Home » İş Hukuku » İşçinin deneme süresi içinde sendikal faaliyet nedeniyle iş akdi feshedilebilir mi?

İşçinin deneme süresi içinde sendikal faaliyet nedeniyle iş akdi feshedilebilir mi?

İşçi, deneme sü­resi içinde sendikaya üye olabilir, toplu iş sözleşmesinden yararlanır, grev hakkını kullanabilir. Deneme süresi içinde işverenin fesih hakkı da sınırsız değildir. Deneme süresi içinde olsa da, sendikal nedenle işçinin iş sözleşmesinin feshi korunmamalı­dır. Başka bir anlatımla deneme süresi içinde sendikal nedenlerle işçinin iş sözleş­mesinin feshi halinde işçinin sendikal tazminat talep etme hakkı vardır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2008 yılında vermiş olduğu kararlar bu doğrultudadır (Yargıtay 9.HD. 16.10.2008 gün 2008/30126 E, 2008/27281 K).

Aynı şekilde deneme süreli iş sözleşmesi, işve­renin 4857 sayılı İş Kanununun 5. maddesinde öngörüldüğü üzere fesihte eşit dav­ranma borcuna aykırı davranması imkanını tanımaz.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*