Home » İş Hukuku » İşyeri devri, işçiye, haklı nedenle fesih imkanı verir mi?

İşyeri devri, işçiye, haklı nedenle fesih imkanı verir mi?

İşyeri devri fesih niteliğinde olmadığından, devir sebebiyle feshe bağlı hakların istenmesi mümkün olmaz. Aynı şekilde işyeri devri kural olarak işçiye haklı fesih imkanı vermez.

“…Davacı, davalıya gönderdiği 08.06.2006 tarih ve 6593 yevmiye nolu fesih ihtarnamesinde, işyerinin devir edildiği 03.06.2006 tarihi itibariyle mesleği olan oto boyacı işini yapabileceği işyerinin kalmaması nedeniyle fiilen ve hukuken hizmet akdinin bu nedenle sona ermiş sayıldığını belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile işçilik alacaklarının ödenmesini talep etmiştir. İhtarname davalı şirkete 13.06.2006 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Davalı taraf davacıya göndermiş olduğu 12.06.2006 tarih ve 8034 yevmiye nolu ihtarnamesinde ise, davacının iş yeri devrini kabul etmediğini, çalışmış olduğu işyerini terkettiğini, gelip işine devam etmesini, işle ilgili kaygıları varsa maaşından hiçbir kaybı olmadan sağlayacakları ve yaptığı işten daha aşağı olmayan, küçük düşürücü, rencide edici olmayacak işlerden birinde işine devam edebileceğini bildirmiştir. Bu ihtarname davacıya 12.06.2006 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı şirket, davacının fesih ihtarnamesi üzerine gönderdiği 20.06.2006 tarih ve 8539 yevmiye nolu cevabi ihtarnamesinde ise maddi kaybı olmadan başladığı işine devam etmesini, sigortalılığının halen devam ettiğini ve işine devam etmesini talep etmiştir.

İşyeri devri fesih niteliğinde olmadığından, devir sebebiyle feshe bağlı hakların istenmesi mümkün olmaz. Aynı şekilde işyeri devri kural olarak işçiye haklı fesih imkânı vermez.

Somut olayda davacı işyeri devri nedeniyle iş akdinin feshedildiğini ileri sürmüştür. Aynı işyerinde çalışan ve tanık olarak dinlenen kişiler işyeri devrini kabul etmeleri üzerine yeni işyerinde çalışmaya devam etmişlerdir. Davacının işyeri devrini kabul etmemesi üzerine davalı tarafından yeni işyeri gösterilmiş, davacı yeni işyerinde çalışmaya başladıktan sonra işyerini terkedip gitmiştir.

Davacının işyerini terketmesi üzerine davalı ihtarname göndererek davacıdan işine devam etmesini talep etmiştir. Bütün bunlara rağmen davacı çalışmaya devam etmemiştir.

Çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin tartışılması vc değerlendirilmesi sonucunda, sunulan delillerden davalı delilleri inandırıcı kabul edildiğinden iş sözleşmesinin, davacı işçi tarafından haklı nedenle sonlandırılmadığı anlaşılmaktadır. Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, davacının kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.”(9.HD. 2009/24776 E. 2011/42795 K. 14.11.2011)

“…Davalı işverenin Sincan’daki mağazasında vasıfsız temizlik işçisi iken şoförlük ve benzeri işlerde de çalıştırıldığı anlaşılan davacının işyerine ilişkin olarak gerçekleşen hisse devrini müteakip önceki işyerine uzak olmayan Eryaman şubesinde reyon görevlisi olarak vazifelendirilmesi sonrasında 23.02.2007 tarihli feshine gerekçe olarak sadece hisse devrini göstermesinin 4857 sayılı İş Yasasının 6.maddesinin 5. fıkrasındaki hüküm karşısında bu işlemin işçi yönünden haklı fesih nedeni oluşturmaması karşısında kıdem tazminatı isteğinin reddi yerine kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD. 2010/7942 E. 2012/15562 K. 03.05.2012)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*