Home » Yargıtay Kararları » İşçinin görev yeri değişikliğinin ihtiyaç nedeniyle yapılıp yapılmadığı – Yargıtay Kararı

İşçinin görev yeri değişikliğinin ihtiyaç nedeniyle yapılıp yapılmadığı – Yargıtay Kararı

“Somut olayda davacı daha düşük ücret ve görevle aynı il olan Bursa’da başka bir iş yerinde veya İstanbul’da çalıştırılmak istendiğini, teklifi kabul etmeme nedenlerini yazmak istemesi üzerine iş sözleşmesinin işverence feshedildiğini iddia etmiştir.

Mahkemece, “davacı, davalılardan T. Sav. Güvenlik Sistemleri A.Ş. işçisi olarak diğer davalı D.Oto pazarlama A.Ş. iş yerinde güvenlik amiri olarak çalışmakta iken davalı D.Oto Pazarlama A.Ş. tarafından güvenlik amirliği kadrosunun kaldırılması kararı üzerine diğer davalı T.S. Güv. Sistemleri A.Ş. tarafından davacının başka bir projede çalıştırılmak istendiği, ancak davacı ile davalı T.S. Güvenlik Sistemleri A.Ş. arasında imzalanan iş akdinin 1-b maddesi gereği yeni projelerde ve başkaca şehirlerde görevlendirilme durumunda çalışma kabul edildiği halde davacının haklı neden olmaksızın görevlendirildiği yeni projelerde çalışmayı kabul etmediği ve işbaşı yapmadığı ve bu nedenle işverenin davacının iş akdini haklı nedenlerle feshettiği kanaatine varıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddine” karar verilmiştir.

Dosya içinde bulunan 30.11.2008 tarihi yazıda “davacının çalıştırılabileceği projede münhal kadro açığı olmadığından uygun görülmesi halinde T.Süt/Bursa projesinde güvenlik görevlisi olarak çalışmayı kabul etmesi halinde görevlendirme yapılacağı, görevlendirmeyi kabul etmemesi halinde yasal ve özlük haklarında değişiklik olmadan 02.12.2008 tarihinde geçici olarak N.C. T.İnş. San. AŞ, A. 2000 S.- Çamlıca ve T.İnşaat B.AVM Şantiyesinde görevlendirme yapılacağı” yazılıdır.

Davalı şirketin, davacıyı aynı görevle Bursa İlinde görevlendirebileceği başka projelerinin bulunup bulunmadığı, davacının görevlendirildiği yerlerde personel fazlalığı ya da personel ihtiyacı bulunup bulunmadığı, varsa bu ihtiyacın ne sebeple Bursa’da bulunan çalışanlardan temini yoluna gidildiği hususlarında davalı tarafça hiçbir delil sunulmamış ve bu hususlar kanıtlanamamıştır.

İş Kanununun 22. maddesi çalışma koşullarında esaslı değişiklik kavramı ve şartlarını düzenlemiştir.

Gerek adı geçen madde gerekse taraflar arasında düzenlenen iş sözleşmesine hüküm konularak, işçilerin yurdun her yerinde çalıştırılabileceğine ilişkin kayıtlar, işverene keyfi uygulama yapma yetkisi vermez. Aksi taktirde, iş sözleşmesini feshetmek isteyen her işverenin, işçisini yurdun çeşitli yerlerinde görevlendirmek suretiyle amacına ulaşmasının önünü açar ki hukuk düzeninin ve özellikle iş hukuku disiplininin, bu gibi hakkın kötüye kullanılması ve kanuna karşı hile teşkil edebilecek durumları koruması söz konusu olamaz. Öte yandan bu uygulama, hakkaniyet kavramına da açık bir aykırılık teşkil eder.

Bu itibarla Mahkemece, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda araştırma yapılarak davacının kıdem ve ihbar tazminatı hakkında karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2010/1395 E. 2012/9918 K. 26.03.2012)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*