Home » İşçilik Alacakları » Boşta Geçen Süre Alacağı » İşçinin boşta geçen süre alacağı nedir?

İşçinin boşta geçen süre alacağı nedir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçer­sizliğine karar verildiğinde, kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakların ödenmesini de hüküm altına alınması gerekir.

Bu süre üst sınır olup, aynı maddenin son fıkrası uya­rınca sözleşme ile değiştirilemez, aksi hükümler geçersizdir. Yasa koyucu yargılama süresini dikkate alarak bu düzenlemeyi yapmıştır. Yargılama süreci 4 aylık sürenin altında kaldığında, kısaca fesih ile işe iade kararı sonrası başvuru arasında boşta ge­çen süre 4 aydan az olduğu takdirde, başvuru tarihine kadar ki ücret ve diğer haklar hüküm altına alınacaktır.

Ancak yargılama süreci 4 aydan fazla sürdüğünde, yasanın amir hükmü gereği boşta geçen süre için 4 aya kadar ücret ve diğer hakların öden­mesi gerekecektir.

Boşta geçen süre için ücret ve diğer hakların ödenmesi, feshin geçersizliğine bağlı ikincil bir sonuçtur. Talep olmasa da mahkemece dikkate alın­ması gerekir. Ayrıca feshin geçersizliği istemi tespit niteliğinde olduğundan, boşta geçen süre için ücret ve diğer hakların miktar belirtilmeksizin, hüküm altına alınma­sı ve ödenmesi gerektiğinin tespiti ile yetinilmesi gerekir. (Yargıtay 9.HD 02.06.2008 gün ve 2007/38659 E, 2008/13502 K).

“Somut olayda mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş, boşta geçen süre alacağı konusunda “Davacının iş verene başvurusu halin­de işe başlatılmadığı takdirde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar 4 aya kadar ücret ve diğer sosyal haklarmın davalı işveren tarafından ödenmesi ge­rektiğinin tespitine” şeklinde hüküm kurulmuştur. Görüldüğü üzere boşta geçen süre alacağının işe başlatılmama şartına bağlı olarak ödenmesi gerektiği tespit edilmiştir. Ancak boşta geçen süre alacağı işe başlatılmama şartına bağlı olarak belirlenmez. İşçi işe başlatıldığında da işverence boşta geçen süre alacağının ödenmesi gereke­cektir. Bu nedenle boşta geçen süre alacağı konusunda mahkemece kurulan hüküm hatalıdır. (Yargıtay 9.HD. 29.05.2014 gün, 2014/4936 E, 2014/17527 K)

“Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta davacı işçinin iş sözleşmesinin feshi­nin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetlidir. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca kıdeme göre işe başlatmama tazminatı­nın davacının 5 aylık brüt ücreti belirlenmesi, keza boşta geçen süre için en çok 4 aya kadar ücret ve diğer hakların ödenmesine karar verilmesi gerekirken, işe başlat­mama tazminatının 8 aylık ücret tutarında ve boşta geçen süre ücretinin üst sınır aşı­larak 8 aya kadar ücret ve diğer hakların ödenmesi gerektiğinin belirtilmesi hatalıdır.(Yargıtay 7. HD. 22.01.2014 gün, 2014/193 E, 2014/818K)

1 Cevap

  1. Emre Burak Onat

    “Ayrıca feshin geçersizliği istemi tespit niteliğinde olduğundan, boşta geçen süre için ücret ve diğer hakların miktar belirtilmeksizin, hüküm altına alınma­sı ve ödenmesi gerektiğinin tespiti ile yetinilmesi gerekir.”

    Miktarın belirlenmesinde prim ikramiye vs hesaba katılıyor mu ?

    Yazı ve cevaplarınız için teşekkürler.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*