Home » İş Hukuku » İşçinin, hatırlatıldığı halde görevini yapmaması halinde iş akdinin feshedilebilmesinin şartları nelerdir?

İşçinin, hatırlatıldığı halde görevini yapmaması halinde iş akdinin feshedilebilmesinin şartları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (h) alt ben­dinde, işçinin hatırlatıldığı halde görevlerini yapmamakta ısrar etmesi durumunda işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hükme bağlanmıştır.

İş görme edimi işçi tarafından işverenin verdiği talimatlara uygun olarak yerine getirilmelidir. İşverenin talimatlarının, bireysel ya da toplu iş sözleşmesi ile getirile­bilecek sınırlamalar ile işçinin eğitimi, yeteneği ve takati gibi hususlara aykırılık oluşturmamalıdır.

1475 sayılı Yasada işçinin hatırlatıldığı halde görevlerini yapmaması haklı fesih nedeni olarak sayılmış ve işçinin bu anlık durumu yeterli görülmüşken, 4857 sayılı Yasa ile işçinin “görevi yapmamakta ısrar etmesi’’ kuralı getirilmiştir. Bu noktada işverenin hatırlatmasının ardmdan sadece bir kez görevi yapmama yeterli sayılma­malıdır. İşçinin görevi yapmama eylemi hatırlatmanın ardından devamlılık arz etme­lidir.

İşveren tarafından fesih öncesinde, işçinin yapmakla yükümlü olduğu görevleri hatırlatılmalıdır. Bu hatırlatmanın sözlü ya da yazılı biçimde yapılması mümkündür. Bu konuda ispat yükü de işverendedir.

YeniBelge 55_1

İşçinin görev tanımının, bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde açıkça öngörül­müş olması işverenin hatırlatma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

İşçiye yapılacak hatırlatmada/uyarıda, işçiye yapması istenen görev açık biçim­de bildirilmeli ve işin tamamlanmasına yetecek bir süre öngörülmelidir. Bildirimde, görevin hatırlatılması yeterlidir. Görevin gereklerinin yerine getirilmemesi duru­munda iş sözleşmesinin feshedileceği hususunun ayrıca bildirilmesi gerekmez. An­cak, işveren tarafından işçiye bu yönde bir bildirim yapılmış ise, işçinin yeni bir ey­lemi gerçekleşmedikçe, önceki eylemlerine dayanılarak iş akdi feshedilemez.

İşçinin, verilen görevin bir kısmını yapmış olması halinde, bu davranışının ne­denleri üzerinde durulmalı ve işverenin haklı fesih imkânının olup olmadığı, gere­kirse uzman bilirkişilerce değerlendirilmelidir.

Çalışma koşullarında işçi aleyhine değişiklik niteliğinde olan görevlendirmele­rin, 4857 sayılı Yasanın 22 nci maddesi uyarınca işçiyi bağlamayacağı açıktır. Bu kapsamda bir görevin yerine getirilmemiş olması işverene haklı fesih imkânı ver­mez.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*