Home » Haberler » İhbar tazminatı ile ilgili uygulamada en sık yapılan hatalar

İhbar tazminatı ile ilgili uygulamada en sık yapılan hatalar

İşçi açısından :
• İşçi çalışma sürelerini bilen tanık gösterilmemesi
• Çalışma tarihleri, işyeri devirleri konusunda dava dilekçesinde bilgi verilmemesi.
• Faiz istem ve tarihlerine dikkat edilmemesi
• Menfaat birliği veya husumeti veya akrabalık bağı olan veya işyeri dışından tanıkların dinletilmesi
• Rapora ve hatalara ilişkin zamanında açık, anlaşılır itiraz ileri sürülmemesi.
• Tanıkların tüm çalışma dönemi hakkında bilgi sahibi olmamaları.
• Yemek ve yol yardımları ve diğer yan ödemeler varsa bunların istenmemesi.

İşveren açısından :
• İşçi çıkış bildirimlerinin süresinde yapılmaması
• Gerçeğe aykırı, çelişkili kayıtlar bulunması
• İsticvap talep edilmemesi
• Çalışma dönem ve ücretlerini ispata yarar bilgi verilmemesi
• Asıl işveren açısından alt işveren kayıtlarından birer suret bulundurulmaması, davanın süresinde ihbar edilmemesi
• İtirazlarında açık hesap hatalarının somut bildirilmemesi
• Kayıtların düzenli tutulmaması ve sunulmaması
• Rapora süresinde itiraz edilmemesi
• SGK çıkış kodunun fesih sebebine uygun düzenlenmemesi.
• Süresinde zamanaşımı itirazında bulunulmaması
• Şahsi sicil dosyası ve bordroların sunulmaması
• Temyiz dilekçelerinde açık bozma sebeplerinin ortaya konulmaması
• Tutanak tanıklarının şahit olarak gösterilmemesi
• Zamanında delillerin sunulmaması,

kovulma 6

Bilirkişiler açısından :
• Birkaç dönem çalışmasının her biri ihbar ödenecek şekilde feshedildiysc tek İhbar tazminatı yerine birden fazla ihbar tazminatı hesaplanması
• Hizmet süresine dahil olmayan sürelerin denetime elverişli ve açıkça gösterilmemesi
• Hizmet süresine ve ücrete göre alternatif hesaplamalar yapılmaması
• Hukuki yoruma girerek ihbar tazminatına hak kazanılamayacağı gerekçesi ile alacağı hesaplamamak
• İhbar önelinin bölünemezliği dikkate alınmadan kısmi ihbar öneli kullandırıldığı kabul edilerek bakiye kısmın hesaplanması
• İşverenler arasındaki ilişki ve işyeri devri gibi hususların delilleri ile ortaya konulmaması
• Özensiz davranarak ek rapor alınmasına sebebiyet verilmesi
• Taraf delillerinin sıra numarası ile ortaya konulmaması
• Taraf iddia ve savunmalarına dikkat edilmeden talep aşılarak hesaplama yapılması
• Tavanın ihbar tazminatı için geçerli olmayacağının dikkate alınmaması
• TİS lerin dosya içinden alınması
• Ücretin ve ücrete dahil olan unsurların ayrıntılı ve ne şekilde hesaplama yapıldığının denetime elverişli gösterilmemesi
• Zamanaşımının fesihten başlayacağına dikkat edilmemesi

Mahkeme açısından :
• Asıl-alt işveren, işyeri devri, organik bağ, hizmet akdi devri hususlarında gerekli araştırmaların yapılmaması
• Bilirkişiden alternatif hesaplama içeren rapor alınmaması
• Birkaç dönem çalışmasının her biri ihbar ödenecek şekilde feshedildiysc tek ihbar tazminatı yerine birden fazla ihbar tazminatı hesaplanması
• Delil için verilen sürelerin kesin olduğunun bildirilmemesi
• Denetlenemeyen raporlarla sonuca gidilmesi
• Faiz için temerrüt şartının aranmasının gözardı edilmesi
• Husumet konusunun delilleriyle ortaya konulmaması
• İhbar öneli ile yıllık izinin içiçe giremeyeceğine dikkat edilmemesi
• İhbar önelinin artırılması halinde ihbar+kötüniyet tazminatı toplam süresini aş¬ması halinde hakkaniyet indirimi yapılması gerektiğinin dikkate alınmaması
• İhbar ve kötüniyet tazminatlarının ayrı alacak kalemleri olduğunun dikkate alın¬maması
• İşçi SGK kayıtlarının getirilmemesi
• İşyeri tescil SGK kayıtlarının getirilmemesi
• Kararın gerekçesiz olması fesihin ne şekilde kim tarafından gerçekleştiğinin kararda tartışılmaması, bilirkişi raporu doğrultusunda şeklinde karar verilmesi
• Önincelcme duruşması yapılmadan tahkikata geçilmesi.
• Sadece belirsiz süreli sözleşmeler için hükmedilebileceği halde belirli süreli sözleşmelerde de ihbar tazminatı verilmesi
• Sadece bir taraf lehine ihbar tazminatı verilebileceği halde her iki taraf lehine de hükmedilmesi
• Seri dosyalarda her işçinin şahsi sicil dosyasını kendi dosyasına koymak yerine denetimi zorlaştıran ortak delil klasörü uygulaması yapılması
• Sözleşmeyi haklı fesheden ihbar tazminatı talep edemeyeceği halde ihbar tazminatına da hükmedilmesi
• Tanık beyanları arasında çelişkilerin giderilmemesi
• Tanıkların görevi, kaç yıldır çalıştığı, feshin ne şekilde gerçekleştiğinin sorulmaması
• Tarafların esasa etkili itirazlarının dikkate alınmaması
• Ücret ve hizmet sürelerinde tartışma yoksa belirsiz alacak davası olarak açılamayacağına dikkat edilmemesi
• Yeni iş arama izni verilmemesinin ihbar önelini geçersiz hale getirmeyeceğinin dikkate alınmaması

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*