Home » Haberler » Kıdem tazminatı ile ilgili uygulamada en sık karşılaşılan hatalar

Kıdem tazminatı ile ilgili uygulamada en sık karşılaşılan hatalar

İşverenlerce sık yapılan hatalar:

* Sicil kayıtlarının düzenli tutulmaması ve mahkemeye sunulmaması
* Süresinde zamanaşımı itirazında bulunulmaması
* Gerçeğe aykırı, çelişkili kayıtlar tutulması
* Tutanak tanıklarının şahit olarak gösterilmemesi
* SGK çıkış kodunun fesih sebebine uygun düzenlenmemesi.
* Rapora süresinde itiraz edilmemesi
* İşçi çıkış bildirimlerinin süresinde yapılmaması
* Davanın süresinde ihbar edilmemesi
* Delillerin süresinde sunulmaması,
* İsticvap talep edilmemesi

İşçi tarafından sık yapılan hatalar:

* Menfaat birliği veya husumeti veya akrabalık bağı olan veya işyeri dışından tanıkların dinletilmesi
* Tanıkların tüm dönem çalışma hakkında bilgi sahibi olmamaları.
* İhbar tazminatı da alabilmek uğruna feshin işveren tarafından haksız feshedildiğini ileri sürmek: İddianın aksi çıktığında işçi fesih sebebi ile bağlı kalabilmekte bu sefer kıdem tazminatından da olmaktadır.
* İşçinin haklı fesih sebeplerinin bilinmemesi,
* Yemek ve yol yardımları ve diğer yan ödemeler varsa bunların istenmemesi.
* Çalışma tarihleri, işyeri devirleri konusunda dava dilekçesinde bilgi verilmemesi.
* Faiz istem ve tarihlerine dikkat edilmemesi
* Rapora ve hatalara ilişkin zamanında açık, anlaşılır itiraz ileri sürülmemesi.
* Çalışma dönem ve ücretlerini ispata yarar bilgi verilmemesi
* İşverenin kim olduğunun bilinmemesi
* Feshin eylemli olarak yapılabileceğinin bilinmemesi

Mahkemelerce sık yapılan hatalar:

* Ön inceleme duruşması yapılmadan tahkikata geçilmesi.
* Denetlenemeyen raporlarla sonuca gidilmesi
* Faizin Kanundan kaynaklanmasına ve talebe rağmen fesih tarihinden verilmemesi(Taleple bağlılık hariçtir)
* Fesih tarihinin yazılmaması
* Tanıkların görevi, kaç yıldır çalıştığı, feshin ne şekilde gerçekleştiğinin sorulmaması
* Tarafların esasa etkili itirazlarının dikkate alınmaması
* Seri dosyalarda her işçinin şahsi sicil dosyasını kendi dosyasına koymak yerine denetimi zorlaştıran ortak delil klasörü uygulaması yapılması(bazen ortak klasör bulunamamaktadır)
* Tanıklar arasında çelişkilerin giderilmemesi
* İşyeri tescil SGK kayıtlarının getirilmemesi
* Kararın gerekçesiz olması fesihin ne şekilde kim tarafından gerçekleştiğinin kararda tartışılmaması, bilirkişi raporu doğrultusunda şeklinde karar verilmesi
* Fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizinin özel bankalardan araştırılmaması
* Hak düşürücü sürelere dikkat edilmemesi
* Delil için verilen sürelerin kesin olduğunun bildirilmemesi
* Husumet konusunun delilleriyle ortaya konulmaması
* İşçi SGK kayıtlarının getirilmemesi
* Asıl-alt işveren, işyeri devri, organik bağ, hizmet akdi devri hususlarında gerekli araştırmaların yapı Imaması
* Bilirkişiden alternatif hesaplama içeren rapor alınmaması
* Bilirkişi raporundaki hatalara dikkat edilmemesi

Bilirkişilerce sık yapılan hatalar:

* Kıdem tazminatı tavanının dikkate alınmaması
* İşverenler arasındaki ilişki ve işyeri devri gibi hususların delilleri ile ortaya konulmaması
* Ücretin ve ücrete dahil olan unsurların ayrıntılı ve ne şekilde hesaplama yapıldığının denetime elverişli gösterilmemesi
* Kıdem tazminatı fesih ile yargılama süreci arasında ödenmişse işlemiş faiz alacağının hesaplanmaması
* Hukuki yoruma girerek kıdeme hak kazanılamayacağı gerekçesi ile alacağı hesaplamamak
* Taraf delillerinin sıra numarası ile ortaya konulmaması
* İşyeri devrinde önceki işverenler dava edilmişse onların sorumluluğunun kendi dönemleri ile sınırlı sorumlu olacağına dikkat edilmemesi
* Taraf iddia ve savunmalarına dikkat edilmeden talep aşılarak hesaplama yapılması
*Hizmet süresine dahil olmayan sürelerin denetime elverişli ve açıkça gösterilmemesi
*Özensiz davranarak ek rapor alınmasına sebebiyet verilmesi
* Avans niteliğindeki ödemelerin faiziyle mahsup edilmemesi
* Hizmet süresine ve ücrete göre alternatif hesaplamalar yapılmaması
* Toplu İş sözleşmelerinin dosya içinden alınması
* Zamanaşımının fesihten başlayacağına dikkat edilmemesi

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*