Home » İş Hukuku » Yargıtay, İşçinin, müşterinin unutulan gözlüğünü kullanması nedeniyle iş akdinin feshi ölçülü değildir.

Yargıtay, İşçinin, müşterinin unutulan gözlüğünü kullanması nedeniyle iş akdinin feshi ölçülü değildir.

“…Davalı 25.08.2008 tarihli noter marifetiyle gönderdiği ihtarnamede davacının 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2-e maddesini 01.05.2008,13.08.2008 ve 17.08.2008 tarihlerinde yapılan tespitlerle ihlal ettiğinden bahisle akdin feshedildiğini bildirmiştir.

Dosya içeriğinde mevcut 25.08.2008 tarihli yazı ile davacıdan 13.08.2008 tarihinde müşterinin güneş gözlüğünü kullanması ile ilgili savunma istenmiş, davacı savunmasında; ürünün kasanın üzerinde olduğunu, alıp ofise götürürken gören personel H.nin “ S. hanım müşterinin gözlüğünü mü kullanıyor ” sorusuna “ hayır” dediğini bu yüzden kullandığının düşünüldüğünü kamera kayıtlarına bakılabilcceğini. Yine 25.08.2008 tarihli tespit tutanağında; 01.05.2008 de çelik kasadan 300 TL para bozdurmak için açık verildiği 2 gün sonra yerine konulmasına ilişkin savunmasında; kasada bozuk kalmadığı için elden sürekli bozuk para aldığı güvendiği bir kişiye 300 TL bozuk para getirmesi için verdiğini, o kişinin bozuk parayı getirmeyince dolandırıldığını anladığını, parayı temin edemeyince 2 gün sonra kredi kartından çekip parayı kasaya koyduğunu, yanlış anlaşılmaktan korktuğu için de bölge sorumlusuna haber vermediğini,

Yine 25.08.2008 tarihli yazı ile istenen 17.08.2008 günlü lire ürün nedeniyle istenen savunmasında; fire için ayrılan dönerin küflendiğini, çöpe atırıaktansa yardımcısı vc personele bildirdikten sonra fişsiz olarak mağazadan çıkarıp kedilere verdiğini ifade etmiştir.

Mahkemece davacının bozuk para temini amacıyla kasadan para alması vc bozdurması için verdiği kişinin getirmemesi karşısında açığın 2 gün sonra kapatılması olayında işverenin güvenini boşa çıkaran veya zarara uğratan bir durum olmadığı, yine davacının imha olunacak yiyecek maddelerini kendi inisiyatifini kullanarak kedilere götürüp vermesin de de herhangi bir güvensiz davranış veya zarar verici bir davranış olmadığı kanaatine varılmış ancak müşterinin işyerinde unuttuğu gözlüğünün davacı tarafından kullanılmasını doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan güven sarsıcı fiil olarak kabul etmiştir.

Davacının davalı işverene ait market işyerinde müşteri tarafından unutulmuş olan güneş gözlüğünü kullanması nedeniyle iş akdinin feshedilmesinde ve yine mahkemece haksız fesih sebebi kabul edilmeyen diğer eylemler ile sonuç arasında oransızlık söz konusu olup ölçülülük ilkesi ihlal edilmiş, akdin söz konusu eylemler nedeniyle feshedilmesi ağır bir sonuç oluşturmuştur. Davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken reddedilmesi hatalıdır.”(9. HD. 2010/17731 E. 2012/24036 K. 21.06.2012 )

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*