Home » İş Hukuku » Geçici personel iş sözleşmesi örneği

Geçici personel iş sözleşmesi örneği

İŞ SÖZLEŞMESİ (GEÇİCİ PERSONEL) 

 

Sağlık Bakanlığı adına hareket eden ……………………………………………. ile 14/02/2005 tarihli ve 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca     Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatında çalıştırılacak geçici personel ……………………………………………………………… arasında, aşağıdaki şartlarda bu sözleşme düzenlenmiştir.

Sözleşmede geçen “Kurum” deyimi Sağlık Bakanlığını, “ilgili” deyimi ………………………………. isimli geçici personeli ifade eder.

MADDE 1- İlgili,

  1. 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen hizmetleri, Sağlık Bakanlığınca gösterilecek görev yerlerinde, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve verilecek emirlere uygun olarak yapmayı,
  2. İstihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir işte çalışmamayı,
  3. Görevi sona erdiğinde görevle ilgili elinde bulunan belge, araç ve gereçleri birim amirlerine teslim etmeyi,

kabul eder.

MADDE 2- İlgili, bu sözleşmede belirtilen işler dışında herhangi bir işte çalıştırılamaz.

MADDE 3- Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar, ilgili için de geçerlidir.

MADDE 4- İlgilinin çalışma saat ve süreleri, Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınarak Kurumca belirlenir. Ancak ilgili kendisine verilen görevleri çalışma saatine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.Normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.

MADDE 5- İlgiliye, yapacağı hizmete karşılık sözleşme süresince her ay brüt (…………………) TL ödenir. Ödemeler görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14’ünde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenir.

İlgilinin görevli olduğu memuriyet mahalli dışında görev yapması halinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

İlgiliye, bu sözleşmede belirtilen ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelerine bu yolda bir hüküm konulamaz.

MADDE 6- a) İlgilinin, 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sonradan bu şartlarından herhangi birini kaybetmesi hallerinde sözleşmesi tek taraflı feshedilir.

  1. b) Sözleşme hükümlerine uymadığı veya görevlerinde başarısız olduğu birim amirince tespit edilenler, birim amirinin teklifi üzerine, Kurum tarafından uyarılabileceği gibi sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir.
  2. c) Taraflar bir ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmenin feshini isteyebilirler.
  3. d) Sözleşmenin bitim tarihinde ihbara gerek kalmaksızın sözleşme sona ermiş sayılır.

Sözleşmenin feshinde ihbar kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez.

MADDE 7- İlgiliye,

  1. a) Çalıştığı her ay için azami 1 gün ücretli izin verilebilir. (Geçmiş aylarda kullanılmayan izin hakları toplu olarak kullanılabilir.)
  2. b) Yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştığı her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmez.
  3. c) İlgilinin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilir.
  4. d) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir.Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile geçici personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Geçici personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izni kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.

MADDE 8- Taraflar, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

MADDE 9- Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (damga vergisi hariç) Kurumca karşılanır.

MADDE 10- Bu sözleşmede hükme bağlanmayan hususlarda 14/02/2005 tarih ve 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince işlem yapılır.

MADDE 11- Bu sözleşme ………………… tarihinden, ………………. tarihine kadar geçerlidir.

MADDE 12- Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar ………………………….. Mahkemelerince çözümlenir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*