Home » İşçilik Alacakları » İhbar Tazminatı » İhbar önelinin kısmen kullandırılması halinde ihbar tazminatının tenkisi mümkün müdür?

İhbar önelinin kısmen kullandırılması halinde ihbar tazminatının tenkisi mümkün müdür?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.

Yasada ihbar tazminatının miktarı “bildirim süresine ait ücret” olarak belirlen­miştir. Buna göre ihbar tazminatı, yasadan doğan götürü tazminat olarak nitelendiri­lebilir. Bu niteliği itibarıyla Borçlar Kanununun 125 inci maddesine göre on yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

İşçiye bildirim süresi içinde veni iş arama izninin kullandırılmamış olması, tanı­nan ihbar önelinin geçersiz olduğu sonucunu doğurmaz (Yargıtay 9.HD. 1.12.2009 gün 2008/11880 E, 2009/32502 K).

İhbar tazminatının hesabında Kanunun 32 nci maddesinde yazılı olan ücrete ek olarak, işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülebilir menfaatler de dikkate alınır. Ücret dışında kalan parasal hakların bir yılda yapılan ödemeler toplamının 365’e bö­lünmesi suretiyle bir günlük ücrete eklenmesi gereken tutar belirlenir.

Yargıtay’a göre, ihbar önelinin bölünmezliği kuralı gereği ihbar tazminatından tenkis yapılarak hüküm kurulması doğru değildir. Bu gibi durumlarda, ihbar tazminatı­nın tamamına hükmedilmesi gerekir. (Yargıtay 9.HD. 01.03.2012 gün, 2009/45151 E, 2012/6667 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*