Home » Haberler » İşçinin işyerine zarar vermesi nedeniyle iş akdinin feshi şartları nelerdir?

İşçinin işyerine zarar vermesi nedeniyle iş akdinin feshi şartları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (ı) alt ben­dinde, işverenin malı olan veya eli altında bulunan makine, tesisat, eşya ya da mad­delere otuz günlük ücreti tutarını aşacak şekilde zarar vermesi halinde, işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu belirtilmiştir.

İşçinin kusursuz olduğunun ortaya çıkması durumunda, işverenin haklı fesih imkânı olmadığı gibi işçinin kusuru belli bir yüzde ya da belli bir oran olarak sap­tanmışsa; zararın miktarının bu kusur nispetinde azaltıldıktan sonra otuz günlük üc­reti aşıp aşmadığına bakılmalıdır.

Zararın işçinin kasıtlı davranışından ya da taksirli eyleminden kaynaklanmasının hukukî sonuca etkisi bulunmamaktadır. Örneğin işverene ait iş makinesi paletlerine kasten metal cisim sokmak suretiyle zarar veren veya trafik kazası sonucu işvereni zarara uğratan işçinin aynı şekilde iş sözleşmeleri haklı nedenle sona erdirilebilir. İş­çinin kusuru ve zararı, ayrı ayrı uzman kişilerce belirlenmelidir. Zarar tutarı ile kar­şılaştırılacak olan işçinin otuz günlük ücretinin brüt ya da net olarak dikkate alınma­sı gerektiği noktasında Yasada herhangi bir açıklık bulunmamakla birlikte, işçi lehi­ne yorum ilkesi uyarınca brüt ücretin esas alınması gerekir. Otuz gün, bir aydan farklı bir kavramdır. Bu noktada işçiye aylık olarak ödenen ücret yerine, günlük yevmiyesinin otuz katı tutarı dikkate alınmalıdır.

is-kazasi

Maddede sözü edilen ücret dar anlamda ücrettir. İkramiye, prim, fazla çalışma ücreti ve benzeri ödemeler bu maddede yer alan otuz günlük ücret içersinde değer- lendirilmemelidir. Ancak, ücretin garanti ücret üzerine yapılan işe göre ilave ücret veya satış pirimi olarak belirlendiği hallerde, gerçek ücretin bu ödemelerin toplamı olarak değerlendirilmesi yerinde olur. Örneğin uygulamada uluslararası yük taşıyan tır şoförleri asgarî ücret ve sefer pirimi karşılığı çalışmaktadır. Sefer pirimi olarak adlandırılan kısım da dar anlamda ücrettir. Bu durumda maddenin uygulanması an­lamında oluz günlük ücret, tır şoförleri yönünden her iki ödemenin toplamına göre belirlenmelidir.

Zararın otuz, günlük ücreti aşması durumunda işverenin fesih hakkı doğar. İşçi­nin zararı derhal ödemiş ya da ödeyecek olması, işverenin bu hakkını ortadan kal­dırmaz. İşverence zarar tutarının işçiden talep edilmemiş olması fesih hakkını orta­dan kaldırmaz.

4857 sayılı İş Kanununun 26 nci maddesi yönünden bir yıllık hak düşürücü süre, zarara neden olan olayın oluşumu tarihinden itibaren başlar. Ancak altı işgünlük ikinci süre, zarar miktarının belirlenmesinin ardından, bu durumun feshe yetkili ma­kama iletilmesiyle işlemeye başlayacaktır. Zarar miktarının belirlenmesi bazen uzun zaman alabilir ve fesih hakkının kullanılması bakımından zarar miktarının belirlen­mesi ve işçinin ücreti ile kıyaslanması zorunluluğu vardır.  (Yargıtay 7. HD. 13.03.2014 tarih, 2013/23287 E, 2014/6040 K)

Zarar miktarının sigorta şirketi tarafından karşılanmış olması işverenin haklı feshine engel değildir. (Yargıtay 9.HD. 18.06.2013 gün, 2011/16571 E, 2013/18730 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*