Home » İş Hukuku » Yargıtay: “İşçinin yasa dışı iş yavaşlatma eylemi, işverene haklı fesih imkanı verir.”

Yargıtay: “İşçinin yasa dışı iş yavaşlatma eylemi, işverene haklı fesih imkanı verir.”

“…Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi üzerine, işi yavaşlatarak işyerinde verimi düşürmesi ve işvereni zarara uğratması nedeniyle 4857 sayılı yasanın 25/11 -h maddesi gereğince haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Somut olayda günde 323 kapı üretilen işyerinde çalışmakta olan davacının 09.08.2006 tarihinden itibaren arkadaşları ile birlikte işi yavaşlatarak üretimin %85 oranında düşmesine neden olduğu işverence ibraz edilen grafiklerden anlaşılmaktadır. Bu nedenle sözlü olarak uyarılan davacının üretimi yavaşlatmaya devam ettiği 14.08.2006 günü işverenin yazılı savunma istediği, davacının bu belgeyi tebliğ almaması ve savunma vermemesi üzerine işverence iş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayandığından kıdem, ihbar tazminatı isteklerinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.”(9. 9. HD. 2008/33696 E. 2010/22101 K. 05/07/2010)

“…Somut olayda işçinin işi yavaşlatması tek başına iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshi sebebidir. Davacının işi yavaşlatma eyleminin elebaşı olup olmaması hukuki sonuç bakımından fark yaratmaz.

Ortada yasadışı bir eylem olduğuna göre eyleme katılanlar ile elebaşılarının aynı hukuki sonuca katlanmaları gerekmektedir.

Bu nedenle işverenin iş sözleşmesini davacı işçinin eylemi nedeniyle haklı nedenle feshi nedeniyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD. 2008/43140 E. 2010/36381 K. 06.12.2010)

 

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*