Home » İş Hukuku » Mevsimlik iş ile ilgili Yargıtay kararları

Mevsimlik iş ile ilgili Yargıtay kararları

“….Dosya içeriğine göre davacı 10.05.2004. 04.05.2005, 21.04.206, 01.05.2007 tarihli belirsiz süreli iş akitleri ile kat görevlisi olarak otel işyerinde çalışmıştır. Sigorta kayıtlarına göre de çalışma süresince nisan sonu-mayıs ayı başları itibariyle işe girişi kasım ayı sonu itibariyle de çıkışı yapılmıştır. Dinlenen taraf tanıkları otelin sezonluk olduğunu ve davacının mevsimlik işçi olarak sezonda çalıştığını ifade etmişlerdir. Davalı tanıkları sezon sonu olması nedeniyle davacının iş akdinin askıya alındığını belirtmişler davacıyla birlikte çalışan tek tanık ise işten çıkarıldığını ama sebebini bilmediğini söylemiştir.
Davacının işten çıkış tarihi 28.10.2007 olup davacı davasını yeni sezonun başlamasını beklemeden 17.12.2007 tarihinde açmıştır. Toplanan deliller ve yapılan yargılama neticesinde davacının iş akdinin sezon sonu olması nedeniyle askıya alındığı ve her yıl olduğu gibi kasım ayı sonu itibariyle çıkışının verildiği, sezon başı beklenmeden dava açılmasıyla akdin davacı tarafından eylemli olarak haklı bir nedene dayanmadan feshedildiği anlaşılmakla ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2009/7323 E. 2011/5922 K. 03.03.2011)

“…Somut olayda, davacının geçici işçi statüsünde aşçı olarak çalıştığı hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır.
Mahkeme aşçılık işinin mevsimlik olarak kabul edilemeyeceği gerekçesi ile yıllık izin ücretine hükmetmiştir.
Ancak davalı işyerinin kampanya dönemlerinde, kampanya dışı döneme oranla daha fazla sayıda işçi çalıştırdığı anlaşılmaktadır. Kampanya dönemi itibari ile yemek hizmetinden faydalanacak işçi sayısında artış olacağından, sadece bu dönemlerde daha fazla sayıda aşçı çalıştırılması mümkündür. Taraf tanıklarının bu husustaki beyanları tespit edilmemiştir
Yerel mahkemece, tanıkların kampanya dönemlerinde iş yerinde daha fazla sayıda aşçı çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve davacının sadece kampanya dönemlerinde çalıştırılan aşçılardan olup olmadığı hususlarındaki beyanları tespit edilerek sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.
Eksik incelemeye dayalı karar verilmesi isabetsiz olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.”(9. HD. 2009/28863 E. 2011 /46618 K. 30.11.2011)

Somut olayda davacı davalı şirketin yaptığı inşaat işlerinde işçi olarak çalışmaktadır.
Taraf tanıklarının beyanlarına göre kış aylarında 1-2 ay çalışmaya ara verilmektedir. Her ne kadar işyerinde 1-2 ay çalışmaya ara verilmekteyse de, günümüzdeki teknolojik gelişmeler dikkate alındığında inşaat işlerinin kış aylarında da devam ettiği, bu nedenle inşaat işlerinin mevsimlik iş olarak kabul edilemeyeceği kabul edilmelidir.
Bu nedenle davacının çalıştığı sürelerin toplanarak ne kadar yıllık izne hak kazandığı belirlenerek yıllık izin ücreti alacağı talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi hatalıdır.”(9. HD. 2009/48842 E. 2012/10691 K. 29.03.2012)

“…Somut olayda, davacı otel işyerinde restoran şefi olarak 1997- 2006 yılları arasında çalışmıştır. Tanık beyanlarına göre otel sezonluk olarak faaliyetle bulunmaktadır. S(SK kayıtları da bu durumu doğrulamakladır. Şahsi dosyasına göre 15.10.2006 tarihinde sezon faaliyetinin sona ermesi nedeniyle 2007 sezon başına kadar davacının iş akdinin askıya alındığı ve sezon başladığında çağrılacağı davacıya bildirilmiştir. Geçmiş yıllarda da bu şekilde askıya almalar mevcuttur. Sigorta kayıtlarına göre davacının çalışması her yıl Mart-Nisan aylarında başlamış Bkim ayı itibariye sona ermiştir.

Davacının iş sözleşmesi 15.10.2006’ da askıya alınmış olup, davacı 2007 yılı sezonunda çağrılmayı beklemeden 20.12.2006 tarihinde bu davayı açmıştır. İşyeri kayıtlarına göre sezon her yıl Mart sonu Nisan başı itibariyle başlamaktadır. Davacının iş akdi feshedilmemiş olup askıdadır.
İhbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD 2009/16446 E. 2011/17263 K. 09.06.2011)

“…Somut olayda mahkemece işyerinde yapılan işin mevsimlik iş olmadığı kabul edilmiş ise de. yapılan araştırma hüküm kurmaya yeterli değildir. Otel olan işyerinde geleneksel çalışma sisteminin ne olduğu, yapılan işin mevsimlik iş olup olmadığı, davacının yaptığı işin niteliği de dikkate alınarak tespit edilmelidir. Öte yandan işyerinin doluluk oranının ( yaz ve kış ayları itibari ile) istihdam fazlalığı yaratıp yaratmadığı, her iki sezonda çalıştırılan işçi sayısının ne kadar olduğu belirlenmeli, bir kere eğitim ve kurs verilmesinin veya sezonun uzatılmasının o çalışma şeklinin niteliğini değiştirmeyeceği göz önünde tutularak yeniden bir değerlendirme yapılmak sureti ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”(7.HD 2013/22596 E. 2014/13167 K. 12.06.2014)

“….Somut olayda mahkemece işyerinde yapılan işin mevsimlik iş olmadığı kabul edilmiş ise de, yapılan araştırma hüküm kurmaya yeterli değildir.
Otel olan işyerinde geleneksel çalışma sisteminin ne olduğu, yapılan işin mevsimlik iş olup olmadığı, davacının yaptığı işin niteliği de dikkate alınarak tespit edilmelidir.
Öte yandan işyerinin doluluk oranının ( yaz ve kış ayları itibari ile) istihdam fazlalığı yaratıp yaratmadığı, her iki sezonda çalıştırılan işçi sayısının ne kadar olduğu belirlenmeli, bir kere eğitim vc kurs verilmesinin veya sezonun uzatılmasının o çalışma şeklinin niteliğini değiştirmeyeceği gözönündc tutularak yeniden bir değerlendirme yapılmak sureti ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2010/29472 E. 2011/4834 K. 21.02.2011)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*