Home » İş Hukuku » Avans – Harcırah – Yargıtay kararları

Avans – Harcırah – Yargıtay kararları

Davalı işveren tarafından davacıya 10.000,00 TL tutarında avans ödendiği banka kayıtlarından anlaşıldığına göre bu avansın kapatıldığının ispat yükü davacı işçiye aittir.
Davacıdan bu hususta delilleri istenip dosya içeriğiyle birlikte değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22. HD. 2012/3365 E. 2012/9896 K. 15.05.2012

…Davalı taraf davacıya harcırah yanında ekstra harcamalar için verilen tutarın davacı tarafından zimmete geçirildiği iddiasındadır. Öncelikle dosya kapsamından işyerindeki harcırah ve diğer yapılan yan ödemeler hakkında uygulanan esaslar anlaşılamamaktadır. Bu sebeple mahkemece işyerinde çalışan işçilere harcırah, ek masraflar v.b. ödenmesi hakkında işyeri uygulamasını gösteren tüm yazılı belgeler (iç yönetmelik, ödeme ve geri alım makbuzları v.s.) getirtilmeli, ödemelerin hangi şartlarda yapıldığı, harcamanın işçiler tarafından nasıl gerçekleştirildiği, harcamaların belgelendirilmesi gibi bir yöntem izlenip izlenmediği gibi hususlar açıklığa kavuşturulmalıdır. Davacı
02.06.2009 tarihli savunmasında zor durumda kaldığı için parayı kullandığını beyan ettiği anlaşılmaktadır ki bu savunma içerik itibariyle açıklattırılmaya muhtaç bir beyan niteliğindedir. Davacıdan bu hususta izahat istenmeli ve işveren tarafından aldığı paraları ne şekilde kullandığı sorulmalıdır. Zira 22.05.2009 tarihli ödeme makbuzu ile kendisine 2.300,00 USD para teslim edildiği bellidir ve davacı bu parayı ne şekilde sarf ettiğini ispatla mükelleftir. Anılan hususlardaki eksiklikler tamamlanmadan yazılı gerekçe ile hüküm kurulması hatalıdır.
22. HD. 2012/9364 E. 2012/28423 K. 17.12.2012

…Dosya kapsamına göre tır şoförü olan davacının yaptığı seferlerle ilgili düzenlenen davacının imzası bulunmayan irsaliye belgelerinde avans ve harcırah miktarlarının yazılı olduğu yine bilgisayar çıktısı olan sürücü masraf hesabı çizelgesinde de davacının yaptığı seferlere ait güzergahlar, araç plakası, kilometre, harcırah, avans, otoyol, köprü vb. masraflara dair bilgiler yer aldığı görülmekle davacıya bu ödemelerin yapılıp yapılmadığı işyeri ticari defterleri ile birlikte muhasebeci bir bilirkişiye incelettirilerek, varsa avans ve harcırah ödemelerinin ücretten düşülmesi gerekirken belgelere de davacı imzası olmadığından değerlendirme dışı bırakılması hatalı olmuştur.
22. HD. 2013/2156 E. 2014/1495 K. 06.02.2014

…Somut olayda, davalı vekili, Garanti Bankası Mccidiyeköy Şubesi’nın fesihten 2 ay sonraki 21.5.2008 tarihli avans ödemesi adıyla davacı adına yapılan 2.000 TL bedelli banka dekontu sunmuştur.
Bilirkişi, raporunda bunun mahsubunu mahkemeye bırakmış; ancak mahkeme davacıdan diyeceklerini sormamış ve mahsup işlemi yapmamıştır. Oysa ödeme def’i itiraz niteliğinde olup mahkemece her aşamada re’sen dikkate alınması gerekir.
Bu nedenle mahkemece verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD 2009/34555 E. 2012/206 K. 16.01.2012

…Ücret kapsamında olmayan harcırah alacağına yasal faiz yerine bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanması hatalıdır.
9. HD 2012/14813 E. 2014/17828 K. 02.06.2014

…Davalı tarafça banka aracılığıyla davacıya yapılan avans ödemelerinin ne kadar olduğu tespit edilmeli ve davacının yapılan avans ödemelerinden harcamaları da dikkate alınarak davacının iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte elinde kalan bakiye avans ödemesi var ise, ücret alacağından mahsup edilmelidir. Eksik inceleme ile karar verilmiş olması hatalıdır.
22. HD. 2012/16670 E. 2013/4952 K. 11.03.2013

…Davalı işverenin tüm aşamalarda ileri sürdüğü davacıya yapılan avans ödemesi ile ilgili takas-mahsup defi dikkate alınmamıştır. Dosyadaki bir kısım bilanço fotokopisi belgelerde davacının 5000,00 TL avans aldığına dair bilginin işyerinin resmi kayıtlarından araştırılarak bu şekilde bir avans ödemesi yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise geri ödenip ödenmediğinin tespit edilmesi, gerektiğinde bilirkişi marifeti ile inceleme yapılarak bu durumun açıklığa kavuşturulması gerekir. Avans alındığının belirlenmesi durumunda geri ödemesi yapılmamış ise bu durumda işverenin takas-mahsup definin dikkate alınarak davacının bakiye ihbar tazminatı, ücret ve ikramiye alacağı bulunup bulunmadığının saptanması gerekirken eksik incelme ile sonuca gidilmesi bozma nedenidir.
22. HD. 2012/3230 E. 2012/8518 K. 03.05.2012

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*