Home » Haberler » Gaybubet fişlerinin, yıllık izinlerin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin ispat değeri

Gaybubet fişlerinin, yıllık izinlerin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin ispat değeri

Gaybubet, “ortadan görünmez olmak”, “yokluk” anlamına gelir.
İş hukukunda da işte bulunmama, işe gelmeme, izinli olma şeklinde değerlendirilmektedir. Gaybubet fişleri, yıllık izin defterine eş değer nitelikte kabul edilmektedir. Yıllık ücretli izin alacağının hesaplanmasında gaybubet fişlerinin dikkate alınması gerekir.

Gaybubet fişleri resmî kurum tarafından düzenlenmiş ise, çalışanın imzası bulunmasa dâhi geçerli sayılmaktadır.

Konuya ilişkin karar örnekkleri aşağıdadır;

“…Somut uyuşmazlıkta davalı işveren tarafından dosyaya sunulan ve yıllık izinlerini kullanıldığını gösteren gaybubet fişlerinin dikkate alınmadan ve bu izinlerin kullanıldığı kabul edilmeden yıllık ücretli izin alacağının hesaplanması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD. 2010/7249 E. 2012/12667K. 16.04.2012)

“…Somut olayda davacı, ödenmeyen izin ücreti alacaklarını istemiştir.

Davalı vekili ise, davalı işyerinin resmî kurum olup, gaybubet belgelerine göre davacının 486 gün izin kullandığını ve izin alacağı olmadığını belirterek, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, imzalı izin belgelerine itibar edilerek ödenmeyen izin ücreti alacağı hüküm altına alınmış, gaybubet belgelerine ise davacının imzası olmadığı gerekçesiyle itibar edilmemiştir.

Her iki taraf da delil olarak işyeri kayıtlarına dayanmıştır.

Davalı işyeri kamu kurumudur. Cevap dilekçesi ekinde sunulan gaybubet belgelerine göre davacının kullandığı izin günleri kayıt altına alınmıştır.

Dairemiz yerleşik kararlarına göre, işçi gaybubet fişleri resmî kurum tarafından düzenlenmiş ise, çalışanın imzası bulunmasa dâhi geçerli sayılmaktadır. Mahkemece, gaybubet fişlerinde belirtilen izin günleri dikkate alınarak sonuca gidilmemesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD. 2010/42668 E. 2013/3981 K. 04.02.2013)

yillik izin

“…Somut olayda davacı işçi 18.10.1983-15.8.1991 tarihleri arasında davalı işveren yanında aralıklarla çalışmıştır.
Davacının yaptığı iş Mersin Limanında yükleme-boşaltma işi olup mevsimsel nitelik taşımamaktadır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda bu dönem için yapılan çalışmanın mevsimlik iş olarak değerlendirilmesi hatalıdır.

Ayrıca işveren tarafından ibraz edilen davacının izin gaybubet fiş dökümüne göre davacıya 1983-1991 yılları arasında yıllık izin kullandırıldığı sabittir.

Öncelikle davacının davalı işyerinde faaliyet gösteren Liman-İş Sendikasına üyeliğine ilişkin üyelik fişi ile 1983-2007 dönemine ilişkin toplu iş sözleşmeleri dosyaya getirtilınelidir.

Gerekirse bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle davacının 18.10.1983-15.8.1991 yılları arasındaki fiili çalışması da dikkate alınarak tüm çalışma döneminde hak kazandığı izin süresi tespit edilerek davalı tarafça ibraz edilen davacının izin gaybubet fiş dökümü de dikkate alınmak suretiyle davacının yıllık izin alacağı bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir.
Eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(22.HD. 2013/6701 E. 2014/5606 K. 11.03.2014)

“…Dosya içeriğine göre, davalı kurum davacının yıllık ücretli izinlerini kullandığına dair “gaybubet fişi” ibraz etmiştir. Gaybubet, “ortadan görünmez olmaktı”, “yokluk” anlamına gelir. İş hukukunda da işte bulunmama, işe gelmeme, izinli olma şeklinde değerlendirilmektedir. Nitekim davalı kurumun iş sözleşmesinin eki niteliğinde olan yönetmeliğinin 161. maddesine göre “Devam kontrol cetvellerine işlenen gaybubetler ay sonlarında toplanarak modeldeki toplam sütuna yazılır ve ayrıca bu cetvellere veya hizmet özelliği olan personel için diğer kayıtlara dayanılarak aylık gaybubet fişine işlenir”.

Davalı kurum tarafından yönetmeliğin bu maddesine göre tutulan gaybubet fişlerinin, yıllık izin defterine eş değer kayıt olduğu tartışmasızdır. Yıllık ücretli izin alacağının hesaplanmasında gaybubet fişlerinin dikkate alınması gerekir.

Somut uyuşmazlıkta davalı işveren tarafından dosyaya sunulan ve yıllık izinlerini kullanıldığım gösteren gaybubet fişlerinin dikkate alınmadan ve bu izinlerin kullanıldığı kabul edilmeden yıllık ücretli izin alacağının hesaplanması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Mahkemece bu belgeler yanında, işçinin varsa sendikaya üyelik ve toplu iş sözleşmesinden yararlanma durumu da dikkate alınarak alacak değerlendirilmelidir.”(22.HD. 2013/19170 E. 2013/22208 K. 24.10.2013)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*