Home » İş Hukuku » Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği

Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği

İŞ SÖZLEŞMESİ (BELİRSİZ SÜRELİ) 

 

Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır.

 1. TARAFLAR

Adı Soyadı (Unvanı)    :………………………………………………………….

(Bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır)

Adresi                          :………………………………………………………….

Telefonu                      :………………………………………………………….

İşyeri SGK Numarası   :………………………………………………………….

ile

Adı Soyadı                   :………………………………………………………….

(Bundan böyle “İşçi” olarak anılacaktır)

Doğum Yeri ve Yılı      :………………………………………………………….

Adresi                          :………………………………………………………….

SSK No                        :………………………………………………………….

Telefonu                      :………………………………………………………….

Vatandaşlık Numarası  :………………………………………………………….

Vergi Kimlik Numarası:…………………………………………………………..

 1. ÇALIŞMA YERİ

İşçinin çalışma yeri, İşverenin …………………………………………… adresinde bulunan işyeridir. Ancak İşçi, aynı şehir içerisinde işveren veya vekilinin göstereceği diğer yerlerde de çalışmayı kabul eder.

 1. YAPILACAK İŞ

İşçi, İşveren’e ait işyerinde …………………………… olarak çalışacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşme belirsiz sürelidir. Sözleşmenin taraflarından herhangi birisi sözleşmeyi feshetmek isterse; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine uygun olarak, işçinin işyerindeki kıdemine göre önceden karşı tarafa yazılı olarak ihbarda bulunmak zorundadır. Yazılı ihbarda bulunulmaması halinde tarafların ihbar tazminatı isteme hakkı saklıdır. İhbar süresi, işçinin işyerindeki kıdemi altı aya kadar olan ise (……) gün, altı aydan birbuçuk yıla kadar ise (……….) gün, birbuçuk yıldan üç yıla kadar ise (……..) gün ve üç yıldan fazla ise (……..) gün olarak belirlenmiştir.

 1. DENEME SÜRESİ

Deneme süresi …….. aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

 1. ÇALIŞMA SÜRELERİ

Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerinde eşit olarak bölünerek uygulanır. Ancak, 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde:

 1. a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile, farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.
 2. b) 45 saatlik haftalık normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, işçinin haftalık ortalama normal çalışma süresi 45 saati aşamaz.
 3. c) Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir.
 4. HAFTA TATİLİ

İşyerinde haftanın iki günü, Cumartesi ve Pazar günlerinde hafta tatili kullandırılır.

 1. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMASI

İşçi, işverenin istemesi halinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder. Bu günlerde işçi çalışmazsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırsa, çalıştığı günlerin ücreti % …. fazlasıyla kendisine ödenir.

 1. FAZLA MESAİ

İşveren, işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ile, yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırılmış olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalşıma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez. İşçinin her bir saati fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % (…….) arttırılmış tutarıdır. İşçi isterse, yapılan fazla çalışma karşılığı olarak zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında (…….) saat (……) dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

 1. TELAFİ ÇALIŞMASI

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebiyle kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.

 1. ÜCRET

İşçinin aylık net/brüt ücreti (……………………) TL’dir. İşçinin ücreti imza karşılığında kendisine ödenir veya banka hesabına yatırılır.

(Ücret dışında işçiye yılda …….. kez ………………….. ve ………………. aylarında …………….. tutarında ikramiye ödenir veya ücret dışında işçiye yapılacak diğer ayni veya nakdi ödemeler varsa miktarı ve ödeme zamanını belirtiniz.)

 1. ÜCRET ÖDEME ZAMANI

Kural olarak işlemiş ücretlerin ödeme tarihi her ayın (…..)’dir.

 1. YILLIK ÜCRETLİ İZİN

İşçinin işyerindeki kıdemi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) ise (…..) gün, beş yıldan fazla onbeş yıldan az ise (…..) gün, (15) yıl (dahil) ve daha fazla ise (…….) gün yıllık ücretli izin kullanma hakkı bulunmaktadır. İşveren belirtilen yıllık izin sürelerini, bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölebilir. İşçi, yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

 1. DİĞER İZİNLER

İşveren, personele evlilik halinde 3 gün, ana-baba-kardeş-eş ve çocukların ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapmasında 3 gün izin verir. Bunun dışında işçinin talep ettiği ücretsiz izinlerin verilip verilmemesi işverenin takdirine bağlıdır.

 1. ÖZEL ŞARTLAR
 2. a) İşverenin, işçilerin bu bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ve ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.
 3. b) İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve iş sözleşmesine göre belirlenmiş bulunan çalışma şartlarının uygulanmasını sağlayan, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelerine uymayı kabul ve taahhüt eder. Ancak mevcut çalışma şartlarının uygulanması dışındaki, çalışma koşullarında yapılacak esaslı bir değişikliğin işçiye yazılı olarak bildirilip, işçi tarafından da altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmesi halinde, yeni değişiklikler yapılabilir.
 4. c) İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
 5. d) İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.
 6. e) İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.
 7. f) İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.
 8. g) İşçi, işyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.
 9. h) İşçi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

ı) İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunu’nndan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 1. i) İşçi, istendiğinde hizmet içi vyea görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır.
 2. j) Bu iş sözleşmesinde yer olmayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.
 3. k) İşçi, ikamet adresinde değişiklik olursa bunu bir hafta içinde yazılı olarak işverene bildirmek zorundadır. Aksi halde işçinin yasal tebligat adresi yukarıda belirtilen adrestir.
 4. l) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 5. İMZA VE YÜRÜRLÜK

16 (onaltı) maddeden oluşan ve bir sureti işçiye de verilen, bu belirsiz süreli iş sözleşmesi, ……./……/…… tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak tarafların serbest iradeleri ile imzalanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

 İşveren veya Vekili                                                 İşçi

Adı-Soyadı:                                                     Adı-Soyadı:

 

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*