Home » İş Hukuku » İşyerinde müdürün işçiye hakaretinden kaynaklı manevi tazminattan işyeri sorumlu mudur?

İşyerinde müdürün işçiye hakaretinden kaynaklı manevi tazminattan işyeri sorumlu mudur?

İşveren vekilinin işçiye hakaretinden dolayı işverenin sorumlu tutulabilmesinin şartı,  hakaret fiilinin, işyerindeki işin yürütülmesi ile ilgili yani işin ifasına ilişkin olmasıdır.

“…Davacı fesih sırasında işveren şirketin ortağı ve sorumlu müdür olan N. E. ‘nin tüm işçilerle birlikte kendisine de hakaret ettiğini iddia ederek manevi tazminat talebinde bulunmuştur.

Dosyada bulunan Burdur Sulh Ceza Mahkemesinin 2007/452 Esas 2008/361 Karar sayılı ilamından davalı şirketin ortağı ve sorumlu Müdür olan N. E. ‘nin davacı dahil 17 işçiye işyerinde, işi erken bırakmaları üzerine hakareti nedeniyle neticeten 1.860 TL adli para cezası ile cezalandırıldığı, verilen kararın kesin olduğu anlaşılmıştır.

Mahkemece davacının manevi tazminat talebi “davaya konu olayda hakaret fiilinde bulunan işyeri ortaklarından ve sorumlu Müdür olan N. E. ‘nin hakaret fiilinin işyerindeki işin yürütülmesi ile ilgili bir fiil ve hakaret olmadığı, bu itibarla işveren olan davalı Şirketin N. E. ‘nin hakaret fiilinden dolayı uygun sebep – sonuç bağlantısı doğuracak şekilde kusurunun bulunmadığı, bu itibarla davacının manevi tazminat talebine ilişkin yasal şartların gerçekleşmediği” gerekçesi ile reddedilmiştir.

Dosyadaki bilgi vc belgelerden. Burdur Sulh Ceza Mahkemesi dosyasından davalı işyeri ortağı ve işyeri sorumlu müdürü olan N. E. ‘nin davacı dahil 17 işçiye “işi erken bıraktıkları’’ gerekçesiyle işyeri yemekhanesinde hakaret ettiği, bu hakaretin oluş şeklinin ve suç teşkil ettiğinin kesin yargı kararı ile kesinleştiği, Şirket ortağı ve işyeri sorumlu müdürü olan N. E. ‘nin işin şirket adına yürütümü sırasındaki hakaretinden davalı işveren şirketin sorumlu tutulması gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile manevi tazminat talebinin reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD. 2009/28354 E. 2011/47135 K. 05.12.2011)

“…Dosya kapsamına göre; davalı işverende müdür olarak çalışan E. A.’nun işin ifası sırasında davacıya hakaret ettiği ceza mahkemesi kararı ile sabit olup, işverenin bu hakaret nedeniyle sorumlu olduğu anlaşıldığından, davacının manevi tazminat talebinin değerlendirilerek makul bir tazminata hükmedilmesi gerekirken feshin kötü niyetle veya sendikal nedenle yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmesi hatalıdır.”(9. HD. 2013/5935 E. 2013/14851 K. 16.05.2013)

“…Davacı, davalı tarafından hırsızlıkla suçlandığını belirterek manevi tazminat isteğinde bulunmuş, mahkemece talebin kabulüne karar verilmiştir.

Bir kısım tanıkların anlattığına göre, işveren vekili olarak hareket eden R.P.’ın işyeri kayıtları üzerinde yaptığı incelemede, kendi tuttuğu kayıtlarla, davacının tuttuğu tahsilat kayıtları arasında mutabakat olmadığı için, bu konuda soruşturma yapması hırsızlıkla suçlama anlamına gelmez. Kaldı ki bu konuda aynı konumda olan Tanık B.Ö.’ e de aynı şekilde sorular sorulduğu anlaşılmaktadır.

Dosya içinde davacının, işverenin başka küçük düşürücü söz ve eylemine maruz kaldığına dair her hangi bir delil yoktur. Bu nedenle koşulları oluşmayan manevi tazminat isteğinin reddine karar vermek gerekirken, kabulüne hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD. 2008/30096 E. 2010/19574 K. 21.06.2010)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*