Home » İş Hukuku » Yargıtay: Ücretleri ödenmediği için işçilerin iş bırakma eylemi toplu da olsa kanun dışı grev sayılmaz

Yargıtay: Ücretleri ödenmediği için işçilerin iş bırakma eylemi toplu da olsa kanun dışı grev sayılmaz

“…Somut uyuşmazlıkta davacının toplu halde gerçekleşen iş görme edimini ifadan kaçındığı Mersin 1. İş Mahkemesinin 2007/3 D. İş sayılı dosyası ve Mersin 5. Noterliğinin 19.03.2007 ve 20.03.2007 tarihli tutanakları ile sabittir.

Ancak dinlenen tanık anlatımlarından, bu ifadan kaçınmanın işveren tarafından fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ücretlerinin ödenmemesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Her ne kadar Bölge Çalışına Müdürlüğünün 29.03.2007 tarihli tutanağında fazla çalışma ücretlerinin ödendiği yönünde genel bir belirleme yapılmış ise de davalı tarafça davacının tüm çalışma dönemine ilişkin ücret bordroları ibraz edilmemiştir. Dosya içerisine ibraz edilen bordroların incelenmesinde ise 2007 yılı Ocak, 2006 yılı Ağustos ile 2005 yılı Aralık ayı bordrosu dışındaki diğer dönemlere ilişkin bordrolarda fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ücreti tahakkuku bulunmadığı görülmüştür.

İşçinin bireysel kararı sonrası fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil ücretlerinin ödenmemesi nedeni ile yaptığı bu eylem İş Kanunumun 34. maddesine göre toplu nitelikte olsa bile kanun dışı grev sayılmaz ve bu durum iş sözleşmesinin feshinde haklı neden teşkil etmez.

Bu husus dikkate alınmaksızın kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD 2009/47408 E. 2012/8904 K. 19.03.2012)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*