Home » Haberler » İşçinin performansı nedeniyle iş akdinin feshi şartları

İşçinin performansı nedeniyle iş akdinin feshi şartları

İşverenin yönetim hakkı kapsamında verdiği talimatlara işçi uymak zorundadır.

İşçinin talimatlara uymaması işverene duruma göre iş sözleşmesinin haklı ya da geçerli nedenle fesih hakkı verir. İş Kanunumun 25/II-h bendi işçinin yapmakla ödevi i bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesini bir haklı fesih nedeni olarak kabul etmektedir. Buna karşılık İş Kanunumun gerekçesine göre, işçinin işini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmesi geçerli fesih nedenidir. İşçi görevini uyarıya rağmen hiç yerine getirmezse işveren haklı nedenle derhal, eksik, kötü yetersiz bir biçimde yerine getirirse süreli geçerli fesih hakkını kullanabilecektir.

İşçinin işi yetiştirememesi nedeniyle fesih, haklı değil geçerli fesih niteliğindedir. Geçerli fesihlerde kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanılır.

“…Somut olayda, 26/06/2008,27/06/2008 ve 02/07/2008 tarihli yazılarda, davacının etüd değerleri ile belirlenmiş ve diğer işçiler tarafından gerçekleştirilen saatlik sayılarda gerilediği belirtilmiştir.

İşveren tarafından tanzim olunan 02/07/2008 tarihli fesih yazısında, uyarılara rağmen davacının işini gereği gibi yapmadığı, işine özen göstermediği ve işini gereği gibi yapmamakta ısrar ettiği belirtilmiş ve iş akdinin İş Kanunumun 25/Il-h maddesi uyarınca feshedildiği davacıya bildirilmiştir.

Tanık beyanları, bilirkişi raporları, işveren tarafından tutulan ve yukarıda özetlenen tutanak içerikleri vc tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, her ne kadar işveren davacının eylemlerinin İş Kanunu’nun 25/II-h maddesinde belirtilen işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi hükmü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunmuşsa da davacının tutanaklarda yazılı eylemlerinin bu madde kapsamında değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı, tutanaklarda işçinin iş performansının düştüğüne yönelik tespitler bulunduğu, işçinin iş performansının düşmesinin işveren açısından geçerli bir fesih nedeni oluşturabileceği ancak bu durumun işverene haklı fesih imkanı vermeyeceği bu nedenle davacının kıdem vc ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerektiği gözetilmeden kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD 2011/13557 E. 2013/15421 K. 22/05/2013)

“…Somut olayda feshe dayanak yapılan husus, davacının verimsizliği ve performans düşüklüğüdür. Dosyadaki bilgi ve belgeler ile üretim raporlarından, davacının yapmakla görevli olduğu işi yapmaması söz konusu olmayıp, davacının görevini yaptığı ancak üretim sayısında kısmi düşüşler yaşandığı, bu durumun geçerli fesih sebebi oluşturabileceği; kaldı ki, işverenin de fesih bildiriminde geçerli nedene dayandığını açıklaması karşısında feshin haklı nedene dayanmayıp geçerli ndenc dayandığı vc davacının kıdem vc ihbar tazminatlarına hak kazanacağı düşünülmeden bu taleplerin reddi hatalıdır.”(9. HD. 2011/13159 E. 2013/15301 K. 21.05.2013)

“…Davacı işçi aşçı yardımcısı olarak çalıştığı davalı işyerinde uzmanlık gerektiren döner takma ve kesme işinde görevlendirildiğini, döner kesme işini yetiştiremediği gerekçesiyle akdin işverence haksız feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatları ile ikramiye vc son iki aylık ücret alacağının hüküm altına alınmasını istemiştir.

Davalı işveren S. A.Ş. döner kesme işini yerine getiremediği gerekçesiyle 4857 sayılı Kanun 25/II-h uyarınca akdin feshedildiğini davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece feshin haklı nedenle yapıldığının kabulü ile ihbar ve kıdem tazminatı istekleri reddedilmiş ücret vc ikramiye alacakları kabul edilmiştir.

