Home » İş Hukuku » İşçinin ücretinin düzenli ödenmemesi, işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

İşçinin ücretinin düzenli ödenmemesi, işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için en te­mel borçtur. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32/4. maddesinde ücretin en geç ayda bir ödeneceği kurala bağlanmıştır. Aksi bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılmadığı sürece işçinin ücreti bir ay çalışıldıktan sora ödenmelidir.

Ücreti ödenmeyen işçinin bu ücretini işverenden dava ya da icra takibi gibi ka­nuni yollardan talep etmesi mümkündür.

4857 sayılı Kanunu’nun 24/11-e bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, primi, yakacak yardımı, giyecek yardımı, faz­la mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verir

“Dosyadaki bilgi ve belgeler ile özellikle ücret ödemesine ilişkin banka kayıtları­na göre; davacının ücretinin düzensiz ödendiği, kabule göre de hafta tatili ve genel tatillerde çalışmasına rağmen karşılığının ödenmediği anlaşıldığından, davacının iş sözleşmesini haklı olarak feshettiği sonucuna varılmaktadır. Bu durumda, davacının kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(Yargıtay 22.HD. 31.01.2013 gün, 2012/11476 E, 2013/1387 K)

1475 sayılı İş Kanun’u döneminde bunun dışında toplu olarak hareket etmemek ve kanun dışı grev kapsamında sayılmamak kaydıyla Borçlar Kanunu’nun 81. mad­desi uyarınca ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini ifa etmekten, yani çalışmak­tan kaçınabileceğim kabul edilmekteydi. 4857 sayılı Kanun’unda ücret daha fazla güvence altına alınmış ve işçi ücretinin yirmi gün içinde ödenmemesi durumunda iş­çinin iş görme edimini yerine getirmekten kaçınabileceği açıkça düzenlenmiş ve bu­nun toplu bir nitelik kazanması durumunda dahi, kanun dışı grev sayılamayacağı ku­rala bağlanmıştır.

Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusunda takibe geçmesi ya da ücreti öde­ninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması, iş ilişkisinin deva­mında bazı sorunlara yol açabilir. Bu bakımdan, işverenle bir çekişme içine girmek istemeyen işçinin, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da tanın­mıştır.

İşçinin ücretinin kanun veya sözleşme hükümlerine göre ödenmemesi işçiye bu imkanı verir. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önemsiz­dir.

Ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin yasa ya da sözleşme ile be­lirlenen ücret ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak kazanmış olması gerekir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-e. bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, primi, yakacak yardımı, giyecek yardı­mı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verir.

İşçinin ücretinin işverenin içine düştüğü ödeme güçlüğü nedeniyle ödenememiş olmasının sonuca bir etkisi yoktur. İşçinin ücretinin bir kısmını 4857 sayılı Ka- nun’un 33. maddesinde öngörülen ücret garanti fonundan alabilecek olması da işçi­nin fesih hakkını ortadan kaldırmaz.

Bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ayni yardımla­rın yerine getirilmemesi de (erzak yardımı, kömür yardımı gibi) bu madde kapsa­mında değerlendirilmeli ve işçinin haklı fesih imkanı kabul edilmelidir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*