Home » İş Hukuku » Sendika şube delege seçimine yapılan itirazı incelemeye görevli mahkeme neresidir?

Sendika şube delege seçimine yapılan itirazı incelemeye görevli mahkeme neresidir?

6356 sayılı Yasanın 16. maddesinde genel kurul dışında yapılan delege seçimle­rinin üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına ve tüzük hükümlerine göre yapılacağı, genel kurul dışında yapılan delege seçimlerine seçim sonuçlarının ilanından sonra iki gün içinde yapılacak itirazların, mahkeme tarafından kesin olarak karara bağlanacağı, delege seçiminin mahkeme tarafından iptal edilmesi halinde, seçimlerin on beş gün içinde yenileneceği bildirilmiştir.

2821 sayılı Yasa döneminde, Sendikalar Yasasının 10. maddesine göre yapılan delege seçimleri daha önce İlçe Seçim Hakiminin denetiminde iken anılan yasa maddesinde yapılan değişiklik uyarınca şube genel kurullarına katılacak delege se­çimlerinin denetimi 10. maddeye göre iş mahkemesi hakiminin görev alanına dahil edilmiştir. (Yargıtay 9.HD 3.7.2008 tarih ve 2008/24303 Esas, 2008/18674 Karar sayılı ilamı, Yargıtay 9.HD, 13.09.2001 tarih ve 2001/13369 Esas, 2001/13636 Ka­rar sayılı ilamı, Yargıtay 9.HD 1999/13616 Esas 1999/13690 Karar sayılı ilamı)

seçim

Yukarıda açıklandığı üzere gerek 2821 sayılı Yasa döneminde gerekse 6356 sa­yılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu döneminde genel kurul seçimi dışın­da yapılan şube delege seçimine yapılan itirazı incelemeye yetkili ve görevli makam İş Mahkemeleridir.

Görev konusunda olduğu gibi, İş Mahkemelerinin yetkileri de kamu düzenine ilişkin olduğundan, yargılamanın her aşamasında resen gözetilmesi gerekir. Öte yandan sendika iç yönetmeliğinde; yapılan delege seçimlerinde Sendika Genel Mer­kezine itiraz olunabileceğinin düzenlenmesi Anayasal dava açma hakkını ortadan kaldırmayacaktır.(Yargıtay 7. HD. 02.04.2014 gün, 2014/3067 E, 2014/7243 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*