Home » Haberler » İşçinin sağlık nedenleri ile iş akdini feshi şartları

İşçinin sağlık nedenleri ile iş akdini feshi şartları

4857 sayılı İş Kanunu’ nun 24/1 -a maddesi, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması durumunda işçi­ye fesih hakkı vermektedir.

İşçinin, işi gereği yoğun bir çalışma temposu içinde olması ne­deni ile psikolojik bir rahatsızlık yaşadığına ilişkin rapor almış olması halinde, bu rahatsız­lığın, haklı fesih sebebini düzenleyen maddenin amaçladığı işi nedeniyle sağlığı veya yaşayışının tehlikeli olması durumu bulunması gerekir.

“Davacıya konulan Boumot (Tükenmişlik) sendromu teşhisi, İş Kanunu’ nun 24/1 -a kapsamında bir rahatsızlık değildir.  (Yargıtay 9.HD. 08.05.2014 gün, 2012/8871 E, 2014/15070 K)

“İşçi, istifa dilekçesinde “sağlık nedenlerine” dayanmışsa, mahkemece da­vacıya sağlık nedenlerinin ne olduğu açıklattırılıp 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/1- a,b maddesindeki işçinin bildirimsiz fesih hakkını kullanması koşullarının oluşup oluşmadığı, bildirilen sebebe göre gerekirse işyerinde keşif yapılarak irdelenmelidir. Kanunun 24/1 bendindeki yasal koşullar bulunuyorsa davacının kıdem tazminatı ta­lebinin kabulüne, ihbar tazminatı isteğinin reddine; Yasadaki koşullar gerçekleşme­miş ise işçi feshi haksız hâle geleceğinden kıdem tazminatı isteğinin de reddine ka­rar verilmelidir.”  ( Yargıtay 9.HD. 26.05.2014 gün. 2012/10390 E, 2014/16727 K)

hasta

“Yerel Mahkeme, davacının sunulan sağlık raporunda işçinin işi yapmasının ha­yatını ve sağlığını tehlikeye atacak nitelikte bulunduğuna dair bir bilginin yer alma­dığı, bel fıtığı hastalığın yaygın bir hastalık olup, bu şekilde çalışan binlerce insan bulunduğu, tedavinin mümkün olduğu, davacının bu rahatsızlığı nedeniyle işveren­den başka iş talep etmediği hususları dikkate alınarak, davacmm iş akdinin feshinin haklı olmadığı, gerekçesi ile davanın reddine karar vermiştir. Davacının bu ra­por ile tespit edilen hastalığının, 4857 SK’ııun 24/I-a Maddesi kapsamında, fesihten önce fiilen yapmakta olduğu işe devam etmesi halinde sağlığını ve yaşayışını tehli­keye düşürecek nitelikte olup olmadığı hususunda gerekli araştırma yapılarak ve üniversite veya tam teşekküllü devlet hastanesinden bu konuda rapor aldırılarak, kı­dem tazminatı talebinin değerlendirilmesi gerekir. Mahkemece eksik incelemeye da­yalı hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. “(Yargıtay 9.HD. 13.02.2014 gün, 2011/52949 E, 2014/4369 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*