Home » İş Hukuku » Yargıtay: Sağlık nedeniyle işveren feshi haklı olsa da işçiye kıdem tazminatı ödenmelidir.

Yargıtay: Sağlık nedeniyle işveren feshi haklı olsa da işçiye kıdem tazminatı ödenmelidir.

“…Dosya kapsamına göre davacının iş sözleşmesinin güvenlik görevlisi olarak çalışamayacağına ilişkin heyet raporu üzerine işten ayrılış bildirgesinden 27 çıkış kodundan da anlaşılacağı üzere 4857 sayılı Kanunun 25/1 -b maddesi uyarınca sağlık sebebiyle işveren tarafından derhal feshedildiği anlaşılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu 120. maddesine göre “25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.” Geçici 1. maddeye göre “Diğer mevzuatta 1475 sayılı İş Kanununa yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

Bu Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 inci ve 2 nci bendi ile onbirinci fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 26 nci maddelerine yapılan atıflar, bu Kanunun 24, 25 ve 32 nei maddelerine yapılmış sayılır.” Kıdem tazminatına ilişkin 14. maddenin 1. fıkrasına göre “Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin: 1-İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,” feshi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır. 17.maddeye ilişkin sebepler geçici 1.maddeye göre 25.maddedeki fesih sebeplerine atıf yaptığından ahlak ve iyiniyet kuralları dışında kalan sebeplerden kaynaklı fesihlerde işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Sözleşme işveren tarafından sağlık sebebiyle haklı feshedildiğinden kıdem tazminatının kabulü yerinde ise de haklı fesih nedeniyle ihbar tazminatına hükmedilemeyeceğinden ihbar tazminatının reddine karar verilmemesi hatalı olup bozma nedenidir.”(7. HD. 2013/23448 E. 2014/6241 K. 18/03/2014)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*