Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Fazla çalışma ücreti alacaklarında zamanaşımı – Yargıtay kararları

Fazla çalışma ücreti alacaklarında zamanaşımı – Yargıtay kararları

…Davacı, mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacağı yönünden davasını ıslah etmiştir.
Davalı işveren, ıslaha karşı süresinde verdiği yazılı itiraz dilekçesinde zamanaşımı definde bulunmuştur.
Hem mülga 818 sayılı Borçlar Kanunun 126/3, hem de 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunun 147/1 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacakları bu tür alacaklardandır. Bu nedenle ıslahla talep edilen fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacağının ıslah tarihinden geriye doğru 5 yılın dışında kalan ve dava dilekçesinde talep edilen miktardan fazla olan kısmı zamanaşımına uğramıştır. Gerekirse bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle ıslaha karşı yapılan zamanaşımı itirazı değerlendirilerek davacının fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacağı hakkında yeniden bir karar verilmelidir.
9. HD. 2012/3938 E. 2012/25669 K. 04.07.2012

…Somut olayda davacı kısmi dava ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini istemiş, yargılama aşamasında davasını ıslah ettiği anlaşılmıştır.
Davacının davasını ıslah etmesi ile birlikte ıslah dilekçesi karşı tarafa 07.12.2009 tarihinde tebliğ edilmiş ve davalı vekilinin yaptığı 28.12.2009 havale tarihli dilekçenin 6.bendinde ıslaha karşı zamanaşımı itirazında bulunduğu anlaşılmıştır.
Davalı tarafın ıslaha karşı zamanaşımı def’i süresindedir.
Borçlar Kanunun 126/3 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Fazla çalışma alacağı bu tür alacaklardandır. Bu nedenle ıslahla talep edilen fazla çalışma alacağının ıslah tarihinden geriye doğru 5 yılın dışında kalan ve dava dilekçesinde talep edilen miktardan fazla olan kısmı zamanaşımına uğramıştır.
Mahkemece ıslaha karşı süresi içerisinde yapılan zamanaşımı itirazını değerlendirerek gerekirse bilirkişiden ek rapor alınarak bir karar verilmesi gerekirken ıslaha karşı zamanaşımı definin dikkate alınmaması hatalı olup, hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir.
9. HD. 2010/13165 E. 2012/20442 K. 12.06.2012

…Somut olayda davacı, mahkemece alman bilirkişi raporuna göre fazla çalışma ve genel tatil alacağı yönünden davasını ıslah etmiştir.
Davalı işveren, ıslaha karşı süresinde verdiği yazılı itiraz dilekçesinde zamanaşımı definde bulunmuştur.
Borçlar Kanunun 126/3 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir.
Fazla çalışma ve genel tatil alacakları bu tür alacaklardandır. Bu nedenle ıslahla talep edilen fazla çalışma ve genel tatil alacağının ıslah tarihinden geriye doğru 5 yılın dışında kalan vc dava dilekçesinde talep edilen miktardan fazla olan kısmı zamanaşımına uğramıştır.
Bu nedenle bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle davacının fazla çalışma ve genel tatil alacağı hakkında bir karar verilmesi gerekirken zamanaşımı itirazının dikkate alınmaması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2009/31216 E. 2011/50037 K. 28.12.2011

…Davalı vekili, davacının ıslah dilekçesine karşı süresinde zamanaşımı definde bulunmuştur.
Islah yeni bir talep olduğundan, davalının ıslaha karşı zamanaşımı definde bulunması mümkündür.
Bu nedenle ıslahla talep edilen fazla çalışma ve genel tatil alacakları
yönünden ıslah tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde oluşan anılan alacakların bilirkişiden ek rapor alınarak belirlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
Davalının süresinde ıslah işlemine karşı yaptığı zamanaşımı definin mahkemece nazara alınmaması doğru değildir.
9. HD. 2006/5032 E. 2006/26967 K. 12.10.2006

…Davalı vekili süresinde cevap dilekçesi ile zamanaşımı itirazında bulunduğundan bilirkişi tarafından bu husus gözetilerek 31.10.2001/2.1.2004 dönemi için fazla çalışma hesaplanmıştır.
Davacı 18.03.2009 günü davasını ıslah etmiş, davalı yasal sürede ıslaha karşı zamanaşımı itirazında bulunmuş ise de mahkemece ıslaha karşı zamanaşımı itirazına değer verilmeyerek hüküm kurulmuştur.
Islah tarihine göre davacının 18.03.2004 tarihinden önceki fazla çalışma ve hafta tatili alacakları (dava dilekçesinde korunan miktar hariç olmak üzere) 5 yıllık zamanaşımına uğramıştır.
Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, davalının ıslaha karşı zamanaşımı itirazı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
9. HD. 2009/29363 E. 2011/47643 K. 08.12.2011

…Öte yandan, fazla çalışma ücretinden yapılan hakkaniyet indiriminin davalının zamanaşımı itirazından sonra tesbit edilen 13.620,61 TL üzerinden yapılması gerekirken, zamanaşımı itirazı dikkate alınmadan tesbit edilen 19.184,84 TL üzerinden yapılması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
22.HD. 2012/26055 E. 2013/19383 K. 20.09.2013

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*