Home » Haberler » İşçi yakınını kaybeden mirasçılara: Kıdem tazminatını işverenden alabilirsiniz

İşçi yakınını kaybeden mirasçılara: Kıdem tazminatını işverenden alabilirsiniz

İşçi yakınını kaybeden mirasçılar, gerek yaşadıkları üzüntü, gerekse böyle bir hakları olduğunu bilmediklerinden, işverene karşı herhangi bir talepte bulunmamaktadırlar. Oysa işçinin ölümü halinde, mirasçılarının, ölüm nedeni ne olursa olsun kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır.

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin ilk fıkrasında, işçinin ölümü halinde kıdem tazminatı hakkının doğacağı hükme bağlanmıştır. O halde, işyerinde bir yıl veya daha fazla çalışan işçinin ölümü halinde kanuni mirasçılarının kıdem tazminatı hakkı doğar.(9. HD. 2009/40033 E. 2012/3123 K. 13.02.2012)

Yasanın anılan hükmünde, işçinin sadece ölümünden söz edilip ölüm nedenleri üzerinde durulmadığından, işçinin eceliyle ölmesi gibi ölümün üçüncü kişiler ya da işçinin kendi kusurlu davranışı veya intiharı sonucu ortaya çıkması hak kazanma noktasında sonuca etkili değildir.

işçinin ölümü

İşçinin ölümü ile iş ilişkisinin sona ermesinde farklı kamu kurumlarında geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabında birleştirilip birleştirilemeyeccği önem kazanmaktadır. 9. Hukuk Dairesi, kanuni mirasçılara ödenmesi gereken kıdem tazminatı hesabında işçinin farklı kamu kurumunda geçirdiği sürelerin toplanacağını kabul etmiştir (Yargıtay 9.HD. 10.3.2000 gün 1999/19876 E,2000/2415 K.)

Fesih ölümle birlikte gerçekleşir. Burada artık fesih hakkından değil tazminat talep hakkından bahsedilebilir. Dava hakkı işçinin mirasçılarına aittir.

Gaiplik hali yasada açıkça düzenlenmemiştir. Ancak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 32 vd. maddelerine göre gaiplik kararı ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı günden başlayarak hüküm doğurur. Bu durumda gaiplik hallerinde de işçinin mirasçılarının kıdem tazminatı talep haklarının bulunduğu kabul edilir. Ancak faiz başlangıcı başvuru tarihi olarak kabul edilir. (9.HD. E:2004/1546 – K:2004/24698 02.11.2004 ve 9 HD. E: 1997/2723 K: 1997/8235 06.05.1997)

Dava açma süresi 10 Yıllık zamanaşımına tabidir. İşçinin ölümü veya gaiplik, gaiplik kararı ve nüfus kayıtlarıyla ispatlanmalıdır.

İşçinin mirasçıları kıdem tazminatına hak kazanır. İhbar tazminatına hak kazanılamaz. Feshe bağlı haklardan tüm çalışma süresince kullanılmayan yıllık izin süresine göre hesaplanacak yıllık izin alacağına hak kazanılır. Ödenmeyen alacaklar varsa feshe bağlı olmasa da talep edilmelidir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*