Home » İş Hukuku » İşçinin sigorta primlerinin eksik yatırılması, işçiye haklı nedenle fesih imkanı verir mi?

İşçinin sigorta primlerinin eksik yatırılması, işçiye haklı nedenle fesih imkanı verir mi?

İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi, sosyal gü­venlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da Yargıtay’ın 1475 sayılı Yasa dönemin­de istikrar kazanmış olan görüşü, 4857 sayılı İş Kanunu döneminde de devam et­mekte olup, sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük üc­retten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkânı vardır (Yargıtay 9. HD. 18.1.2010 gün, 2009/24286 E, 2010/74 K.).

Yargıtayın bu konuda vermiş olduğu güncel bir kararı da aşağıdaki gibidir;

“..Dosya içeriğine göre, davacının iş sözleşmesinin devamsızlık nedeni ile feshe­dildiği anlaşılmaktadır. Davacının ücreti, SGK ‘ya asgari ücret üzerinden bildirilme­sine rağmen mahkemece asgari ücretin birbuçuk katı olarak kabul edilmiştir. Yine davacının fazla çalışma yaptığı ve genel tatil günlerinde de çalışmasına rağmen kar­şılığının ödenmediği dosya içeriği ile sabittir. Bu durumda işe devamsızlık yaptığı ve istifa ettiği iddia edilen işçi açısmdan, SGK primlerinin eksik ödenmesi ve fazla çalışma ve genel tatil çalışmalarının karşılığının ödenmemesi haklı fesih nedenidir. Davacının bu nedenlerle iş sözleşmesini haklı olarak feshederek işe gelmediği ve kı­dem tazminatına hak kazanacağı gözetilmeden yazılı gerekçe ile kıdem tazminatı ta­lebinin reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” (Yargıtay 22. HD. 20.12.2012 tarih, 2012/9186 E, 2012/28935 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*