Home » Haberler » İşyeri hekimliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve bilinmesi gerekenler

İşyeri hekimliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve bilinmesi gerekenler

İşyeri Hekimliği 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesinde düzenlenmiştir. İşyeri hekimi çalıştırma zorunluluğunun doğması için işyerinde sürekli olarak elli veya daha fazla işçi çalıştırılması gerekir. İşveren, çalışan işçi sayısı ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık bi­rimi oluşturmakla yükümlüdür.

İşyeri hekimleri, Sosyal Güvenlik Kurumunca üstlenilmiş olan tedavi hizmetleri dışında kalan koruyucu sağlık hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, ilk yardım ve acil tedavi hizmetlerini yürütürler.

İşyeri hekimleri İş Kanununa tabi işçi olarak istihdam edilirler. Uygulamada ge­nellikle kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırma yoluna gidilmektedir. Çalışma ko­şulları ve ücret taraflarca serbestçe belirlenebilir. Ancak, uygulamada Türk Tabipler Birliğinin hazırladığı tip sözleşmelerin yapıldığı görülmektedir. Türk Tabipler Birli­ğinin işyeri hekimleri ile işveren arasında yapılacak olan iş sözleşmelerinde ücreti belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, iş sözleşmesinde anılan birli­ğin periyodik olarak açıkladığı ücretlerin ödeneceği şeklinde açık bir kurala yer ve­rilmesi halinde, söz konusu düzenleme taraflar için bağlayıcıdır.

İşyeri hekimliği görevlerinin sürekli olması ve işveren yönünden ise, elli işçi sa­yısının aşılması durumunda, sürekli bir yükümlülüğün bulunması sebebiyle, işyeri hekimi ile yapılan sözleşme belirsiz süreli sayılmalıdır (Yargıtay 9.HD. 11.3.2009 gün 2007/38580 E, 2009/6613 K.).

İş Kanununun 5763 sayılı Yasayla değişik 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında, işverenin işyeri sağlık birimi oluşturmak ve işyeri hekimi çalıştırmakla ilgili yüküm­lülüğünün, hizmet alımı yoluyla da yerine getirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*