Home » Yargıtay Kararları » İşçinin görev yerinin değiştirilmesi – Yönetim hakkının işverence objektif kullanılması

İşçinin görev yerinin değiştirilmesi – Yönetim hakkının işverence objektif kullanılması

“Davacı, iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem vc ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur.

Davalı, yeni görev yerinde işe başlaması gerekirken üst üste iki gün devamsızlığı sebebiyle iş sözleşmesinin sona erdirildiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, dürüstlük kuralına aykırı bir görevlendirme yapıldığının usulüne uygun şekilde ortaya konulup, kanıtlanamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğinden 23.9.2006 tarihli tutanağa göre, davacının görev yeri değişikliğinden önce proje müdürü ile davacı arasında tartışma olduğu ve 3.10.2006 tarihli dilekçesiyle de olayların devam etmemesi için kıdem tazminatının ödenerek iş akdinin feshedilmesini talep ettiği anlaşılmaktadır.

Davacı, 25.9.2009 tarihli yazı ile de davacının Ataköy’de görevlendirildiğine ilişkin yazı tebliğ edilmiştir.
Her iki taraf tanıkları, görevlendirmeden sonra davacının önceki işine geldiğini, işbaşı yaptırılmadığını beyan etmişlerdir.

İş sözleşmesinin birinci maddesinde, gerektiğinde il sınırları içinde veya dışında şirket bünyesindeki bağlı başka bir işyerinde görevlendirilebileceği kararlaştırılmış ise de, yukarıda açıklanan görevlendirme öncesinde düzenlenen tutanak ve davacının olayların devam etmemesi için ayrılma talebi, işyerinde yaklaşık dokuz yıl süreyle çalıştığı da gözetilerek, söz konusu tutanağın görevlendirmeye etkisi olup olmadığı, davacının görevlendirilmesi işleminin, işin gereklerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, önceki ve görevlendirildiği yeni işyerinde başka aşçı bulunup bulunmadığı, görevlendirilen yerde ihtiyaç olduğunun belirlenmesi halinde de çalışanlarından davacının ne sebeple tercih edildiği araştırılarak sonucuna göre MK.’nun 2. maddesindeki dürüstlük kurallarına uygun olarak, görevlendirme yapılıp yapılmadığına karar verilmelidir.”(9. HD. 2008/28014 E. 2010/14822 K. 27.05.2010)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*