarihli dilekçe ve ekindeki ücret bordroları değerlendirilerek yapılması gerekirken, hizmet cetvelindeki prime esas kazancın hesaplamaya esas alınması bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2012/3065 E. 2014/7659 K. 10/03/2014

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*