Hüküm taraflarca temyiz edilmiştir. Uyuşmazlık işverence yapılan feshin haklı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Fesih yazısında işveren 30.6.2004 vardiyasında dönerin kesilmesi görevini yerine getirmeyip müşterilere verilen hizmetin aksadığı gerekçesiyle akdin 4857 sayılı Kanunun 25/II-h maddesi uyarınca feshedildiğini belirtmiştir.

Dinlenen davacı tanığı işverence sebepsiz olarak çıkarıldığını ifade etmiş davalı tanıkları da davacının 30.6.2004 vardiyasında döner kesme görevini yerine getirmediğini söylemişlerdir.

4857 Sayılı Kanun’un 25/II-h bendindeki düzenlemede işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi hali mevcuttur.

İşverenin yönetim hakkı kapsamında verdiği talimatlara işçi uymak zorundadır.

İşçinin talimatlara uymaması işverene duruma göre iş sözleşmesinin haklı ya da geçerli nedenle fesih hakkı verir. İş Kanunumun 25/II-h bendi işçinin yapmakla ödevi i bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesini bir haklı fesih nedeni olarak kabul etmektedir. Buna karşılık İş Kanunumun gerekçesine göre, işçinin «işini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmesi geçerli fesih nedenidir. İşçi görevini uyarıya rağmen hiç yerine getirmezse işveren haklı nedenle derhal, eksik, kötü yetersiz bir biçimde yerine getirirse süreli geçerli fesih hakkını kullanabilecektir.

Somut olayda davacının daha önce aynı şekilde yapmakla ödevli olduğu görevleri yerine getirmediğine ilişkin bir tutanak, ihtar yazısı veya tanık ifadeleri mevcut değildir. Dosyada bulunan tanık beyanları ve yazılı deliller değerlendirildiğinde akdin işverence geçerli nedenle feshedildiği kabul edilebilir.

Gerçekleşen eylem haklı fesih nedeni oluşturacak ağırlıkta olmamakla birlikte işyerinin normal işleyişini ve yürüyüşünü bozan iş görme borcunun gerekliği şekilde yerine getirilmesini engelleyen hallerden olup geçerli fesih nedenini oluşturmaktadır.

Bu fesih şeklide işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmasına engel teşkil etmemektedir. Bu sebeple ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin hüküm altına alınması gerekirken yazılı gerekçe ile reddedilmesi hatalıdır.”(9.HD. 2007/14449 E. 2008/7571 K. 07.04.2008

kovulma 6

“…Somut olayda yerel mahkemece, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından hatırlatıldığı halde işçinin görevlerini yapmamakta ısrar etmesi nedeniyle haklı olarak feshedildiği kabul edilmiş ve davacının kıdem ve ihbar tazminatı istemleri reddedilmiş ise dc, yapılan araştırma ve inceleme hüküm kurmaya elverişli değildir.

Mahkemece yapılacak iş, davacının görev tanımı ve sorumluluğunun işyerinde çalışan işçi sayısı ile birlikte değerlendirmektir. Dosya içerinde davalıya ait işyerinde çalışan işçi sayısı anlaşılmamaktadır. Mahkemece görev tanımı ile işçiye verilen görevlerin işçi tarafından yerine getirebilme imkanının olup olmadığı araştırılıp değerlendirilmemiştir. Davalı tarafından fesih nedenine dayanak yapılan, son kullanma tarihi geçmiş olan ürünlerin rafta tutularak envanterde fazla oluşturulduğu savunmasına, davacı tarafından söz konusu malların envanter kaydından düşülüp düşülmediğinin tespit edilmeksizin değer verilemez. Mahkemece, belirtilen bu eksiklikler giderilmeksizin yazılı gerekçe ile karar verilmesi isabetsizdir.”(9. HD. 2011/54351 E. 2014/3898 K. 10.02.2014)

 

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*