Home » Haberler » İşçinin sağlık sorunları nedeniyle işverence iş akdi, hangi hallerde feshedilebilir?

İşçinin sağlık sorunları nedeniyle işverence iş akdi, hangi hallerde feshedilebilir?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (1) numaralı bendinin (a) alt ben­dinde, “işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi’’ hali, (b) alt bendinde ise, “işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması’’ durumunda, işverenin derhal fesih hakkının olduğu açıklanmıştır.

İşçi hastalık veya sakatlığa yol açan olayı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmelidir. İşçinin derli toplu olmayan yaşantısı ile içkiye düşkünlüğü de başlı başına fesih nedeni olmayıp, bu durumların, işçiyi hastalığa veya sakatlığa yöneltmesi gerekir.

hastalık

İşçinin sözü edilen nedenlere dayanan hastalık ya da sakatlığının, ardı ardına üç gün ya da bir ay içinde beş iş günü aşması halinde işverenin derhal fesih hakkı do­ğar. Maddede geçen “bir ay’’ takvim ayı olmayıp, işçinin kusura dayanan hastalık veya sakatlık ya da derli toplu olmayan yaşantısı sebebiyle işe gidemediği ilk günü takip eden bir aylık süredir.

İşverenin Yasanın 25/I-a maddesi uyarınca derhal feshi, aynı maddenin (g) alt bendinde geçen devamsızlık nedeniyle fesih hakkından bağımsızdır. Maddenin anı­lan (g) alt bendinde, işçinin izinsiz ve mazeretsiz olarak işe gelmemesi hali söz ko­nusudur.

1475 sayılı Yasanın 17/I-b maddesinde “işçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşma­yacak derecede tiksinti verici bir hastalığa tutulması” hali derhal fesih nedeni olarak sayılmışken, 4857 sayılı Kanunda bu hükme yer verilmemiştir. Bunun yerine işçinin tedavisi imkânsız bir hastalığa tutulması hali düzenlenmiştir. İşçinin tutulduğu hasta- lığın tedavisinin bulunmaması yanında, işyerinde çalışmasının sakıncalı olması da sağlık kurulunca belirlenmelidir. Yasanın 25/I-b maddesindeki bu düzenlemeye göre her iki şartın da bir arada bulunması gerekir.

İşverenin İş Kanununun 25. maddesinin (a) ve (b) bentleri yönünden feshi haklı fesih olmayıp, kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ancak, Yasa işverene derhal fesih hakkı tanıdığından, işverenin bildirim sürelerine uyma ve ihbar tazminatı öde­me yükümlülüğü bulunmamaktadır.

“Davacının rahatsızlığı uzman hekim raporu ile kesin olarak belirlenmemiştir. Bu nedenle mahallinde iş güvenliği uzmanı ve konusunda uzman bir hekim refakatiyle keşif yapılarak davacının iddia ettiği rahatsızlığın iş yerinden/iş koşullarından kay­naklanıp kaynaklanmadığı, çalışmasına engel teşkil edip etmeyeceği ve ayrıca ilk rapordan sonra davacıya teklif edilen ancak davacı tarafından kabul edilmeyen iplik sarma bölümündeki çalışma koşullarının da davacının sağlığına zarar verip verme­yeceği hususları saptandıktan sonra fesih hususu değerlendirilerek sonucuna göre hüküm kurulmalıdır. (Yargıtay 9. HD. 21.11.2012 tarih, 2010/29075 E, 2012/38884 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*