Home » İş Hukuku » İşverenin hakareti nedeniyle iş akdinin feshi

İşverenin hakareti nedeniyle iş akdinin feshi

İşverenin bizzat veya vekili tarafından işçiye hakaret etmesi halinde, işçinin, bildirimsiz, önelsiz fesih hakkı bulunmaktadır.

Bu gibi durumlarda, hangi tür söylemlerin hakaret niteliği taşıdığı önem kazanmaktadır. Aşağıda, bu konuya ilişkin örnek yargıtay kararları, uygulamada hangi söz ve davranışların hakaret sayılacağına ilişkin örnek olarak gösterilebilir.

“…. Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davalı işveren tarafından davacıya hitaben sarfedilen “çalışan çalışır, çalışmayan s..olur gider” şeklindeki sözler karşısında davacının işveren tarafından işyerinden kovulduğu ve iş akdinin işveren tarafından haksız şekilde sonlandırıldığının anlaşılmasına rağmen yanılgılı değerlendirme ile iş akdinin işçi tarafından feshedildiğinin kabulü ile davacının ihbar tazminatı talebinin reddi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2012/10505 E. 2014/15296 K. 12/05/2014)

“….Somut olayda, davacının, iş akdinin işverence hakaret edilerek haksız olarak feshedildiğini ileri sürdüğü, davalı işverenin, davacının işyerini kendisinin terk ettiğini, iş sözleşmesinin devamsızlık nedeniyle haklı olarak feshedildiğini iddia etliği, davacı ile işveren arasında fişe yazılan malların faturaya geçirilmemesi nedeniyle muhasebe işi konusunda tartışma çıktığı, tartışma sırasında işverenin davacıya, benim işimi düzgün yapın, düzgün yapmayan s..tirsin gitsin, şeklinde beyanda bulunması üzerine davacının işyerini terk ettiği, devamsızlık tutanaklarının bu olay tarihinden sonra tutulduğu görülmektedir. Hal böyle olunca, davacının işverenin kendisine hakareti sonrası işyerini haklı olarak terk ettiği ve iş akdini haklı olarak feshettiği, buna göre de, davacının ihbar tazminatına hak kazanmadığı ortada iken, ihbar tazminatının reddi yerine kabulüne dair yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.”( 22.HD. 2013/9125 E. 2014/8385 K. 16.04.2014)

“…Davacının istifa dilekçesi içeriği, duruşmadaki beyanı, tanıkların anlatımları karşısında davacının yönetici tarafından yaptığı işler bahane edilerek rahatsız edildiği, çocuğunun yanında “ sen kapıcısın, adam olamazsın ” diye davacıyı küçük düşürücü sözler söylediği, davacının süreç içerisinde gelişen bu olaylar karşısında iş akdini kendisinin haklı nedenle feshettiği anlaşıldığından davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken reddi hatalıdır.”(9.HD. 2009/49526 E. 2012/10018 K. 26.03.2012)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*